งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการสอบสวน ทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการสอบสวน ทางระบาดวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการสอบสวน ทางระบาดวิทยา
การเขียนรายงานการสอบสวน ทางระบาดวิทยา HOW TO WRITE EPIDEMIOLOGIC INVESTIGATION REPORT กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร.7 อบ.

2 ขอบเขตเนื้อหา 1. วัตถุประสงค์การเขียนรายงาน 2. ประเภทของรายงาน 3. วิธีการเขียนรายงาน 4. ประโยชน์ของการเขียนรายงาน

3 กฏของการเขียนรายงานที่ดี
1. CONCISE กระชับ 5. PRESENTABLE นำเสนอได้ชัดเจน 6. INTERESTING น่าสนใจ 2. CLEAR ชัดเจน 3. ACCEPTABLE เป็นที่ยอมรับ อ่านได้ง่าย 4. READABLE GOLDEN Rule

4 WHY? วัตถุประสงค์ของการเขียนรายงานสอบสวนโรค
1. เพื่อรายงานผลการสอบสวนทางระบาดวิทยา 2. เพื่อเสนอข้อคิดเห็นแก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง WHY? 4. เพื่อบันทึกเหตุการณ์ระบาดของโรคหรือปัญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้น 3. เพื่อเป็นองค์ความรู้และแนวทางในการสอบสวนโรคในครั้งต่อไป

5 ประเภทของรายงานการสอบสวน
1. รายงานการสอบสวนเสนอผู้บริหาร 1.1 รายงานการสอบสวนเบื้องต้น (Preliminary Report) 1.2 รายงานการสอบสวนสรุปเสนอผู้บริหาร (Final Report) 2. รายงานการสอบสวนฉบับสมบูรณ์ (Full Report) 3. รายงานบทความวิชาการ (Scientific Article)

6 1. วิธีการเขียนรายงานการสอบสวน เบื้องต้น (Preliminary Report)

7 หลักการเขียนเดียวกัน แต่รายงานการ
หลักการเขียนรายงานการสอบสวนเบื้องต้น - รายงานการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย - รายงานการสอบสวนการระบาด หลักการเขียนเดียวกัน แต่รายงานการ สอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย ให้ระบุรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วยแต่ละราย

8 องค์ประกอบของรายงานการสอบสวนเบื้องต้น
ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ความเป็นมา กิจกรรมควบคุมโรคที่ทำไปแล้ว สรุปความสำคัญ และเร่งด่วน ผลการสอบสวนโรค แนวโน้มของการระบาด ข้อเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการ ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4

9 บทนำหรือ ความเป็นมา วิธีการเขียนรายงานการสอบสวนเบื้องต้น
แหล่งข่าวใด ผู้ให้ข่าวเป็นใคร เกิดอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ข้อมูลเบื้องต้นของ Index case ขนาดของปัญหาที่ได้รับแจ้ง ทีมสอบสวนโรคประกอบด้วยใครบ้าง บอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ ผิดปกติที่นำไปสู่การ สอบสวนการระบาด เริ่มสอบสวนและเสร็จสิ้นเมื่อไร วัตถุประสงค์ในการสอบสวนโรค

10 วิธีการเขียนรายงานการสอบสวนเบื้องต้น
ผลการศึกษา สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จำนวนผู้ป่วย เสียชีวิต ผู้ป่วยเป็นใคร หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงใด แหล่งรังโรคและวิธีถ่ายทอดโรค สาเหตุของการระบาด ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการระบาด ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศึกษาสิ่งแวดล้อม

11 วิธีการเขียนรายงานการสอบสวนเบื้องต้น กิจกรรมควบคุมโรคที่ดำเนินการแล้ว
ระบุกิจกรรมควบคุมโรคที่ดำเนินการแล้ว ระบุหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการควบคุมโรค รายงานผลการควบคุมโรคในเบื้องต้น

