งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การติดเชื้อรา Aspergillosis เนื่องจากเชื้อ Aspergillus

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การติดเชื้อรา Aspergillosis เนื่องจากเชื้อ Aspergillus"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การติดเชื้อรา Aspergillosis เนื่องจากเชื้อ Aspergillus
โดย นางสาวแวมารีแย ปาเกร์ รหัส โปรแกรมชีววิทยาประยุกต์(จุลชีววิทยา) กลุ่มพื้นฐานที่ 12

2 บทคัดย่อ การติดเชื้อราAspergillosis เชื้อ Aspergillus
มีประมาณ สายพันธุ์ พบได้บ่อยที่สุดตามสิ่งแวดล้อมทั่วๆ ไป สามารถต่อโรคได้กว้างขวาง สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงในการก่อโรคคือ Aspergillus fumigatus และAspergillus flavus

3 บทคัดย่อ(ต่อ) การติดเชื้อราAspergillosis โรค Aspergillusis
ครั้งแรกพบในนก ต่อมาพบโรคในคน ต่อมาพบบ่อย ๆ ในคนเลี้ยงนก ส่วนมากจะเป็นในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน

4 บทนำ บทที่ 1 การติดเชื้อ Aspergillusis
สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงในการก่อโรค คือ Aspergillus fumigatus และ Aspergillus flavus ผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ ผู้ที่มีความบกพร่องของภูมิคุ้มกันทางร่างกาย ผู้ที่ป่วยด้วยโรคอื่นอยู่ก่อน สามารถทิ้งให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายได้หลายระบบ

5 บทที่ 1 (ต่อ) สกุล Aspergillusis
จัดเป็นเชื้อราฉวยโอกาสที่พบได้บ่อยที่สุด คุณสมบัติของเชื้อรานี้ 1 จัดเป็นเชื้อราชนิดมีผนังกั้น 2 มีก้านชูงอกตรงออกจากสายตา 3 ปนกระเปาะมีติ่ง ชั้นเดียวหรือสองชั้น 4 ปลายติ่งเป็นที่เกิดของโคนิเดีย

6 บทที่ 1 (ต่อ) การสืบพันธุ์แบบไม่ใช้เพศของรา
ส่วนใหญ่จัดอยู่ใน form – aenus Aspergillus มีความใกล้เคียงกับรา penicillum ความสำเร็จของรา Aspergillus สามารถทำให้เกิดโรคที่รุนแรงได้ บางชนิดใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตเหล้า ราหลายชนิดผลิตสารที่ก่อโรคมะเร็งในตับ

7 บทที่ 1 (ต่อ) นิเวศน์วิทยาและการติดต่อ เชื้อสุล Aspergillus สาเหตุ
พลได้บ่อยที่สุดตามสิ่งแวดล้อมทั่วโลก สาเหตุ เชื้อที่เป็นสาเหตุที่รุนแรงที่สุดคือ Aspergillus fumigatus และ Aspergillus flavus รูปร่างลักษณะทั่วไปของเชื้อ Aspergillus สายราชนิดมีผนังกั้นมีแตแขนง แตกแขนงสร้างเป็นก้านชูสปอร์

8 บทที่ 1 (ต่อ) บทที่ 2 สาเหตุ อาการของโรค
ที่ปลายของก้านจะพองตัวออกมากหรือน้อย แล้วแต่ชนิดของสปีชีสเชื้อ Aspergillus จะพบทั้ว ๆ ไป ตามดิน, ฝุ่นละอองในอากาศ, กองใบไม้ และใบหญ้าที่เน่าเปื่อยผุพัง บทที่ 2 อาการของโรค 1. Allergic bronchopulmonary Aspergillusis

9 บทที่ 2 อาการของโรค พบบ่อยมาก เกิดจากการสูดดมสปอร์ โรคเป็นแบบเรื้อรัง
ผู้ป่วยมีอาการหืด 2. Aspergilloma การติดเชื้อราในปอดที่เชื้อราก่อตัวเป็นก้อน โรคนื้อาจเป็นแบบมีอาการหรือไม่มีอาการ เชื้อเข้าร่างกายโดยการหายใจ หรือเข้าทางบาดแผล

