งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพยากรณ์โรคความดันโลหิตสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพยากรณ์โรคความดันโลหิตสูง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพยากรณ์โรคความดันโลหิตสูง
ศุภวรรณ มโนสุนทร (B.Sc, MPH, Ph.D) สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการวิเคราะห์และพยากรณ์โรค 15-14 กันยายน 2555 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

2 ความสำคัญและความเป็นมา
2012, องค์การอนามัยโลกประมาณว่าประชากรโลก จาก 194 ประเทศ จำนวน 970 ล้าน เป็นความดันโลหิตสูง โดย 330 ล้านคน อยู่ในประเทศพัฒนา และ 640 ล้านคนอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา และ ในปี ประมาณว่าประชากรโลก 1.56 พันล้าน เป็นความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ ครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตจาก Stroke และ IHD มีสาเหตุจาก HT Ref: World Health Statistics 2012

3 DALY Attributable to Risk Factors by Age and Gender 2009, Thailand
WSH = Water Sanitation Health Source : Burden of disease in Thailand 2009, BOD working group 15 3 3

4 การสำรวจสุขภาพประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
NHES III ( ) NHES IV ( ) เบาหวาน ความชุก 6.9% ความชุก 6.9% ทราบว่าป่วย 68.8% ทราบว่าป่วย 43.4% ควบคุมได้ 12.2% ควบคุมได้ 28.5% ความชุก 21.4% ความชุก 22.0% ความดันโลหิตสูง ทราบว่าป่วย 49.7% ทราบว่าป่วย 28.6% ควบคุมได้ 20.9% ควบคุมได้ 8.6%

5 วัตถุประสงค์การศึกษา
ศึกษาแนวโน้มการตายจากความดันโลหิตสูง ระหว่างปี เปรียบเทียบแนวโน้มการตายระหว่าง HT crude death, HT number of death, HT Age Adjusted: 2553* พยากรณ์แนวโน้มการตายจากโรคความดันโลหิตสูง (5 ปี) แหล่งข้อมูล: สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6 HT Indirect Age-Adjusted (2553)
HT Crude Death HT No. of Death HT Indirect Age-Adjusted (2553) Regression Technique (Curve Estimation) HT Prediction* HT: I 10 – I 15 *Global burden of hypertension: analysis of worldwide data

7 รหัสโรคที่ใช้ในการศึกษา
รหัส ICD-10 = I 10 – I 15 = Hypertensive diseases I 10 = Essential (primary hypertension) I 11 = Hypertensive heart disease I 12 = Hypertensive renal disease I 13 = Hypertensive heart disease & Hypertensive renal disease I 14 = Hypertension in pregnancy I 15 = Secondary hypertension

8 Crude death/100,000 Death Number Age adjusted

9 การพยากรณ์การตายจากโรคความดันโลหิตสูง
,

10 ร้อยละการคักรองความดันในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาและความรู้การป้องกัน CVD ในประชากร ปี จากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

11 ร้อยละของพฤติกรรมสุขภาพ ในประชากร 15-74 ปี จากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

12 ผลการศึกษา/ข้อจำกัดการศึกษา/ข้อเสนอแนะ
แนวโน้มการลดลงของการตายจากโรคความดันโลหิตสูงทั้งเพศชายและเพศหญิง (decrease but fluctuate) การวินิจฉัยการตาย vs แพทย์เฉพาะทาง นโยบายสาธารณะ / การจัดการดูแลตนเอง (ชุมชน, บุคคล) / นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเข้าสู่กระบวนการรักษา

13 National Policies and Plan Response to Lifestyle Diseases Epidemic
Diseases Specific Vertical Program Vertical program: Reorientation to Risks focused 1.Health Service Reoriented: Standardized & Proactive Screening & communication and behavior modification 2. Health system reform and support Healthy Thailand 9th national Health Development Plan 10th national Health Development Plan Thailand Healthy Lifestyle Strategic Plan (draft) National Policy: Tobacco Control , Injury Control, Diet & PA, Alcohol Control for Health Public Policy Promotion for Healthy Diet, PA & Stress Coping, Tobacco & Alcohol Reduction Comprehensive risk screening communication & management Diseases Management 2010,2011 National Overweight and Obesity Management Strategic Plan( ) Thailand Healthy Lifestyle Strategic Plan (B.E ) National Food Safety Strategic Plan (B.E ) Supawan Manosoontorn: Bridging health promotion intervention policy with behavioral risk factor surveillance in Thailand, The 7th World Alliance for Risk Factor Surveillance (WARFS) Global Conference, Toronto, Ontario, Canada, October 2011 11

14 Launch HT/DM/CA Screening and Non-pharmacologic care
Trend of mobidity/100,000 from lifestyle disease and key health promotion intervention policy with behavioral risk factor surveillance in Thailand Improve quality of DM/HT care Launch HT/DM/CA Screening and Non-pharmacologic care Input awareness and screening of CVD Improve standard of HT/DM/CA screening Start CBI for comprehensive risk reduction Push HT/DM awareness and start national exercise campaign Supawan Manosoontorn: Bridging health promotion intervention policy with behavioral risk factor surveillance in Thailand, The 7th World Alliance for Risk Factor Surveillance (WARFS) Global Conference, Toronto, Ontario, Canada, October 2011 12

15 กรอบแนวคิดการป้องกันควบคุมโรค
Prevention strategy Primary prevention Secondary prevention Tertiary prevention Population’s disease status Susceptible Asymptomatic Symptomatic Reduced disease incidence Reduced prevalence/ consequence Reduced complication/ disability Effects Methods for chronic disease prevention and control (Ross CB., Patrick LR. And James RD. Chronic Disease Epidemiology and Control, p. 7)

16 แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2555
โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย 2555

17

18


ดาวน์โหลด ppt การพยากรณ์โรคความดันโลหิตสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google