งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำรายงาน โครงการนำร่องการให้บริการ วัคซีน LAJE ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนฯ สำนักโรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำรายงาน โครงการนำร่องการให้บริการ วัคซีน LAJE ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนฯ สำนักโรคติดต่อทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำรายงาน โครงการนำร่องการให้บริการ วัคซีน LAJE ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน
พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนฯ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 1

2 ความครอบคลุมของงาน EPI
ความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน ความครอบคลุม ของการได้รับวัคซีน ในพื้นที่รับผิดชอบ ยึดผู้ให้บริการเป็นหลัก ยึดเด็กในพื้นที่รับผิดชอบได้รับวัคซีนเป็นหลัก = จำนวนเด็กผู้มารับบริการทั้งหมดทั้งในและนอกพื้นที่ จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด = จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

3 รบ.1 ก 01/3 ทะเบียนผู้รับบริการอนามัยเด็กและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ชื่อสถานบริการ ……………………ประจำเดือน ………… พ.ศ. ……… ลำดับ วันที่ เลขที่เฉพาะ บริการ ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) ที่อยู่ นน. เด็กหลังคลอดภายใน 24 ชม. ดูแลทารก BCG ตับอักเสบบี ดีทีพี-ตับอักเสบบี ดีทีพี โอพีวี หัด/ MMR เจอี เวชภัณฑ์ที่จ่าย ค่าใช้จ่าย (บาท) ลายมือชื่อ ผู้รับ บริการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ต่ำกว่า 1 ปี 1 ปีขึ้นไป เข็มที่1 เข็มที่2 เข็มที่3 กระตุ้นครั้งที่ 1 กระตุ้นครั้งที่ 2 ใหม่ เก่า ก่อน 7 วัน 7 วันขึ้นไป 1 1/2 ถึง 2 ปี 2 ปีขึ้นไป 2 1/2 ถึง 3 ปี 3 ปีขึ้นไป ประกันสุขภาพ อื่นๆ ยอดยกมา ยอดยกไป

4

5 สรุปยอดการใช้วัคซีน วัคซีน จำนวน รวมจำนวนวัคซีน 50 ชื่อหน่วยงาน :
ไคสี บ้านศิริพร หมู่ที่ 06,สอ. ต. ไคสี อ. บึงกาฬ จ. หนองคาย วันที่สั่งพิมพ์ 16 ก 2011 วันที่ตัดยอดระหว่างวันที่ 1 ก 2011 - 31 ก 2011 วัคซีน จำนวน บีซีจี ดีทีพี 1 (DTP1) บีซีจี ป 1 ดีทีพี 2 (DTP2) ดีทีเอส เข็ม 1 ดีทีพี 3 (DTP3) ดีทีเอส เข็ม 2 ดีทีพี กระตุ้น 1 (DTP4) 4 ดีทีเอส เข็ม 3 ดีทีพี กระตุ้น 2 (DTP5) 3 ดีทีเอส เข็ม 4 ไข้สมองอักเสบเจอี 1 ตับอักเสบบี 1 1 ไข้สมองอักเสบเจอี 2 6 ตับอักเสบบี 2 ไข้สมองอักเสบเจอี 3 7 ตับอักเสบบี 3 โอพีวีเอส 1 หัด โอพีวีเอส 2 หัด คางทูม หัดเยอรมัน 1 8 โอพีวีเอส 3 หัด คางทูม หัดเยอรมัน 2 โอพีวีซี โอพีวี 1 DT หญิงตั้งครรภ์เข็ม 1 โอพีวี 2 DT หญิงตั้งครรภ์เข็ม 2 โอพีวี 3 DT หญิงตั้งครรภ์เข็ม 3 โอพีวี กระตุ้น 1 DT หญิงตั้งครรภ์เข็ม 4 (กระตุ้น) โอพีวี กระตุ้น 2 DT หญิงตั้งครรภ์เข็ม 5 (กระตุ้น) วัคซีนรวม DHB1(DTP1+HBV2) ทีที/ดีที เข็ม 1 วัคซีนรวม DHB2(DTP2+HBV3) ทีที/ดีที เข็ม 2 วัคซีนรวม DHB3(DTP3+HBV4) ทีที/ดีที เข็ม 3 ไข้หวัดใหญ่ ทีที/ดีที เข็ม 4 (กระตุ้น) วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็ม 1 รวมจำนวนวัคซีน 50 วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็ม 2 วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็ม 3 วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็ม 4 วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็ม 5

6 ความครอบคลุมของงาน EPI
ของการได้รับวัคซีน ในพื้นที่รับผิดชอบ ยึดเด็กในพื้นที่รับผิดชอบได้รับวัคซีนเป็นหลัก = จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