12 วิธีการเขียนรายงานการสอบสวนเบื้องต้น
แนวโน้มของการระบาด พยากรณ์แนวโน้มการระบาด โดยประมวลจาก จำนวนผู้ป่วยยืนยัน ผู้ป่วยสงสัยที่พบ พบสาเหตุหรือแหล่งรังโรคหรือไม่ มาตรการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพหรือไม่ อยู่ในฤดูการระบาดของโรคหรือไม่

13 วิธีการเขียนรายงานการสอบสวนเบื้องต้น
สรุปความสำคัญทางสาธารณสุข และความเร่งด่วน สรุปขนาดของปัญหา และผลกระทบต่อประชาชน เป็นการระบาดหรือเป็นโรคอุบัติใหม่หรือไม่ เป็นการระบาดหรือเป็นโรคอุบัติใหม่หรือไม่ ต้องการความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ ต้องการความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ ระดับของผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

14 วิธีการเขียนรายงานการสอบสวนเบื้องต้น ข้อเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการ
มาตรการควบคุมโรคเดิมที่ต้องดำเนินการต่อ ระบุมาตรการใหม่ที่ต้องดำเนินการเพิ่ม ระบุหน่วยงานที่ต้องประสานงานดำเนินการ ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังโรคต่อเนื่อง

15 ตัวอย่างความเป็นมา วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา น. งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว ว่าพบผู้ป่วยเป็นนักเรียนของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เข้ารับการรักษาด้วยอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน จำนวน 7 ราย ดังนั้น ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team/SRRT) อำเภอเมืองภูเก็ต จึงได้ออกสอบสวนและควบคุมโรคป้องกันโรค ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2554 15 15

16 ตัวอย่างความเป็นมา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2544 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุขสมบูรณ์ ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ห้องชันสูตรโรงพยาบาลจังหวัดสุขสมบูรณ์ว่า ผลการตรวจอุจจาระของ ดญ.จุ๊บ ทองอ่อน อายุ 14 ปี พบเชื้อ Vibrio Cholerae El Tor Inaba โดยผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลวันที่ 11 สิงหาคม 2544 เวลา น. ด้วยอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำหลายครั้ง ทีมสอบสวนและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุขสมบูรณ์ ร่วมกับทีมสอบสวนและควบคุมโรค คปสอ. เมือง และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยชอนไพร ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ ระหว่างวันที่ สิงหาคม 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค แหล่งรังโรค และควบคุมป้องกันการระบาดของโรค 16 16

17 ตัวอย่างผลการสอบสวนโรค
ผลการสอบสวนโรค พบว่าผู้ป่วย ดญ.จุ๊บ ทองอ่อน อายุ 14 ปี เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมในตำบลชอนไพร อยู่บ้านเลขที่ 18 ม. 1 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดสุขสมบูรณ์ มีประวัติเริ่มป่วยวันที่ 9 สิงหาคม เวลา น. มารับการรักษาที่โรงพยาบาลวันที่ 11 สิงหาคม 2544 เวลา 09.35น. ด้วยอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำหลายครั้ง ไม่มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน 2-3 ครั้ง อ่อนเพลีย ไม่ปวดท้อง ไม่ได้นอนโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น Acute diarrhea จ่ายยา Norfloxacin และน้ำเกลือแร่ แล้วให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน สภาพบ้านผู้ป่วยมีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวตั้งอยู่กลางทุ่งนา อยู่ห่างเพื่อนบ้านไปเกือบครึ่งกิโลเมตร หลังคามุงแฝก สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านสะอาด ส้วมที่บ้านเป็นส้วมซึมซึ่งอยู่คนละด้านกับบ่อน้ำน้ำดื่มน้ำใช้มาจากบ่อ แต่ต้มน้ำดื่ม ดญ.จุ๊บอาศัยอยู่กับพี่สาวอีก 1 คน ซึ่งมีอายุ 16 ปี และมีอาการถ่ายเหลว หลายครั้ง ภายหลังจาก ดญ.จุ๊บ ป่วยได้ 1 วัน แต่ไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งสองคนจะทำอาหารด้วยกันและรับประทานขณะร้อนๆในมื้อเย็น ส่วนมื้อเที่ยงซื้ออาหารกินที่โรงเรียนและดื่มน้ำกรอง ในโรงเรียนซึ่งนำมาจากน้ำประปาในตำบล

