งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ
บทที่ 1 สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ สื่อสารโทรคมนาคม

2 1.1 ส่วนประกอบหลักการของการสื่อสารโทรคมนาคม
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมอย่างง่าย ๆ ควรจะมีแหล่งกำเนิดข่าวสาร (Source) ส่งข่าวสารผ่านตัวกลาง (Medium) ไปยังจุดหมายปลายทาง (Slink) เป็นส่วนประกอบหลัก Source Medium Slink การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้รับข่าวสารเข้าใจความหมายของผู้ส่ง ถ้าไม่เข้าใจแสดงว่าไม่เกิดการสื่อสาร ดังนั้นจึงต้องมีการเข้ารหัสและการถอดรหัส ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งและผู้รับข่าวสารเข้าใจความหมายได้ สำหรับผู้บริหารความเข้าใจเบื้องต้นคือการเข้าใจว่าเกิดการสื่อสารขึ้นหรือไม่ สัญญาณรบกวน แหล่งกำเนิดข่าวสาร การเข้ารหัส ตัวกลาง การถอดรหัส จุดหมายปลายทาง

3 1.2 ความสำคัญของการสื่อสารโทรคมนาคม
1.2.1 รวบรวมผลการประมวลข้อมูล องค์กรที่มีหลายสาขา มีความจำเป็นต้องใช้การสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวช่วยในการเคลื่อนย้ายข้อมูลของแต่ละองค์กร องค์กรจำนวนมากพยายามปรับให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการนำสัญญาณเสียงและข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อลดต้นทุนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

4 1.2.2 มีข้อมูลพร้อมเสมอเมื่อต้องการ
มีข้อมูลพร้อมที่จะใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ข้อมูลมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ซึ่งจะต้องมีเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก 1.2.3 รายงานข้อมูลเบื้องต้นเมื่อมีการดำเนินธุรกิจได้ทันที มีฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อใช้เรียกเก็บค่าใช้บริการต่างๆ ของแต่ละธุรกิจองค์กร ระบบออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจ ซึ่งเป็นการรวมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกัน เช่น ATM ของธนาคาร บัตรเครดิต เป็นต้น

5 1.2.4 สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน
- สามารถทำงานที่บ้านหรือนอกสถานที่โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างระบบคอมพิวเตอร์กับระบบฐานข้อมูลขององค์กรหรือบริษัทร่วมกับคนในองค์กร - บริษัทใหญ่ที่มีหลายสาขาแต่ใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน เช่น 7-eleven เป็นต้น

6 1.3 องค์กรใช้การสื่อสารโทรคมนาคมอย่างไร
1.3.1 การแบ่งหมวดหมู่ การสื่อสารโทรคมนาคม การเชื่อมต่อ ระหว่างคน กับอุปกรณ์ ทิศทาง การสื่อสาร ประเภท ของข่าวสาร เวลาในการ ติดต่อ

7 1. การเชื่อมต่อระหว่างคนกับอุปกรณ์
- ATM - Modem กับ Modem - การติดต่อจากคนผ่านอุปกรณ์ 2. ทิศทางการสื่อสาร - การสื่อสารทางเดียว ( Simplex ) - การสื่อสารกึ่งสองทาง ( Half Duplex ) - การสื่อสารสองทาง ( Duplex ) A B A B A B

8 3. ประเภทของข่าวสาร - เสียง - ข้อมูล - ภาพ 4. เวลาในการติดต่อ - ติดต่อทันทีหรือออนไลน์ ( Online ) - เก็บข้อมูลแล้วค่อยติดต่อไป ( Store and Forward ) - ไฟล์ ( File )

9 1.3.2 ตัวอย่างการใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมขององค์กร
1. การใช้โทรศัพท์ 2. การสื่อสารข้อมูล 3. ระบบ Automatic Teller Machine ( ATM ) 4. ระบบบัตรเครดิต 5. ระบบการจองตั๋วเครื่องบิน

10 1.4 อิทธิพลภายในองค์กร 1.4.1 ความจำเป็นของผู้ใช้บริการ
ความจำเป็นของฝ่ายจัดการและองค์กร 1.4.1 ความจำเป็นของผู้ใช้บริการ ความจำเป็นของผู้ใช้ระบบโทรศัพท์ ความจำเป็นของผู้ใช้ระบบสื่อสารข้อมูล

11 ความจำเป็นของฝ่ายจัดการและองค์กร
1.4.2 ความจำเป็นของฝ่ายจัดการและองค์กร ความจำเป็นของฝ่ายจัดการและองค์กร การจัดการ แบบทันเหตุการณ์ การเน้น ทางคุณภาพ ความมั่นคง ประสิทธิภาพ ของราคา 1. การจัดการของระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบทันเหตุการณ์ - ธุรกิจประเภทออนไลน์

12 การเน้นทางด้านคุณภาพ
2. การเน้นทางด้านคุณภาพ การเน้นทางด้านคุณภาพ พยายามให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่ต้องการ บริหารโดยการป้องกัน พยายามทำให้งานไม่มีความผิดพลาด โดยทำให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ครั้งแรก บริหารโดยราคาของคุณภาพ 3. ความมั่นคง 4. ประสิทธิภาพของราคา

13 1.5 อิทธิพลภายนอกองค์กร 1.5.1 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบวิธี ปฏิบัติตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 1.5.1 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 1.5.2 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบวิธีปฏิบัติตามกระแสโลกาภิวัฒน์

14 สรุป อิทธิพลและแรงกดดันที่มีผลต่อฝ่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาจากผู้ใช้บริการและการจัดการขององค์ ปัจจุบันความสำคัญของฝ่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมจะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กร สิ่งแรกที่คิดถึงคือ การติดต่อสื่อสารว่าจะดำเนินการอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะมีโทรศัพท์ คนที่เข้ามาทำหน้าที่บริหารงานด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมควรมีความรู้ทางด้านเทคนิคและทางด้านบริการควบคู่กัน โดยบริหารไม่มีความจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้มากนัก แต่จะคิดถึงการประกอบการตัดสินใจในเบื้องต้นคือ สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google