7 หมายเหตุ เมื่อให้วัคซีนแล้วบันทึก วันเดือนปี ลงในช่องวัคซีนที่ให้
แบบ 0119 รบ. 1 ก/3 ทะเบียนติดตามให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน หมู่ที่………………ตำบล…….……………อำเภอ…………………จังหวัด……………………. หมายเหตุ เมื่อให้วัคซีนแล้วบันทึก วันเดือนปี ลงในช่องวัคซีนที่ให้

8 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่จากการได้รับวัคซีนจากที่อื่น
ที่นี่

9 ชื่อมารดา หรื อ ผู้ปกครอง
แบบ 0119 รบ. 1 ก/3 ทะเบียนติดตามให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน หมู่ที่ xxxx ตำบล xxxx อำเภอ xxxx จังหวัด xxxx ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ชื่อมารดา หรื อ ผู้ปกครอง ที่อยู่ เด็กอายุ 1 ปี เด็กอายุ 1 ½ ปี เด็กอายุ 3 ปี เด็กอายุ 4 ปี BCG HB DTP-HB OPV M/MMR DTP JE เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เข็มที่ 4 ครั้งที่ 4 เข็มที่ 5 ครั้งที่ 5 1 ด.ญ. XX 18 มี.ค.49 XXXX XX 19 มี.ค.4 9 18 มี.ค.4 9 22 พ.ค.4 9 24 ก.ค.49 25 ก.ย. 49 25 ก.ย. 49 20 ธ.ค.50 22 ก.ย.5 1 22 ก.ย.51 25 ต.ค.51 27 ต.ค.52 25 มี.ค.5 3 2 ด.ช. XX 3 เม. ย.49 4 เม. ย.49 22มิ.ย. 49 24 ส.ค. 49 25 ต.ค. 49 24ส.ค 25ต.ค. 49 ม.ค. 50 25 ต.ค. 51 25ต.ค. 51 22พ.ย. 51 24พ.ย. 52 22 เม.ย. 52 3 15 มี.ค.50 16 มี.ค.5 0 15 มี.ค.5 0 23 พ.ค. 50 26ก.ค. 50 24 ก.ย. 50 24ก.ย. 50 20ธ.ค. 50 ต.ค. 52 29 เม.ย. 53 4 22 ส.ค.50 23 ส.ค.5 0 22 ส.ค.5 0 24ต.ค. 50 26ธ.ค. 50 28 ก.พ. 51 22 พ.ค. 51 26 ก.พ.5 2 26 มี.ค. 52 25มี.ค. 53 5 27 มิ.ย.51 28 มิ.ย.5 1 27 มิ.ย.5 1 28 ส.ค. 51 30 ต.ค. 51 25 ธ.ค. 51 25ธ.ค. 51 23 เม.ย 24 ธ.ค. 52 24ธ.ค. 52 21ม.ค. 53 6. 3 ต.ค.52 4 ต.ค.5 2 3 ต.ค.5 2 25 ก.พ. 53 27 พ.ค. 53

10 ความครอบคลุมของงาน EPI
ความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน ความครอบคลุม ของการได้รับวัคซีน ในพื้นที่รับผิดชอบ ยึดผู้ให้บริการเป็นหลัก ยึดเด็กในพื้นที่รับผิดชอบได้รับวัคซีนเป็นหลัก > 100% ได้ > 100% ไม่ได้ = จำนวนเด็กผู้มารับบริการทั้งหมดทั้งในและนอกพื้นที่ จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด = จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

11 การจัดทำรายงานผลการให้บริการ
หน่วยบริการ Key in วัคซีนนอก EPI ได้ Key in วัคซีนนอก EPI ไม่ได้/ key ได้แต่ print out รายงานไม่ได้ print out ทะเบียนการให้บริการ จัดทำทะเบียนการให้บริการ LAJE สรุปยอดการใช้วัคซีน LAJE กรอกจำนวนเด็กที่ฉีด LAJE & จำนวนขวดวัคซีน LAJE ที่เปิดใช้ ลงใน ว.3/1 ส่ง สสอ. ทุกเดือน

12 ตัวอย่างรหัสวัคซีนนอก EPI
ชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษ ชื่อวัคซีนภาษาไทย ประเภท อายุ(เดือน) ชื่อโรคที่ป้องกัน รหัส ICD_10 _TM I11 IPV1 ไอพีวี1 2 เดือน โรคโปลิโอ Z24.0 I12 IPV2 ไอพีวี2 4 เดือน I13 IPV3 ไอพีวี3 ฉีด 6 เดือน I14 IPV4 ไอพีวี4 1 ปีครึ่ง I15 IPV5 ไอพีวี5 4 ปี J11 JE1 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น1 9 เดือนขึ้นไป โรคไข้สมองอักเสบเจอี Z24.1 J12 JE2 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน M11 MMRV1 เอ็มเอ็มอาร์วี1 ตั้งแต่อายุ 9 เดือน – 12 ปี โรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสุกอีใส Z27.4,Z25.8 M12 MMRV2 เอ็มเอ็มอาร์วี2 ฉีดกระตุ้นห่างจากโด๊สแรกอย่างน้อย 6 สัปดาห์