18 ตัวอย่างผลการสอบสวนโรค(ต่อ)
จากการสอบถามประวัติการรับประทานอาหารพบอาหารที่สงสัยเป็น สาเหตุ ได้แก่ หมูปิ้ง ที่ซื้อมาจากร้านขายของชำในหมู่บ้าน และรับประทาน หลังจากทิ้งค้างไว้นานหลายชั่วโมง โดยที่ไม่ได้อุ่น หมูปิ้งนี้ร้านขายของชำ รับมาจากร้านค้าในตลาด และพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อ V. cholerae 01, Inaba ซึ่งต้นตอการปนเปื้อนเชื้อมาจากเขียงหมูเถื่อนในหมู่บ้าน ซึ่งผล การส่งตรวจตัวอย่างเศษหมูติดเขียงพบเชื้อ V. Cholerae 01, Inaba และ ได้ทำ rectal swab คนชำแหละหมู 2 คน ส่งเพาะเชื้อพบ V. cholerae 01, Inaba ในคนชำแหละ 1 ราย ทั้งสองคนมีประวัติถ่ายเหลวในระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คนชำแหละที่ไม่พบเชื้อได้รับยาปฏิชีวนะแล้ว ส่วนคนที่พบเชี้อยังไม่ได้รับการรักษา

19 ตัวอย่างกิจกรรมที่ดำเนินการ
มาตรการควบคุมโรคที่ทีมสอบสวนและควบคุมโรค ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้ 1. ให้ยารักษาผู้ที่มีอาการอุจจาระร่วงและผู้สัมผัสที่ตรวจพบเชื้อ ทุกราย 2. ทำลายเชื้อที่อาจจะหลืออยู่ในห้องส้วมที่บ้านของผู้ป่วยและ ผู้ที่ตรวจพบเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 3. สั่งให้คนชำแหละหมูหยุดทำงาน จนกว่าโรคสงบ 4.ให้สุขศึกษาในเรื่องพฤติกรรมการปรุงและการบริโภคอาหาร แก่ แม่ค้า เพื่อปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารในร้านค้า ร้านขายของชำ และเขียงหมู เพื่อป้องกันการระบาดในภายหน้า

20 ตัวอย่างผลแนวโน้มและข้อเสนอแนะ
แม้ว่าการระบาดของโรคอหิวาตกโรคในครั้งนี้ ที่มีแหล่งรังโรคร่วมจากเขียงหมู มีแนวโน้มว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ เนื่องจากได้ตรวจพบแหล่งรังโรคที่แพร่เชื้อพร้อมทั้งสามารถขัดขวางการถ่ายทอดเชื้อจากแหล่งนี้ได้แล้วก็ตาม ทีมสอบสวนโรค มีข้อเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1. เฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่ จนกว่าจะไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 10 วัน 2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการปิดเขียงหมูเถื่อนรายนี้ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในภายหน้า 3. แจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขต่างๆ ในจังหวัดทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นอีกได้ในระยะนี้ เรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาสั่งการต่อไป

21 2. วิธีการเขียนรายงานการสอบสวน สรุปเสนอผู้บริหาร (Final Report)
หลักการเดียวกันกับการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Report) แต่มีเพียงองค์ประกอบหลักเท่านั้น ได้แก่ 1.ชื่อเรื่อง 2.ผู้รายงานและทีม สอบสวนโรค 3.ความเป็นมา 4.วัตถุประสงค์ 5.วิธีการศึกษา 6.ผลการสอบสวน 7.มาตรการควบคุม ป้องกันโรค 8.สรุปผล

