งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flow In Pipe.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flow In Pipe."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Flow In Pipe

2 Introduction ในปัจจุบัน ระบบท่อถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งในระบบท่อจะมีการสูญเสียพลังงานไปในรูปของความดันระหว่างการขนส่ง ดังนั้น ในการออกแบบ จึงต้องสนใจการสูญเสียพลังงานนี้ไป เพื่อที่จะออกแบบท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 Objective ● หาความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับระยะทางตามแนวท่อ
● ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสูญเสีย Mechanical energy ต่อหนึ่งหน่วยความยาวท่อกับอัตราการไหล ● หาความสัมพันธ์ ระหว่าง Friction Factor กับ Reynolds number

4 Experimental Condition
Steady flow Incompressible flow Horizontal pipe and constant area Laminar or turbulent flow Ambient temperature and pressure Fully develop flow 1 2

5 Theoretical Background
จาก Conservation of Energy Equation เราสามารถแปลงรูปสมการได้เป็น

6 Theoretical Background

7

8 Instrument เครื่องวัดค่าความหนาแน่น ตลับเมตร

9 Flow Disturber Pressure Sensing ทางออกของไหล วาล์วปรับ Flow rate มาตราบอก Flow rate

10 ลักษณะของน้ำมันที่ทางออก
Laminar Turbulent

11 Result & Discussion

12 Result & Discussion

13 Result & Discussion

14 Conclusion เราจะได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับความยาวท่อลดลงอย่างต่อเนื่อง จากกราฟจะสังเกตเห็นว่าช่วงแรกเส้นกราฟจะลดลงลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงหลัง แสดงว่าการลดลงของความดันเมื่อเทียบกับความยาวท่อจะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วค่อยๆช้าลงจนมีการลดลงอย่างคงที่ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสูญเสีย Mechanical energy ต่อหนึ่งหน่วยความยาวท่อกับอัตราการไหลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากกราฟจะสังเกตเห็นว่าช่วงแรกเส้นกราฟจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงแรก แสดงว่าที่อัตราการไหลสูงๆ พลังงานจะสูญเสียไปเร็วกว่าที่อัตราการไหลต่ำๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง Friction Factor กับ Reynolds number มีลักษณะแบบเชิงเส้นที่การไหลแบบ laminar ส่วนที่การไหลแบบ turbulent ยังไม่สามารถสรุปได้

15 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt Flow In Pipe.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google