งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินมาตรฐานด้าน การบริหารจัดการวัคซีนและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินมาตรฐานด้าน การบริหารจัดการวัคซีนและ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินมาตรฐานด้าน การบริหารจัดการวัคซีนและ
การประเมินมาตรฐานด้าน การบริหารจัดการวัคซีนและ ระบบลูกโซ่ความเย็น โดย เภสัชกรสมศักดิ์ พึ่งเศรษฐ์ดี เภสัชกรหญิงปิยะนาถ เชื้อนาค สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

2 แบบประเมินการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นในระดับคลังอำเภอ (รพศ. / รพท. และ รพช.)
ตอนที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป (5 ข้อ/5 คะแนน) ตอนที่ 2 การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น (8 ข้อ/40 คะแนน)

3

4

5

6 สถานีอนามัยไม่ควรเบิก BCG และ HB ไปใช้
ตรวจสอบเป้าของเดือนปัจจุบัน ใกล้เคียงกับผลงานเดือนที่ผ่านมา

7

8

9 แบบ Check list เพิ่มเติม
ประกอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับคลังวัคซีนอำเภอ

10 ตารางที่ 1 รายละเอียดของวัคซีนคงเหลือในทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน
จำนวน (ขวด) Lot no./ Exp. Date หมายเหตุ 1. MMR Jeryl Lynn (Single dose) 2. JE ใช้ประกอบในการตรวจสอบ ข้อ 7.8 ยอดคงเหลือของวัคซีนเป็นปัจจุบัน สำหรับคลังวัคซีนอำเภอ

11 ตารางที่ 2 รายละเอียดของการจ่ายวัคซีนในทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน
เดือนที่ 1……….... เดือนที่ 2… เดือนที่ 3… เฉลี่ย / เดือน (ขวด) จำนวน Lot no./ Exp. Date 1. MMR Jeryl Lynn (Single dose) 2. JE ใช้ประกอบในการตรวจสอบ ข้อ 7.7 FEFO และ ข้อ 7.9 หาอัตราการใช้โดยเฉลี่ย สำหรับคลังวัคซีนอำเภอ

12 ตารางที่ 3 รายละเอียดของปริมาณวัคซีนคงเหลือในตู้เย็น
ใช้ประกอบในการตรวจสอบ ข้อ 7.9 ปริมาณคงเหลือในตู้ไม่เกิน 2 เดือน และข้อ 7.8 ยอดคงเหลือของวัคซีนเป็นปัจจุบัน วัคซีน จำนวน (ขวด) Lot no./ Exp. Date หมายเหตุ 1 MMR Jeryl Lynn (Single dose) 2. JE สำหรับคลังวัคซีนอำเภอ

13 สต็อกการ์ดวัคซีน ชื่อวัคซีน ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ขนาดบรรจุต่อขวด โด๊ส ขนาดบรรจุต่อกล่อง ตัวทำละลาย  NSS  SWI ว/ด / ป รายละเอียด จำนวน Lot.no. Exp. date diluent รับ จ่าย คงเหลือ

14

15

16

17 ตัวอย่างการจัดเก็บวัคซีนในตู้เย็น

18

19 The recommended conditions for storing EPI vaccine
The recommended conditions for storing EPI vaccines are shown in this figure. The maximum storage times and temperatures are indicated in each case. At the higher levels of the cold chain, i.e. at the national (central) and regional or provincial levels, OPV must be kept frozen between -15 c and -25 c . Freeze-dried vaccine, i.e. BCG, Measles, MMR may also be kept in this temperature range if there is sufficient space in the cold chain, but this is neither essential nor recommended. At other levels of the cold chain these vaccines should be stored between +2 c and +8 c. All other EPI vaccines should be stored between +2 c and +8 c at all level of the cold chain. Diluent vials must NEVER be frozen. When the manufacturer supplies a freeze-dried vaccine packed together with its diluent, ALWAYS store the product at between +2oC and +8 oC. Where space permits, diluents supplied separately from the vaccine may safely be stored in the cold chain at between +2oC to +8oC.