22 3. วิธีการเขียนรายงานการสอบสวน ฉบับสมบูรณ์ (Full report)

23 องค์ประกอบของรายงานการสอบสวน ฉบับสมบูรณ์ (1)
ชื่อเรื่อง ผู้รายงานและทีมสอบสวนโรค บทคัดย่อ บทนำหรือความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการสอบสวน

24 องค์ประกอบของรายงานการสอบสวน ฉบับสมบูรณ์ (2)
มาตรการควบคุมและป้องกันโรค วิจารณ์ผล สรุปผล ข้อเสนอแนะ ปัญหาและข้อจำกัดในการสอบสวน กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง

25 ชื่อเรื่อง องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ - สั้น กระชับ
- สั้น กระชับ - ตรงประเด็น - ความหมายครบถ้วน

26 ผู้รายงานและทีมสอบสวน
องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ ผู้รายงานและทีมสอบสวน - ชื่อ - ตำแหน่ง -หน่วยงาน

27 บทคัดย่อ องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์
บทนำ (และวัตถุประสงค์) สรุปและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษา วิธีการศึกษา คำสำคัญ - ไม่เกิน 1 หน้า A4 - หัวข้อหลัก - สรุปย่อรายงาน

28 บอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ ผิดปกติที่นำไปสู่การ
องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ บทนำหรือ ความเป็นมา เกิดอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ แหล่งข่าวใด ผู้ให้ข่าวเป็นใคร ข้อมูลเบื้องต้นของ Index case บอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ ผิดปกติที่นำไปสู่การ สอบสวนการระบาด ขนาดของปัญหา คณะสอบสวนประกอบด้วยหน่วยใด เริ่มสอบสวนและ เสร็จสิ้นเมื่อไหร่

29 วัตถุประสงค์ในการสอบสวนโรค
องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ วัตถุประสงค์ในการสอบสวนโรค ให้ระบุวัตถุประสงค์เฉพาะของการสอบสวนโรค เช่น เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและการระบาดของโรค เพื่อศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคตาม บุคคล เวลา สถานที่ เพื่อค้นหาแหล่งโรค วิธีการถ่ายทอดโรค เพื่อหามาตรการในการป้องกันควบคุมโรค อื่นๆ ตามแต่กรณี เช่น ศึกษาประสิทธิภาพวัคซีน

30 วิธีการศึกษาที่ใช้ในการสอบสวนโรค
องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ วิธีการศึกษาที่ใช้ในการสอบสวนโรค ระบาดวิทยาเชิงพรรณา ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ - นิยามผู้ป่วย - รูปแบบที่ใช้ในการศึกษา - เครื่องมือที่ใช้ในการสอบสวน - สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล - ศึกษาทางห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  Case-control study  Cohort study

31 ผลการศึกษา องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์
1 3 2 ยืนยันการเกิดโรค ยืนยันการระบาด ข้อมูลทั่วไป ยืนยันการวินิจฉัยเบื้องต้น อาการ และอาการแสดงของผู้ป่วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

32 ผลการศึกษา ยืนยันการระบาด
องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ ผลการศึกษา 2 3 1 ยืนยันการเกิดโรค ยืนยันการระบาด ข้อมูลทั่วไป แสดงจำนวนผู้ป่วยของโรค หรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติโดยเปรียบเทียบ กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนๆ จากค่ามัธยฐาน 5 ปี แสดงให้เห็นชัดถึงพื้นที่ที่มีการระบาด เช่น อัตราป่วยรายพื้นที่

33 ผลการศึกษา ข้อมูลทั่วไป องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์
2 3 1 ยืนยันการเกิดโรค ยืนยันการระบาด ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลประชากร ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่เกิดโรค เส้นทางคมนาคมและพื้นที่ติดต่อ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ข้อมูลสุขาภิบาล สาธารณูปโภค ข้อมูลสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณน้ำฝน