13 การจัดทำรายงานผลการให้บริการ
หน่วยบริการ Key in วัคซีนนอก EPI ได้ Key in วัคซีนนอก EPI ไม่ได้/ key ได้แต่ print out รายงานไม่ได้ print out ทะเบียนการให้บริการ จัดทำทะเบียนการให้บริการ LAJE สรุปยอดการใช้วัคซีน LAJE กรอกจำนวนเด็กที่ฉีด LAJE & จำนวนขวดวัคซีน LAJE ที่เปิดใช้ ลงใน ว.3/1 ส่ง สสอ. ทุกเดือน

14 การจัดทำรายงานผลการให้บริการ (ต่อ)
รวบรวมข้อมูลในแบบ ว. 3/1 ของ หน่วยบริการในรพ.+ รพ.สต. ลงใน แบบ LAJE ฝ่ายเภสัชกรรมของรพ. สำนักต. สสจ. สคร.10 ? / วิเคราะห์ /สรุปข้อมูล รายงวดทุก 3 เดือน

15 รายงานข้อมูลการเบิกวัคซีนและผลการให้วัคซีนเจอีเชื้อเป็นในเดือนที่ผ่านมา ของสถานบริการในเครือข่ายโรงพยาบาล ประจำเดือน พ.ศ แบบ LAJE ชื่อสถานบริการ ข้อมูลการเบิกวัคซีน ผลการให้วัคซีนในเดือนที่ผ่านมา เป้า หมาย (คน) จำนวนวัคซีน (ขวด) จำนวน ผู้รับบริการ (คน) จำนวน วัคซีนที่เปิด ใช้ (ขวด) อัตราสูญเสีย ร้อยละ ที่ต้องการ ใช้ ยอดคงเหลือ ยกมา ที่ขอเบิก 1.หน่วยบริการใน รพ. 2. รพสต 3. รพสต 4. รพสต 5. รพสต รวมทั้งอำเภอ ภาคผนวก 3

16 อัตราการสูญเสียวัคซีน =
อัตราการสูญเสียวัคซีน = จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ (โด๊ส) - จำนวนผู้รับบริการ x 100 จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ (โด๊ส) จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ (โด๊ส) = ขวด x ขนาดบรรจุต่อขวด จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ : จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้จริง + วัคซีนที่ไม่ได้เปิดใช้ แต่หมดอายุ/เสื่อมสภาพ/วัคซีนที่ตกแตก

17 การจัดทำรายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน
1. ประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน JE ในเด็กที่มีอายุครบ 2 ปี 2. ประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน JE ในเด็กที่มีอายุครบ 3 ปี

18 ความครบถ้วนการได้รับ JE
เมื่อเด็กอายุครบ 2 ปี ความครบถ้วนการได้รับ JE ในเด็กที่อายุครบ 2 ปี JE เชื้อตาย 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์ JE เชื้อตาย 1 ครั้งต่อด้วย LAJE 1 ครั้ง JE เชื้อตาย 1 ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์ LAJE 1 ครั้ง LAJE 1 ครั้ง ต่อด้วย JE เชื้อตาย 1 ครั้ง ไม่เคยได้รับทั้ง JE เชื้อตายและ LAJE

19 ความครบถ้วนการได้รับ JE
เมื่อเด็กอายุครบ 3 ปี ความครบถ้วนการได้รับ JE ในเด็กที่อายุครบ 3 ปี JE เชื้อตาย 3 ครั้ง ผ่านเกณฑ์ JE เชื้อตาย 2 ครั้งต่อด้วย LAJE 1 ครั้ง JE เชื้อตาย 1 ครั้งต่อด้วย LAJE 2 ครั้ง JE เชื้อตาย 1 ครั้งต่อด้วย LAJE 1 ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์ LAJE 2 ครั้ง LAJE 1 ครั้ง ต่อด้วย JE เชื้อตาย 1 ครั้ง ไม่เคยได้รับทั้ง JE เชื้อตายและ LAJE

20 วิธีการจัดทำรายงานความครอบคลุม ของการได้รับวัคซีน

21 หมายเหตุ เมื่อให้วัคซีนแล้วบันทึก วันเดือนปี ลงในช่องวัคซีนที่ให้
แบบ 0119 รบ. 1 ก/3 ทะเบียนติดตามให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน หมู่ที่………………ตำบล…….……………อำเภอ…………………จังหวัด……………………. หมายเหตุ เมื่อให้วัคซีนแล้วบันทึก วันเดือนปี ลงในช่องวัคซีนที่ให้

