งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

84 พรรณษาใต้ร่มพระบารมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "84 พรรณษาใต้ร่มพระบารมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 84 พรรณษาใต้ร่มพระบารมี
ด.ญ. ณภาภัช โรจนกุล ป.4/3 เลขที่ 26 ด.ญ. ภคพร สุขเสวตร์ ป.4/3 เลขที่ 34

2 ประวัติพระราชกรณียกิจ
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทย เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์ โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ คือ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ ดังในปฐมพระบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม ในปี พ.ศ จากการที่พระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนอย่างหนัก จึงได้มีการลงนามโดยประชาชนชาวไทยเพื่อถวายสมัญญานามให้ทรงเป็น "มหาราช"[1]

3 ประวัติความเป็นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง และเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความทุกข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภัย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ ทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และแพทย์อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้รักษาผู้ป่วยไข้ได้ทันที นอกเหนือจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ริเริ่มหลายโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้

4 “โครงการ เพื่อพ่อขอทำดี ใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา”
จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างจิตสำนึก และปลุกพลังแห่งความรักธรรมชาติ ความรักสิ่งแวดล้อม เป็นพลังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน คืนธรรมชาติ คืนสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยปลูกต้นไม้สู่แผ่นดินของพ่อให้มีความยั่งยืนตลอดไป แนวทางการปลูกต้นไม้ตามโครงการนี้ เน้นใช้วิธีการปลูกแบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยคำนึงถึงการสร้างความตระหนัก แก่ประชาชน โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ให้ยั่งยืน เป็นการปลูกต้นไม้ที่ใจของคนเรานั่นเอง จึงควรใช้ทุกวิธี สถานที่ โอกาส ด้วยความหลากหลาย เป็นพื้นฐาน เพื่อให้ต้นไม้เกิดขึ้นในใจของประชาชนมากที่สุด

5 ประเภทพันธุ์กล้าไม้


ดาวน์โหลด ppt 84 พรรณษาใต้ร่มพระบารมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google