34 ผลการศึกษา องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ 4
5 6 7 4 ผลการศึกษาทางระบาดวิทยา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาทางสภาพแวดล้อม ผลการเฝ้า ระวังโรค 4.1 ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา * ลักษณะการกระจายโรคตามบุคคล * ลักษณะการกระจายโรคตามเวลา * ลักษณะการกระจายโรคตามสถานที่ 4.2 ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ * แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ต่างๆตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

35 ผลการศึกษา องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์
4 5 6 7 ผลการศึกษาทางระบาดวิทยา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาทางสภาพแวดล้อม ผลการเฝ้า ระวังโรค ประเภทวัตถุตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ เก็บจากผู้ป่วย และปัจจัยเสี่ยงที่น่าจะเป็นสาเหตุของ การระบาด สถานที่ส่งตรวจ ผลการตรวจที่ได้

36 ผลการศึกษา องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์
4 5 6 7 ผลการศึกษาทางระบาดวิทยา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาทางสภาพแวดล้อม ผลการเฝ้า ระวังโรค อธิบายเหตุการณ์แวดล้อมที่มีความสำคัญต่อการระบาดของโรค - สภาพโรงครัว - แหล่งน้ำ - ส้วม - กรรมวิธีการปรุงอาหาร

37 ผลการศึกษา องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ ผลการเฝ้า
4 5 6 7 ผลการศึกษาทางระบาดวิทยา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาทางสภาพแวดล้อม ผลการเฝ้า ระวังโรค เฝ้าระวังโรคต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะฟักตัวของโรค

38 มาตรการควบคุมและป้องกันโรค
องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ มาตรการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อควบคุมการระบาดที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่ Agent Host Environment

39 วิจารณ์ผล องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์
อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วิเคราะห์หาเหตุผลและสมมติฐาน ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างหรือคล้ายคลึง กับการระบาดในอดีตหรือไม่ อย่างไร วิจารณ์ความสำเร็จหรือล้มเหลวในการควบคุมโรค

40 ปัญหาและข้อจำกัดในการสอบสวนโรค
องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการสอบสวนโรค ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ข้อจำกัดที่พบในขณะสอบสวนโรค บอกแนวทางการแก้ไขปัญหา สำหรับการสอบสวนครั้งต่อไป

41 องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์
สรุปผลการสอบสวน ยืนยันการเกิดโรคและการระบาด แหล่งรังโรค วิธีถ่ายทอดโรค กลุ่มเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง สถานการณ์ล่าสุด

42 ให้สอดคล้องและจำเพาะ กับผลการศึกษา
องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการควบคุมป้องกันโรค ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการสอบสวนในครั้งหน้า ให้สอดคล้องและจำเพาะ กับผลการศึกษา

43 เอกสารอ้างอิง องค์ประกอบและวิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์
กิตติกรรมประกาศ ผู้ให้ความร่วมมือในการสอบสวนโรค ผู้ให้การสนับสนุนด้านการตรวจทาง Lab ผู้ที่ให้ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการสอบสวนโรค เอกสารอ้างอิง รูปแบบแวนคูเวอร์ ( Vancouver Style) รูปแบบมาตรฐาน อื่นๆ ตามที่วารสารกำหนด

44 เอกสารอ้างอิง รูปแบบแวนคูเวอร์
การอ้างอิงบทความจากวารสาร (Articles in Journals) รูปแบบพื้นฐาน - ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article). ชื่อวารสาร (Title of the Journal) ปีพิมพ์ (Year); เล่มที่ของวารสาร (Volume): หน้าแรก-หน้าสุดท้าย (Page). การอ้างอิงเอกสารที่เป็นหนังสือหรือตำราทั้งเล่ม รูปแบบพื้นฐาน ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อหนังสือ (Title of the book). ครั้งที่พิมพ์ (Edition). เมืองที่พิมพ์ (Place of Publication): สำนักพิมพ์ (Publisher); ปี (Year). 44 44