22 การบันทึกการได้รับวัคซีน JE ในทะเบียนติดตามเมื่อเด็กได้รับวัคซีน JE เชื้อตายแล้วมาต่อด้วย LAJE
ประวัติการได้รับวัคซีน เชื้อตายในอดีต การรับ LAJE ครั้งถัดไป การบันทึกในทะเบียนติดตาม JE 1 JE 2 JE 3 เคยได้รับ 1 ครั้ง 2 ครั้ง วันที่ได้รับ (เชื้อตาย) (เชื้อเป็น) เคยได้รับ 2 ครั้ง 1 ครั้ง เคยได้รับ 3 ครั้ง ไม่ต้องให้

23 ตัวอย่างการบันทึกทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีน JE
ของเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ ชื่อสกุล วดป. เกิด ชื่อมารดา ที่อยู่ อายุ 1 ½-2 ปี 2 ½-3 ปี ดีทีพี โอพีวี เจอี 4 1 2 3 1. ดญ. นิด 8 ส.ค 52 นางนก 7 ม. 1 10 ก.พ. 54 เชื้อตาย 11 มี.ค. 54 มี.ค. 55 2. ดญ. หน่อย 9 ม.ค. 53 นางแพรว 12 ม .8 ก.ค. 54 14 ส.ค. 54 3. ดญ.น้อย 20 ธ.ค. 53 นางหนู 4. ดช. อู๋ มิ.ย. 54 นางสวย 28 ธ.ค. 55 11 ม.ค. 56 เชื้อเป็น 11 ม.ค.56 เชื้อเป็น ม.ค.57 11 ม.ค. 56 เชื้อเป็น ม.ค. 57 23

24 การจัดทำรายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน
ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน JE ในเด็กอายุครบ 2 ปี * จำนวนเด็กอายุครบ 2 ปี ในพื้นที่ที่ได้รับ JE ครบตามเกณฑ์ X 100 จำนวนเด็กอายุครบ 2 ปี ทั้งหมดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ = * เด็กในพื้นที่ที่ได้รับวัคซีนทั้งจากที่นี่และที่อื่น

25 การเริ่มรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน LAJE ในเด็กอายุครบ 2 ปี
ก.ค. 54 ม.ค. 56 ก.ค. 56 เด็กเกิด เริ่มวัคซีน LAJE เริ่มรายงาน ช่วงระยะเวลาเด็กเกิด : เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ก.ค. 54

26 การรายงานความครอบคลุมรายงวดในเด็กอายุครบ 2 ปี
ตัวอย่าง : การรายงานความครอบคลุมรายงวดในเด็กอายุครบ 2 ปี รายงานเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556 อายุที่ประเมิน : เด็กอายุครบ 2 ปี ช่วงระยะเวลาเด็กเกิด : เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 54

27 การจัดทำรายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน
ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน JE ในเด็กอายุครบ 3 ปี * จำนวนเด็กอายุครบ 3 ปี ในพื้นที่ที่ได้รับ JE ครบตามเกณฑ์ X 100 จำนวนเด็กอายุครบ 3 ปี ทั้งหมดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ = * เด็กในพื้นที่ที่ได้รับวัคซีนทั้งจากที่นี่และที่อื่น

28 การเริ่มรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน LAJE ในเด็กอายุครบ 3 ปี
ก.ค. 53 ม.ค. 56 ก.ค. 56 เด็กเกิด เริ่มวัคซีน LAJE เริ่มรายงาน ช่วงระยะเวลาเด็กเกิด : เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ก.ค. 53

29 การรายงานความครอบคลุมรายงวดในเด็กอายุครบ 3 ปี
ตัวอย่าง : การรายงานความครอบคลุมรายงวดในเด็กอายุครบ 3 ปี รายงานเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556 อายุที่ประเมิน : เด็กอายุครบ 2 ปี ช่วงระยะเวลาเด็กเกิด : เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 53

30 ภาคผนวก 5

31 ภาคผนวก 6

32 การจัดทำรายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน
สถานบริการ จัดทำรายงานความครอบคลุม การได้รับ LAJE รายหมู่บ้าน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป สสอ. รวบรวมรายงาน ฯ รายตำบล/เทศบาล วันที่ 10 ของเดือนถัดไป สสจ. รวบรวมรายงาน ฯ รายตำบล/เทศบาล สำนัก ต. วิเคราะห์ /สรุปข้อมูล รายงวดทุก 3 เดือน วันที่ 15 ของงวดถัดไป สคร.10

33 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำรายงาน โครงการนำร่องการให้บริการ วัคซีน LAJE ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนฯ สำนักโรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google