งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุ่งมั่นพัฒนากรมปศุสัตว์ สู่การเป็นองค์การคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุ่งมั่นพัฒนากรมปศุสัตว์ สู่การเป็นองค์การคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุ่งมั่นพัฒนากรมปศุสัตว์ สู่การเป็นองค์การคุณภาพ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ตึกจักรพิชัย ชั้น 3 โทร ต่อ โทรสาร

2 กระบวนการการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมปศุสัตว์
INPUT PROCESS OUTPUT OUTCOME พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน สินค้าปศุสัตว์ คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย ปริมาณเพียงพอ แข่งขันได้ ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพ การให้บริการ แผนยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบ ราชการไทย การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอก ผู้บริโภค ไว้วางใจ ประสิทธิภาพ เกษตรกร เบิกบาน นโยบายรัฐบาล สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้กับกรม สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา ระบบราชการ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การพัฒนาระบบบริหาร และคุณภาพการบริหารจัดการ ราชการ สุขใจ องค์การ ธรรมาภิบาล

3 Continuous Process Improvement
PMQA Winner Road Map to PMQA Winner Year 57 55 53 51 2nd PMQA Application Report Build PMQA Champion PMQA Study PMQC Improvement Plan 1st PMQA PMQA Self Assessment Build OD Teams KM Knowledge Worker CoP Supportive Culture Innovation CPI HR Continuous Process Improvement HRM HRD Cycle Time Reduce Work Flow Work Mannual CM Change Management 54 56 52 50

4 รอธ.ที่กำกับดูแลสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผลสำเร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด อปส. ถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของกรม ให้รอธ. และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ รอธ. เป้าหมาย รอธ.ที่กำกับดูแลสำนัก/กอง KPI เป้าหมาย KPI เป้าหมาย KPI เป้าหมาย KPI เป้าหมาย รอธ. ถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้สำนัก/กอง และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง KPI KPI KPI KPI KPI KPI KPI KPI ผอ.สำนัก/กอง ถ่ายลงสู่ระดับบุคคล ผ่านระบบ PMS บุคลากร ของกรม KPI KPI KPI KPI KPI KPI KPI KPI ผลสำเร็จตามเป้าหมายและ KPI ที่สำนัก/กองรับผิดชอบ

5 ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ได้รับการ Certified FL 2554 ประเมินสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่ง ได้รับการรับรอง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเมินส่วนราชการ 64 แห่ง ได้รับการรับรอง 54 แห่ง แบ่งเป็น 36 กรม 12 จังหวัด 6 สถาบันอุดมศึกษา

6 ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

7 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ทุกส่วนราชการ เสนอรวม กระบวนงาน ผ่านการพิจารณารอบแรก กระบวนงาน เป็นของกรมปศุสัตว์ กระบวนงาน

8 กระบวนงานบริการที่เสนอขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ และได้รับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ ชื่อกระบวนงาน (หน่วยงาน) ประเภทรางวัล ภาพรวมมาตรฐานการบริการห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ) ภาพรวมมาตรฐาน การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความขัดแย้งในชุมชนพื้นที่ อบต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (สำนักพัฒนาอาหารสัตว์) บูรณาการ การพัฒนาเกษตรกรโคนมรายย่อยแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมโคนมแห่งเอชีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (กองปศุสัตว์ต่างประเทศ และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์) นวัตกรรม

9 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 1) ประเภทรายกระบวนงาน 2) ประเภทภาพรวมกระบวนงาน 3) ประเภทกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ 4) ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 1) รางวัลการบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 2) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 3) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 4) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 5) รางวัลการพัฒนาการบริการอย่างยั่งยืน

10 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ปี 2556
สร้างบรรยากาศ ส่งเสริมการปรับปรุง กระบวนงานและสร้างนวัตกรรมการบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น ส่งเสริมการกระจายความรู้ และการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึง การ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องและเป็นระบบ ขยายผลความสำเร็จของการปรับปรุงบริการ ไปยังกระบวนงานอื่นๆ หรือหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

11 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพ
การให้บริการประชาชน ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน งบประมาณในการดำเนินการ ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ การถ่ายทอดความรู้/และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

12 เมื่อออกเดินทางแล้ว.ต้องไปให้ถึง.......?
สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt มุ่งมั่นพัฒนากรมปศุสัตว์ สู่การเป็นองค์การคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google