45 การเขียนบทคัดย่อ

46 บทคัดย่อ บทนำ (และวัตถุประสงค์)
กล่าวถึงที่มาของเรื่อง และวัตถุประสงค์ของการสอบสวน อย่างสั้น รัดกุม และได้ใจความ วิธีการศึกษา : ระบุองค์ประกอบที่สำคัญของ ระเบียบวิธีการศึกษา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา กลุ่มตัวอย่าง และประชากรศึกษา ตัวแปรที่ใช้วัดผล เช่น นิยามผู้ป่วย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

47 บทคัดย่อ (ต่อ) ผลการศึกษา :ระบุผลการศึกษาที่สอดคล้องกับวิธีการศึกษา
สรุปและข้อเสนอแนะ : สรุปผลการศึกษาอย่างสั้น รัดกุม และชัดเจน โดยเน้นประเด็นสำคัญ และผลกระทบของการศึกษา รวมทั้ง ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป

48 ตัวอย่างบทคัดย่อ การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันที่ กรกฎาคม 2554

49 บทคัดย่อ การสอบสวนการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันที่ กรกฎาคม 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันการวินิจฉัย และการระบาดของโรค ลักษณะการเกิดโรคหาสาเหตุของการระบาด แหล่งโรคและวิธีถ่ายทอดโรค เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและควบคุมการระบาด โดยทำการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา และเชิงวิเคราะห์แบบ Unmatched Case-control Study เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และบันทึกลงในแบบสอบสวน ผลการสอบสวนพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนแห่งนี้จำนวน 63 คน เป็นเด็กนักเรียนจำนวน 62 คน ครู 1 คน อัตราป่วยร้อยละ 3.6 พบอัตราป่วยสูงสุดในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ มีลักษณะการแพร่กระจายเชื้อแบบมีแหล่งโรคร่วม (Intermittent common source) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการปวดท้องคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มีไข้ และถ่ายเหลว ตามลำดับ ซึ่งผู้ป่วยได้ดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ รสมอลต์ช็อกโกแลต โดยพบว่าเครื่องดื่มดังกล่าวเป็นปัจจัยเสี่ยงของการระบาดอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ โดยมีค่า Adjusted Odds Ratio เป็น 98.46, 95%CI = 18.38, ส่วนสาเหตุที่ทำให้นมเสื่อมคุณภาพ พบว่า กระบวนการขนส่ง และการเก็บเครื่องดื่มไม่ได้มาตรฐานโดยไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิระหว่างขนส่งตามคำแนะนำข้างกล่อง (เก็บที่อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา) จึงได้แนะนำให้โรงเรียนและผู้ประกอบการ ปรับปรุงการเก็บรักษาและขนส่งนมพาสเจอร์ไรส์ ให้มีอุณหภูมิเหมาะสม ตรวจสภาพกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ก่อนจำหน่าย/แจกจ่าย แนะนำนักเรียนให้สังเกตลักษณะของอาหาร/เครื่องดื่มก่อนรับประทาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

50 บทคัดย่อ ความเป็นมา เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2541 แพทย์ประจำบ้านในโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยด้วยอาการทางระบบประสาทพร้อมกัน จำนวน 6 ราย จึงได้ดำเนินการสอบสวนโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุและแหล่งที่มาของการระบาดในครั้งนี้ วิธีการศึกษา นิยามผู้ป่วย หมายถึง ชาวบ้านในหมู่บ้าน 2 หมู่บ้านในจังหวัดน่าน ที่มีอาการอย่างน้อย 3 ใน 9 อย่าง ดังนี้ หนังตาตก, กลืนลำบาก, พูดไม่ชัด, เสียงแหบ, ปากแห้งคอแห้ง, เจ็บคอ, อุจจาระร่วง, อาเจียน, กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา จากนิยามดังกล่าว นำไปสู่การสัมภาษณ์ และศึกษาอาการป่วยจากทะเบียนผู้ป่วย และทำการศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ (case-control study) โดยมีผู้ป่วย 13 ราย และ กลุ่มควบคุม 66 ราย หลังจากนั้นได้ทำการเก็บตัวอย่างอาหารที่สงสัย, หน่อไม้อัดปี๊บ, ดิน และ อุจจาระของผู้ป่วย เพื่อส่งตรวจเพาะเชื้อ Clostridium Botulinum และ ทดสอบหาสารพิษที่ห้องปฏิบัติการ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งศึกษากรรมวิธีการทำหน่อไม้อัดปี๊บ ในหมู่บ้าน

