งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Glycoproteins and peptidoglycans

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Glycoproteins and peptidoglycans"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Glycoproteins and peptidoglycans
อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 วัตถุประสงค์ อธิบายความหมาย ลักษณะทางเคมีของไกลโคโปรตีนและโปรตีโอไกลแคนได้ จำแนกชนิดของไกลโคโปรตีนและโปรตีโอไกลแคนได้ อธิบายความสำคัญ และหน้าที่ทางชีวภาพของไกลโคโปรตีนและโปรตีโอไกลแคน

3 Glycoproteins Proteoglycans: Glycosaminoglycans (GAGs) Glycolipids
Glycoconjugates Glycoproteins Proteoglycans: Glycosaminoglycans (GAGs) Glycolipids

4 Oligosaccharides or glycan-->protein: covalent bond
Glycoproteins Oligosaccharides or glycan-->protein: covalent bond

5 Some Biological Functions of Glycoproteins
หน้าที่ ชื่อไกลโคโปรตีน Structural molecule Collagens Lubricant and protective agent Mucins Transport molecule Transferrin, ceroluplasmin Immunologic molecule Immunoglobins, histocompatibility antigens Hormone Chorionic gonadotropin, thyroid-stimulating hormone (TSH) Enzyme Various, eg. alkaline phosphatase Cell attachment recognition site Various proteins involved in cell-cell (eg. Sperm-oocyte), virus-cell, bacterium-cell, and hormone-cell interactions Antifreeze Certain plasma proteins of cold water fish Interact with specific carbohydrates Some lectins

6 Some Functions of Glycan in Glycoproteins
Modulate physiochemical properties, eg. Solubility, viscosity, charge, and denaturation Protect against proteolysis, from inside and outside of cell Affect proteolytic processing of precursor proteins to smaller products Are involved in biological activity, eg. of human chorionic gonadotropin (hCG) Affect insertion into membranes, intracellular migration, sorting and secretion Affect embryonic development and differentiation May affect sites of metastases selected by cancer cells

7 น้ำตาลที่พบมากใน glycoproteins
Galactose Glucose Mannose Fucose Xylose N-acetylneuraminic acid N-acetylgalactosamine N-acetylglucosamine

8 Protein-carbohydrate linkages

9 Protein-carbohydrate linkages N-linked glycoproteins

10 Protein-carbohydrate linkages glycosylphosphatidylinositol, GPI linked glycoprotein

11 Mucin Glycoproteins: O-linked oligosaccharides ปริมาณสูง (>50%)
แกนกลาง เป็น repeating amino acid sequence (tandem repeat) O-glycan chain N-glycan chain Tandem repeat seq C-teiminus N-teiminus

12 Mucus น้ำ 94 % + mucin 5% 1% : cell debris, others

13 Glycoprotein and inflammation

14 Role of glycoprotein in attachment & recognition

15 Proteoglycans and glycosaminoglycans
Mucopolysaccharides core protein + GAGs Trisaccharide bridge (GlcA->GalNAc)n->GlcA Gal->Gal->Xyl Ser Chondroitin sulfate Core protein

16 Proteoglycan structure of an integral membrane protein

17 Structure of GAGs

18 Structure of proteoglycan

19 Structure of proteoglycan

20 Mucopolysaccharidoses


ดาวน์โหลด ppt Glycoproteins and peptidoglycans

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google