งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือทางภูมิศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2 1. ลูกโลก (globe) 1. ลักษณะและประโยชน์ของลูกโลก 2. การใช้ลูกโลก
1. ลักษณะและประโยชน์ของลูกโลก เป็นการจำลองของโลกที่มีรูปร่างสัณฐานที่เป็นทรงกลม 2. การใช้ลูกโลก ศึกษาทิศทางการหมุนของโลก,ทวีป,ที่ตั้ง,การโคจรของโลก

3 2. แผนที่ (map) 1. ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่
ค้นคว้าข้อมูล , ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ชนิดของแผนที่ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เฉพาะเรื่อง

4 3. การใช้แผนที่ 1. ทิศทางในแผนที่ ด้านบน เป็นทิศเหนือเสมอ
3. การใช้แผนที่ 1. ทิศทางในแผนที่ ด้านบน เป็นทิศเหนือเสมอ 2. สัญลักษณ์แผนที่ แสดงแทนสิ่งที่ปรากฏ เป็นรูปสัญลักษณ์

5 4. ระบบอ้างอิงตำแหน่งในแผนที่
4. ระบบอ้างอิงตำแหน่งในแผนที่ 1. เส้นเมริเดียน (meridian) เส้นสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือมายังขัวโลกใต้ 2. เส้นศูนย์สูตร เส้นสมมติที่ลากจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก

6 3. เส้นขนานละติจูด (parallel of latitude)
เส้นขนานทุกเส้นจะขนานกับเส้นศูนย์สูตร 4. พิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด

7 3. เข็มทิศ (compass) 4. รูปถ่ายทางอากาศ (aerial photograph) 5. ภาพจากดาวเทียม(satellite image)

8 เทคโนโลยีและรูปแบบของข้อมูลภูมิศาสตร์
1. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (global positioning system : GPS) เครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม เพื่อหาตำแหน่งบนพื้นโลก 2. รูปแบบการนำเสนอข้อมูลภูมิศาสตร์ 1. แบบบรรยาย 2. แผนภูมิ 3. แผนผัง 4. กราฟ

9 การแบ่งเขตเวลาของโลก
1. ความสำคัญของการแบ่งเวลา โลก หมุนจากทิศตะวันตกไป ทิศตะวันออก ทำให้ทิศตะวันออก สว่างก่อน 2. เส้นเมริเดียนกับการกำหนดเวลา เส้นเมริเดียนห่างกัน 1 องศา มี 360 เส้น โลกหมุนรอบตัวเอง 24 ชั่วโมง ดังนั้น 1 ชั่วโมง เท่ากับ 15 องศา 3. การกำหนดเขตภาคเวลา (time Zone) กำหนดให้เส้นเมริเดียนแรก เวลาปานกลางกรีนิช (Greenwich mean Time : GMT) เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง

10 การแบ่งเขตเวลาของโลก
4. เวลามาตรฐานสากล (standard time) เวลามาตรฐานสากล เวลาที่กำหนดใช้ในแต่ละประเทศ ไทย 105 องศาตะวันออก เวลามาตรฐานท้องถิ่น เวลาของแต่ละพื้นที่ในประเทศแตกต่างกัน


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google