51 ผลการศึกษา: ในผู้ป่วยทั้งหมด 13 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย มีอัตราป่วย-ตาย ร้อยละ 15 ผู้ป่วย 9 ราย เป็นผู้หญิง และอายุเฉลี่ย 44 ปี อยู่ในช่วง ปี ผู้ป่วยรายแรกคือเจ้าของร้านหน่อไม้อัดปี๊บ เริ่มมีอาการป่วยเมื่อ 10 เมษายน ระยะฟักตัวอยู่ระหว่าง 6 ชั่วโมง ถึง 6 วัน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 2 วัน ผู้ป่วยทั้ง 13 รายมีประวัติการรับประทานหน่อไม้อัดปี๊บที่ทำจากแหล่งเดียวกัน แต่รับประทานในเวลาต่างกัน เปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ป่วยในกลุ่มควบคุมรับประทานหน่อไม้อัดปี๊บ 4 คน (6 %) (OR 375, 95%CI 19,7385) และการนำหน่อไม้มาผ่านการปรุงด้วยความร้อน สามารถช่วยป้องกันหรือลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อได้ (ค่า OR = 0.03 และ 95%CI =0.00,0.95) อาหารอื่นๆไม่พบว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 2 ราย พบว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ เข้าได้กับโรคอาหารเป็นพิษ Botulism และจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจพบพิษ Botulinum toxin ในหน่อไม้อัดปี๊บที่ได้รับมาจากผู้ป่วยรายหนึ่ง โดยวิธีการ Elisa และ Mouse antitoxin bioassay และจากการศึกษากรรมวิธีการผลิตหน่อไม้อัดปี๊บ พบว่า ใช้การต้มให้เดือด ซึ่งไม่เพียงพอในการฆ่า สปอร์ของเชื้อ Botulinum ได้ สรุป การระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ Botulism ในประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการควบคุมโรค โดยหยุดการจำหน่าย หน่อไม้อัดปี๊บจากหมู่บ้านที่ผลิต จำนวน 12,000 ลิตร และป้องกันการระบาดต่อไปโดยให้สุขศึกษาแก่ประชาชน ในการปรุงหน่อไม้อัดปี๊บให้ร้อนก่อนรับประทาน รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ผลิตในการควบคุมคุณภาพการผลิตต่อไป ซึ่งหลังจากการดำเนินการดังกล่าว ไม่พบมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก

52 ตัวอย่างการเขียน Full Report (หน้า 141)

53 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียนรายงาน
ผู้เขียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากขบวนการเขียน เรียบเรียงข้อมูล ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ วางแผนควบคุมและป้องกันโรคต่อไป ผู้อ่านได้รับความรู้ในเรื่องการสอบสวนทางระบาดวิทยา พัฒนาคุณภาพของการสอบสวนทางระบาดวิทยา

54 คุณภาพการสอบสวนกับรายงาน
การสอบสวนที่ดี รายงานที่ดี การสอบสวนที่แย่ รายงานที่แย่ ที่มา: นพ.วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 54

55 Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา
ประเด็นที่พบบ่อย ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องไม่สื่อเนื้อหา ไม่ควรใส่ชื่อสถานที่จริง เช่น โรงเรียนอนุบาลแก้วฟ้า ชื่อผู้นิพนธ์ ระบุชื่อ หน่วยงาน (ไม่ระบุจังหวัด) บทคัดย่อ ไม่ตรงกับเนื้อหาหรือยาวไป ไม่สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ วิธี ผลการศึกษา Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา 55

