งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งกับการเมืองท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งกับการเมืองท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งกับการเมืองท้องถิ่น
ดร.วรวลัญช์ โรจนพล รองคณบดี รัฐศาสตร์ มสธ

2 ขอบเขต นิยาม ลักษณะชุมชนเข้มแข็ง
รากฐานการพัฒนาและการแตกสลายของชุมชนดั้งเดิม : Why? การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง : How? โครงสร้าง (structure) VS ตัวแสดง (actors) ชุมชน สังคม ประเทศ

3 ขอบเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน
รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาท หน้าที่ ชุมชน VS องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4 นิยาม ชุมชน การรวมตัวของบุคคล กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในขอบเขตพื้นที่หนึ่ง ๆ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระดับพื้นฐานที่สุด คือหมู่บ้าน หรือชุมชนในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีมารวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาเดียวกัน เช่น ชุมชนลุ่มน้ำ ชุมชนวัฒนธรรม เป็นต้น

5 นิยาม การบริหาร กระบวนการในการกำหนดแนวความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบและครบวงจรในด้านต่างๆ การจัดการ กระบวนการและวิธีการในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศิลปะ เพื่อให้งานนั้นสำเร็จตามที่ผู้บริหารกำหนด

6 นิยาม ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการมีผู้นำที่มีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  บนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณค่าดั้งเดิม ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและกัน โดยแต่ละชุมชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองเข้าคลี่คลายและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรภายนอก           

7 นิยาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบการปกครองที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการกระจายอำนาจ ได้แก่ อบจ. อบต. เทศบาล

8 ลักษณะชุมชนเข้มแข็ง ช่วยตนเองได้ (self-help)
พึ่งตนเองได้ (self-reliance) ชุมชนเข้มแข็ง แก้ปัญหา (problem solving) พัฒนา (development)

9 รากฐานการพัฒนาและการแตกสลายของชุมชนดั้งเดิม : Why?
เศรษฐกิจ การเมือง โลกาภิวัตน์ ชุมชน

10 รากฐานการพัฒนาและการแตกสลายของชุมชนดั้งเดิม : Why?
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม

11 การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง : How?
คิด (think) ปฏิบัติ (practice) ไว้เนื้อเชื่อใจ ศรัทธา จิตวิญญาณ การส่วนร่วม ธรรมมาภิบาล กระบวนการเรียนรู้ ล่างสู่บน (bottom-up)

12 การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง : How?
transparency accountability rule of law Good Governance efficiency& effectiveness participation

13 โครงสร้าง (structure) VS ตัวแสดง (actors)
กฎหมาย โครงสร้าง นโยบาย ปัจเจกบุคคล ตัวแสดง กลุ่ม/เครือข่าย หน่วยงานราชการ

14 ชุมชน สังคม ประเทศ ทุนทางสังคม (social capital) วัฒนธรรมการเมือง
(political culture) ประชาสังคม (civil society)

15 Pragmatic Orientation
บทบาทรัฐ Social empowerment Bottom-up -express -actual decision-making Pragmatic Orientation share a common desire practice goals Deliberation -learning process -knowledge based society

16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. อบต. เทศบาล รูปแบบพิเศษ พัทยา กรุงเทพมหานคร

17 การบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนกลาง รวมอำนาจ (centralization) ภูมิภาค แบ่งอำนาจ (deconcentralization) ท้องถิ่น กระจายอำนาจ (decentralization)

18 รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการ นายกมาจากสภา นายกมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ผู้จัดการเมือง

19 ชุมชน VS องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งกับการเมืองท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google