20

21

22 ตัวอย่างผังการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น
ย้ายวัคซีนทั้งหมดไปเก็บไว้ในหีบเย็น หรือกระติกที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง+8 oC รพ.สต./WBC ชื่อผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ ตู้เย็นเก็บวัคซีน ตู้เย็นเก็บวัคซีนเสีย ไฟฟ้าดับไม่เกิน 3 ชั่วโมง* ไฟฟ้าดับเกิน 3 ชั่วโมง กรณีที่ไม่มีตู้เย็นอื่น/กระติก หรือมีกระติก แต่ไม่เพียงพอที่จะเก็บวัคซีน ปิดประตูตู้เย็นไว้ห้ามเปิดเด็ดขาด รถส่งวัคซีนเสียขณะขนส่งวัคซีน ขอยืมรถจากหน่วยงานใกล้เคียง (ขณะขนส่งวัคซีน ควรมีเทอร์โมมิเตอร์ในกระติกวัคซีน) ย้ายวัคซีนทั้งหมดไปเก็บไว้ในตู้เย็นอื่นหรือหีบเย็นหรือกระติกที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง+8 oC แจ้งซ่อม หรือจัดหาใหม่ นำวัคซีนไปฝากไว้ในตู้เย็นของหน่วยงานใกล้เคียง หรือ รพ.แม่ข่าย *กรณีตู้เย็นมีสภาพดี

23

24 แบบประเมินการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับหน่วยบริการ (โรงพยาบาล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU) / ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล) ตอนที่ 1 การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น 12 ข้อ (40 คะแนน)

25

26

27

28 แบบ Check list เพิ่มเติม
ประกอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับหน่วยบริการ

29 ตารางที่ 1 รายละเอียดของวัคซีนคงเหลือในทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน
จำนวน (ขวด) Lot no./ Exp. Date หมายเหตุ 1. BCG 2. HB 3. DTP-HB 4. DTP 5. OPV 6. MMR Jeryl Lynn (Single dose) 7. diluent MMR Jeryl Lynn 8. JE 9. dT หญิงมีครรภ์ 10. dT ป.1 11. dT ป.6 12. MMR (Urabe) 10 dose/vial (ป.1) 13. diluent MMR (Urabe) 14. OPV ป.1 15. BCG ป.1 ใช้ประกอบในการตรวจสอบ ข้อ 5.7 ยอดคงเหลือของวัคซีนเป็นปัจจุบัน สำหรับหน่วยบริการ

30 ตารางที่ 2 รายละเอียดของการจ่ายวัคซีนในทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน
เดือนที่ 1……….... เดือนที่ 2… เดือนที่ 3… เฉลี่ย / เดือน (ขวด) จำนวน Lot no./ Exp. Date 1. BCG 2. HB 3. DTP-HB 4. DTP 5. OPV 6. MMR Jeryl Lynn (Single dose) 7. diluent MMR Jeryl Lynn 8. JE 9. dT หญิงมีครรภ์ 10. dT ป.1 11. dT ป.6 12. MMR (Urabe) 10 dose/vial (ป.1) 13. diluent MMR (Urabe) 14. OPV ป.1 15. BCG ป.1 ใช้ประกอบในการตรวจสอบ ข้อ 5.6 และ ข้อ 5.7 หาอัตราการใช้โดยเฉลี่ยและ FEFO สำหรับหน่วยบริการ

31 ตารางที่ 3 รายละเอียดของปริมาณวัคซีนคงเหลือในตู้เย็น
จำนวน (ขวด) Lot no./ Exp. Date หมายเหตุ 1. BCG 2. HB 3. DTP-HB 4. DTP 5. OPV 6. MMR Jeryl Lynn (Single dose) 7. diluent MMR Jeryl Lynn 8. JE 9. dT หญิงมีครรภ์ 10. dT ป.1 11. dT ป.6 12. MMR (Urabe) 10 dose/vial (ป.1) 13. diluent MMR (Urabe) 14. OPV ป.1 15. BCG ป.1 ใช้ประกอบในการตรวจสอบ ข้อ 5.7 ยอดคงเหลือของวัคซีนเป็นปัจจุบัน สำหรับหน่วยบริการ

32

33

34

35

36

37 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การประเมินมาตรฐานด้าน การบริหารจัดการวัคซีนและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google