10 บทที่ 2 (ต่อ) อาการของโรค 3. Invasive aspergillosis การก่อโรค
การติดเชื้อราที่แพร่กระจายไปอวัยวะต่างๆของร่างกายตามหลอดลม พบในผู้ป่วยที่มีความต้านทานต่ำ หรือถูกกด ความรุนแรงของโรคนี้ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของเชื้อในการบุกรุกหลอดเหลือด การก่อโรค Aspergillus สามารถก่อโรคได้ก้วางขวาง โรคที่เกิดขึ้นเรียกว่า Aspergillusis

11 บทที่ 2 (ต่อ) อาการของโรค โรคที่เกิดแบ่งได้ดังนี้ 1. ก่อโรคปอด
2. ก่อโรคที่ประสาท ก่อโรคที่ผิวหนัง 4. ก่อโรคบริเวณจมูก หู 5. ก่อโรคที่ตา 6. ก่อโรคที่เล็บ 7. ก่อโรคมัยเซโตมา 8. ก่อโรคแพร่การกระจาย

12 บทที่ 2 (ต่อ) พยาธิสภาพ Natural ของร่างกายก็คือ ในผู้ป่วย aspergilloma
ความสามารถของเม็ดเลือดขาว นิวโตฟิลและแคดโครฟาจในการกำจัด สายราและสปอร์ ความไวของเชื้อในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของระบบความต้านทานนั้น โรคจะมีความรุนแรงถึงตายอย่างรวดเร็ว ในผู้ป่วย aspergilloma ตัวเชื้อรารวมตัวเป็นก้อนเรียกว่า fungus ball มีขนาดต่าง ๆ กัน

13 บทที่ 3 การตรวจวินิจฉัย การวินิจฉัยที่จำเพาะคือ
การตรวจพบเชื้อรา Aspergillus species จากรอยโรคของผู้ป่วย การตรวจเชื้อจากตัวอย่างของผู้ป่วย อาจเป็นเสมหะหรือชิ้นเนื้อ ในความเป็นจริงยากที่จะตรวจพบจากเสมหะ วิธีที่ดีตรวจจากชิ้นเนื้อประกอบกับการตรวจทางซีรั่มวิทยา สายราที่พบจะมีลักษณะ เป็นสายชนิดมีผนังกั้น มีการแตกแขนงเป็นสองง่าม การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

14 บทที่ 3 (ต่อ) การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 1. สิ่งที่ส่งมาตรวจ
เช่น ขูดจากกระจก หนอง ชิ้นเนื้อ นำมาหยดน้ำยาแตสเซียมไฮดรอกไซด์ แล้วส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ อีกส่วนหนึ่งนำมาเพาะในวุ้นซาบูไรด์ บ่มไว้ที่ T ห้องและ 300C จะพบโคโลนตามข้อ 2 2. โคโลนีปรากฏประมาณ 1 สัปดาห์ 3. เนื่องจากเชื้อราที่พบได้ตามธรรมชาติ อาจปนเปื้อนในระหว่างเก็บ สิ่งส่งตรวจ การตรวจทางพยาธิวิทยาและอาการทางคลิดนิคจึงมีความสำคัญ

15 บทที่ 3 (ต่อ) การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 4. ปฏิกิริยาทางน้ำเหลือง
เนื่องจากเชื้อราแอสเฟอร์จิลลัส ซึ่งมีอุบัติการณ์สูง จึงเตรียมน้ำยาทดสอบ เพื่อใช้ทดสอบหาแอนตีบอดี ในซีรั่มผู้ป่วย การรักษา ยาที่ใช้รักษา invasive aspergillosis ได้ผลคือ amphotoricin B สำหรับผู้ป่วย allergic bronchopulmonary aspergillosis ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเมื่อได้รับ Corticosteroid ระยะสั้น ส่วน aspergilloma ต้องรักษาโดยการผ่าตัด

16 สรุป Aspergillosis เชื้อที่เป็นสาเหตุคือเชื้อราในกลุ่ม Aspergillus
สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายได้หลายระบบ เชื้อ Aspergillus สามารถก่อโรคที่รุนแรง และ บางชนิดนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้ คือ การผลิต การทำเบยร์ การทำสารปฏิชีวนะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การติดเชื้อรา Aspergillosis เนื่องจากเชื้อ Aspergillus

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google