งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดังนั้นในสารละลายมี H3O+ = 5x10-5 mol

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดังนั้นในสารละลายมี H3O+ = 5x10-5 mol"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดังนั้นในสารละลายมี H3O+ = 5x10-5 mol
ตัวอย่าง 1 สารละลายกรด HA เข้มข้น 0.01 mol/dm3 100 cm3 แตกตัวร้อยละ 5 ในสารละลายมี H3O+ เข้มข้นกี่ mol/dm3 และมี H3O+ กี่โมล วิธีที่ 1 คำนวณโดยใช้หลักสมดุล HA H2O > A H3O+ เริ่มต้น 0.01 M - เปลี่ยนแปลง -((5x0.01) /100) = M M สมดุล M M M=mol/dm3 ดังนั้นความเข้มข้นของ H3O+ = mol/dm3 จากความเข้มข้นของ H3O mol/dm3 หมายความว่า สารละลาย cm3 มี H3O mol สารละลาย cm3 มี H3O หรือ 5x10-5 mol ดังนั้นในสารละลายมี H3O+ = 5x10-5 mol

2 ดังนั้นในสารละลายมี H3O+ = 5x10-5 mol
วิธีที่ 2 คำนวณโดยใช้สูตร ดังนั้นความเข้มข้นของ H3O+ = mol/dm3 จากความเข้มข้นของ H3O mol/dm3 หมายความว่า สารละลาย cm3 มี H3O mol สารละลาย cm3 มี H3O หรือ 5x10-5 mol ดังนั้นในสารละลายมี H3O+ = 5x10-5 mol

3 ดังนั้นความเข้มข้นของ H3O+ = 2.0x10-7 mol/dm3
ตัวอย่าง 2 ที่อุณหภูมิ 25 ํC ในสารละลายกรด HCN (Ka = 4.0 x 10-10) เข้มข้น x10-4 mol/l จะมีปริมาณ H3O+ เท่าใด วิธีที่ 1 คำนวณโดยใช้หลักสมดุล HCN H2O > CN H3O+ เริ่มต้น 10-4 M - เปลี่ยนแปลง -X M +X M +X M สมดุล 10-4-X M X M เนื่องจาก Ca/Ka> แสดงว่า 10-4-X ประมาณเท่ากับ 10-4 M=mol/dm3 ดังนั้นความเข้มข้นของ H3O+ = 2.0x mol/dm3

4 วิธีที่ 2 คำนวณโดยใช้สูตร
ดังนั้นความเข้มข้นของ H3O+ = 2x mol/dm3

5 ดังนั้น ร้อยละการแตกตัวของ HA = 1
ตัวอย่าง 3 ดังนั้น ร้อยละการแตกตัวของ HA = 1

6 ดังนั้นความเข้มข้นของกรดอ่อน HX = 1.6 mol/dm3
ตัวอย่าง 4 ดังนั้นความเข้มข้นของกรดอ่อน HX = 1.6 mol/dm3

7 ดังนั้นความเข้มข้นของกรด HA = 0.21 mol/dm3
ตัวอย่าง 5 ข้อมูล กรด HA 0.1 M แตกตัว 17% กรด HA ? M แตกตัว 12% เนื่องจากกรดชนิดเดียวกันมีค่า Ka เท่ากันโดยไม่ขึ้นกับความเข้มข้น และจากสมการ (%2.Ca.10-4)กรด = (%2.Ca.10-4)กรด !72x0.1x = xCax Ca = = ดังนั้นความเข้มข้นของกรด HA = mol/dm3


ดาวน์โหลด ppt ดังนั้นในสารละลายมี H3O+ = 5x10-5 mol

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google