งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๑
“คนดีศรีแพทย์ทหาร Be Good, To be Great” วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎเกล้า

2 พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๑
๐๘๐๐ ลงทะเบียน ๐๙๐๐๐-๑๐๐๐ พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๑ พิธีมอบรางวัล ”คนดีศรีแพทย์ทหาร “ ๑๐๐๐–๑๐๑๕ อาหารว่างเครื่องดื่ม ๑๐๐๐ -๑๐๓๐ พิธีเปิดทัวร์สุขภาพและนิทรรศการ ณ ห้องพิธีการ นิทรรศการ สี่เหล่าทัพ

3 อาหารว่างเครื่องดื่ม

4 ๑๐๑๕–๑๑๓๐ ประชุมวิชาการ พล.ท.สืบพงษ์ น.อ.มานิตย์ ดำเนินรายการ
๑๐๑๕-๑๐๔๕ บรรยายเรื่อง “ฮอร์โมนเพศชายเสริมเพื่อควากระชุ่มกระชวย” Prolong Your Sex, Enjoy Your Lives โดย พล.ต.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ๑๐๔๕-๑๑๐๐ บรรยายเรื่องเวชศาสตร์การบิน โดย พล.อ.ต.ธีระภาพ เสนะวงษ์ ๑๑๐๐-๑๑๑๕ บรรยายเรื่องศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดย พ.ต.อ.พัฒนา กิจไกรลาศ ๑๑๑๕-๑๑๓๐ บรรยายเรื่องเวชศาสตร์ใต้น้ำ โดย น.อ.ธนษวัฒน์ ชัยกุล ร.น. ๑๑๓๐-๑๒๐๐ ประชุมภาคธุรการ นายกสมาคม เหรัญญิก และเลขาธิการ ดำเนินรายการ

5 ประชุมภาคธุรการ เลขาธิการ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๐ นายกสมาคม เหรัญญิก และเลขาธิการ ดำเนินรายการ นายกสมาคม รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ๕๑ เหรัญญิก รายงานการเงินและการบัญชี เหรัญญิก ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี เลขาธิการ เสนอเลือกตั้งนายกสำรอง แทน พล.ต.ท.เลี้ยง หุยประเสริฐ ที่ขอลาออก โดยเสนอชื่อ พล.ต.ท.สมยศ ดีมาก นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ สมาชิกหมายเลข ๐๘๖๙ ตอบข้อซักถามจากสมาชิก (ถ้ามี)

6

7 อาหารกลางวัน

8 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ พล.ท.สืบพงษ์ ,น.อ.มานิตย์ ผู้ดำเนินรายการ
๑๓๐๐-๑๕๓๐ เสวนาการบูรณาการทางการแพทย์ ทหาร ตำรวจ ใน จชต. ๑. บริการทางการแพทย์ พร. : น.อ.อภิสักข์ ก้อนเมฆ ๒. บริการทางการแพทย์ พอ. : น.อ.บัณฑิต วงษ์เจริญธรรม ๓. บริการทางการแพทย์ พต. : พ.ต.อ.พรชัย สุธีรคุณ ๔. ระดมสมองเพื่อวางแนวทาง (Road Map) วิจัยการบริการ ทางการแพทย์ 4 เหล่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และทหารใน จชต : พล.ต.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ๑๕๓๐-๑๕๔๐ เลขาธิการกล่าวสรุปการประชุมใหญ่สามัญประจำปี , จับรางวัลพิเศษสำหรับผู้อยู่ในห้องประชุม และพิธีปิด โดย นายกสมาคมฯ

9 ห้องพิธีการ พ.อ.ดาบศักดิ์ ผู้ดำเนินรายการ
๑๓๐๐-๑๓๒๐ การป้องกันรักษาไขมันเกิน โดย น.อ.กฤษฏา ศาสตรวาหา ๑๓๒๐-๑๓๔๐ ดูแลสุขภาพตา โดย น.อ.ไกรเลิศ เธียรนุกูล ๑๓๔๐-๑๔๑๐ อาหารว่างเครื่องดื่ม ๑๔๑๐-๑๔๓๐ ฝังเข็มแก้ปวดเพิ่มพลัง โดย พล.ต.วรายุทธ สถิตเสถียร ๑๔๓๐-๑๔๕๐ ภัยเงียบอ้วนลงพุง โดย อ.สง่า ดามาพงศ์ ๑๔๕๐-๑๕๑๐ สรุปผลการตรวจสมรรถภาพร่างกาย โดย อ.วัลภา ไชยยงค์ ๑๕๑๐-๑๕๒๐ สรุปภาวะสุขภาพ ตอบปัญหาสุขภาพ โดย น.อ.ธนษวัฒน์ ชัยกุล ร.น. เชิญผู้เข้าร่วมประชุมไปร่วมพิธีปิดการประชุมและจับรางวัล (อาหารว่างบริการในห้องประชุม)

10


ดาวน์โหลด ppt การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google