56 Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา
ประเด็นที่พบบ่อย ความเป็นมา ไม่ครบ เช่น ไม่ระบุวันเวลา หรือความหมายกำกวม ไม่ระบุวัตถุประสงค์ (อาจจะแยกข้อได้) วิธีการศึกษา ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เรียงลำดับไม่เหมาะสม นิยามผู้ป่วย ไม่ถูกต้อง ไม่ได้ระบุวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา 56

57 Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา
ประเด็นที่พบบ่อย ผลการศึกษา ไม่สอดคล้องกับวิธีการศึกษา เช่น ไม่ครบ หรือเกิน Time place person (บุคคล เวลา สถานที่) อาการและอาการแสดง ไม่ละเอียด รายงานผลโดยใช้ค่าสถิติไม่ถูกต้อง เรียงลำดับเหตุการณ์ได้ไม่ดี หรือผลการศึกษาซ้ำๆ ไม่ได้ระบุ ชื่อตารางที่ # หรือ รูปที่ # ไม่ได้ทบทวนข้อมูลเฝ้าระวังโรคในอดีต Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา 57

58 ประเด็นที่พบบ่อย Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา
มาตรการควบคุมโรคที่ดำเนินการ ไม่ได้ให้รายละเอียดทำอะไร ไม่ได้ระบุจำนวนหรือระยะเวลา ผลจากการควบคุมโรคเป็นอย่างไร การเฝ้าระวังโรคทำอย่างไร นานเท่าไร Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา 58

59 Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา
ประเด็นที่พบบ่อย อภิปรายผล (วิจารณ์ผล) ให้ข้อมูลซ้ำเท่านั้น ไม่ได้ทบทวนการศึกษาในอดีต ไม่ได้แสดงความรู้หรือการอธิบายปรากฏการณ์ ไม่บอกข้อจำกัดการศึกษา สรุปผล ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ พิมพ์ซ้ำผลการศึกษา Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา 59

60 Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา
ประเด็นที่พบบ่อย ข้อเสนอแนะ เป็นคำแนะนำตามทฤษฎี ไม่ได้มาจากผลการศึกษา ควรมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว กิตติกรรมประกาศ ให้ระบุตำแหน่งหรือหน่วยงานที่สนับสนุน เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บัญชาการเรือนจำ เอกสารอ้างอิง ไม่ใช้รูปแบบมาตรฐาน ไม่ได้อ้างประเด็นความรู้ Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา 60

61 ข้อสังเกตและพึงระวัง
ผู้อ่านมีความรู้ หรือข้อมูลน้อยกว่าผู้เขียน จึงต้องเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายๆ น่าอ่าน หาจุดขายที่สำคัญของรายงาน เช่น ความรู้ใหม่ ไม่ได้ทบทวนวรรณกรรมหรือค้นหาความรู้เพิ่มเติมก่อนการเขียน ผู้นิพนธ์ชื่อแรก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชิ้นงาน การคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา 61

62 ข้อสังเกตและพึงระวัง
การคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) ถือเป็นการโจรกรรมทางวรรณกรรม หรืออาชญากรรมทางวิชาการ Copy and Paste คัดลอกข้อความโดยไม่อ้างอิง ลอกทั้งเรื่อง ไม่ระบุที่มา ไม่ได้ขออนุญาต Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา 62

63 Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา
63

64 ขอขอบคุณแหล่งที่มาของเนื้อหา
Power Point นพ.โรม บัวทอง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาฯ สำหรับ SRRT ระดับอำเภอและ SRRT ระดับรพ.สต. พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมกิจตรงวิว รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี Bureau of Epidemiology สำนักระบาดวิทยา 64

65

66 สวัสดีค่ะ 66 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการสอบสวน ทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google