งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้าง Query ในมุมมอง Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้าง Query ในมุมมอง Design"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้าง Query ในมุมมอง Design
อ.อารียา ศรีประเสริฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 จัดกลุ่มข้อมูลด้วยคำสั่ง Group By
สร้าง Select Query Group By : จัดกลุ่มข้อมูลในคอลัมน์นั้น Expression : บอกให้ Access ทราบว่าได้สร้างนิพจน์ใน Filed นั้น Where : บอกให้ Access ทราบว่าต้องใช้เงื่อนไขตามที่กำหนดใน Criteria

3 SalesAmount: Sum([Quantity]*[UnitPrice]*(1-[Discount]))
สร้าง Select Query SalesAmount: Sum([Quantity]*[UnitPrice]*(1-[Discount]))

4 สร้างนิพจน์และเงื่อนไขที่ซับซ้อน
สร้าง Select Query นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย 2 ส่วน ตัวกระทำ : Operator – สัญลักษณ์ที่ใช้คำนวณ เปรียบเทียบค่า และตรวจสอบค่าทางตรรกะ ตัวถูกกระทำ : Operand – ตัวแปร ค่าคงที่ และฟังก์ชัน

5 สร้างเงื่อนไขด้วย And, Or, Between…And
สร้าง Select Query ตัวกระทำ And ใช้เชื่อมเงื่อนไข 2 เงื่อนไข โดยทุกเงื่อนไขต้องเป็นจริง (True) ค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 500 บาท

6 สร้างเงื่อนไขด้วย And, Or, Between…And
สร้าง Select Query ตัวกระทำ Or ใช้เชื่อมเงื่อนไข 2 เงื่อนไข โดยอย่างน้อย 1 เงื่อนไขต้องเป็นจริง (True) ค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าลูกค้า 1001 หรือ 1005

7 สร้างเงื่อนไขด้วย And, Or, Between…And
สร้าง Select Query การนำเงื่อนไข And และ Or มาใช้ร่วมกัน ค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้ารหัส 1001 หรือ 1005 เฉพาะสินค้าราคาต่ำกว่า 500 บาท

8 สร้างเงื่อนไขด้วย And, Or, Between…And
สร้าง Select Query เปรียบเทียบข้อมูลด้วย Between…And การสร้างเงื่อนไขเปรียบเทียบค่าแบบช่วงตัวกระทำ ค้นหาสินค้าที่มีราคา บาท

9 สร้างคอลัมน์ใหม่ในตารางผลลัพธ์
สร้าง Select Query สร้างคอลัมน์ใหม่ในตารางผลลัพธ์ เช่น สร้างคอลัมน์แสดงข้อมูลที่ได้จากการรวมฟิลด์ชื่อและ ฟิลด์นามสกุล EmpName: [FirstName] & " " & [LastName] SalesAmount: Sum([Quantity]*[UnitPrice]*(1-[Discount]))

10 ฟังก์ชัน Aggregate และฟังก์ชัน Domain Aggregate
สร้าง Select Query ฟังก์ชัน Aggregate : ใช้คำนวณค่าผลสรุปของกลุ่ม Record ใน Table/Query ที่เป็นแหล่งข้อมูลใน Query นั้น (Table/Query ที่แสดงใน Field List Pane) Sum, Count, Avg, Min, Max, First, Last, StDev และ Var ฟังก์ชัน Domian Aggregate : ใช้คำนวณค่าผลสรุปของกลุ่ม Record ใน Table/Query ที่เป็นแหล่งข้อมูลใน Query นั้น หรือ Table/Query อื่นๆ ก็ได้ (Table/Query ที่ไม่ได้แสดงใน Field List Pane) DSum, DCount, DAvg, DMin, DMax, DFirst, DLast, DStDev, DStDevP และ Var

11 รูปแบบของ Domain Aggregate
สร้าง Select Query Dfunction (“expression”, “domain”, “criteria”) ตัวอย่าง DSum Areess:Dlookup(“ ”, “tblEmployees”, “EmployeeID=” & [EmployeeID]) SalesAmount: DSum(“Quantity*UnitPrice*(1-Discount)”, “tblOrderDetails”, “OrderID=” & [OrderID]) SalesAmount: Ccur(DSum(“Quantity*UnitPrice*(1-Discount)”, “tblOrderDetails”, “OrderID=” & [OrderID]))

12 Crosstab Query OrderYear: Format([OrderDate],"yyyy")
สร้าง Select Query OrderYear: Format([OrderDate],"yyyy") Quarterly: Format([OrderDate],"""ไตรมาส ""q") SalesAmount: Sum([Quantity]*[UnitPrice]*(1-[Discount])) Between #1/1/2549# And #31/12/2550#

13 Parameter Query สร้าง Select Query Between [StartDate] And [EndDate]


ดาวน์โหลด ppt สร้าง Query ในมุมมอง Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google