งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
โดย... ดวงใจ พรหมมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

2 เครื่องมือตรวจอากาศ ค่าของอุณหภูมิ 2 ระบบ ดังนี้
   1. เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) ใช้วัดอุณหภูมิของอากาศ นิยมใช้แบบหลอดแก้วที่บรรจุปรอท หรือ แอลกอฮอล์ไว้ภายใน ค่าของอุณหภูมิ 2 ระบบ ดังนี้ - ระบบเซลเซียส (0-100 องศาC)    - ระบบฟาเรนไฮต์ ( องศา F)  2. บารอมิเตอร์ (Barometer) ใช้วัดความกดอากาศ มี 2 ชนิด คือ    - แบบปรอท ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ 2 อย่าง คือ หลอดแก้วและอ่าวแก้วที่บรรจุปรอท   - แบบแอนิรอยด์ (Aneroid) เป็นแบบตลับโลหะขนานเล็ก ที่หน้าปัดจะมีเข็มแสดงค่าความกดอากาศไว้ 3. แอโรเวน (Aerovane) ใช้วัดทิศทางและความเร็วของลม แยกตามลักษณะการใช้งานได้ 2 ชนิด ดังนี้     - แอนนิโมมิเตอร์ (Anemometer) ใช้วัดความเร็วของลม    - วินเวน (Wind Vane) ใช้วัดทิศทางของลม มีสัญลักษณ์เป็นรูปไก่หรือลูกศร 4. เครื่องวัดน้ำฝน (Rain Gauge) ทำด้วยโลหะทรงกระบอกซ้อนกัน 2 ชั้น 5. ไฮโกรมิเตอร์ (Hygrometer) หน้าปัดจะแสดงค่าความชื้นบนกระดาษกราฟให้เห็น 6. ไซโครมิเตอร์ (Psychrometer) ใช้วัดความชื้นของอากาศ ประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์ 2 อัน คือ เทอร์โมมิเตอร์ปรอท (เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง) และเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ผ้ามัสลินหล่อน้ำให้เปียกอยู่ตลอดเวลา (เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียก) 7. เครื่องวัดการระเหยของน้ำ (Atmidometers) คือเครื่องมือที่วัดปริมาณน้ำที่ระเหยไปในบรรยากาศ ช่วง ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดให้ หรือวัดอัตราการระเหยของน้ำนั่นเอง มีหลายชนิด เช่น ชนิดถังใหญ่ เป็นต้น

3 เทอร์โมมิเตอร์ แบบปรอท แบบดิจิตอล แบบดิจิตอล

4 บารอมิเตอร์ แบบแอนิรอยด์ แบบปรอท แบบแอนิรอยด์ แบบปรอท

5 แอโรเวน แบบแอนนิโมมิเตอร์ แบบแอนนิโมมิเตอร์ แบบแอนนิโมมิเตอร์
แบบวินเวน

6 เครื่องวัดน้ำฝน

7 ไฮโกรมิเตอร์

8 ไซโครมิเตอร์

9 เครื่องวัดการระเหยของน้ำ

10 ชนิดของเมฆ

11 ภาพเมฆชนิดต่างๆ

12 ภาพเมฆชนิดต่างๆ

13 ภาพจากดาวเทียม    ภาพจากดาวเทียม (Satellite Imagery) ให้ประโยชน์อย่างมากในการศึกษาข้อมูลเพื่อสำรวจแห่งทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยมีสถานีรับสัญญาณภาพดาวเทียมอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จากดาวเทียม “ทีออส”   ดาวเทียม จะเก็บข้อมูลของเป้าหมายบนพื้นโลก จากรังสีที่สะท้อนขึ้นไปจากผิวโลกหรือจากอุณหภูมิของวัตถุนั้นๆบนพื้นผิวโลก จากนั้นจะส่งข้อมูลกลับมายังสถานีภาคพื้นดิน เพื่อนำไปประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ นำเสนอเป็นแผ่นฟิล์มหรือภาพพิมพ์ต่อไป เพื่อใช้จัดทำแผนที่แสดงภูมิประเทศของพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะให้รายละเอียดของตำแหน่งต่างๆ บนพื้นโลกชัดเจนยิ่งขึ้น

14 ภาพจากดาวเทียม

15 ภาพจากดาวเทียม

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google