งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการรถยนต์คันแรกกับภาษีสรรพสามิตรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการรถยนต์คันแรกกับภาษีสรรพสามิตรถยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการรถยนต์คันแรกกับภาษีสรรพสามิตรถยนต์
ระหว่างวันที่ กันยายน 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์การ์เด้นท์แอนด์รีสอร์ท

2

3 สัดส่วนตามอายุของผู้ขอใช้สิทธิ์

4 สัดส่วนจังหวัดที่ผู้ยื่นคำขอใช้สิทธิ์ 10 อันดับแรก

5 ยี่ห้อรถที่ผู้ยื่นคำขอใช้สิทธิ์ตามลำดับ

6 รายงานสรุปจำนวนคำขอใช้สิทธิ์ฯที่ครอบครองรถครบ 1 ปี
แยกตามยี่ห้อรถยนต์ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

7 รายงานสรุปจำนวนคำขอใช้สิทธิ์ฯที่ครอบครองรถครบ 1 ปี
แยกตามยี่ห้อรถยนต์ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

8 การเชื่อมโยงข้อมูลการถือครองรถยนต์กับกรมการข่นส่งทางบก

9 กรณี บันทึกชื่อ - นามสกุล
• ชื่อ - นามสกุล มีหมายเลขโทรศัพท์ต่อท้าย • ชื่อ - นามสกุล มีเครื่องหมาย - ต่อท้าย • คำนำหน้าของ ตำแหน่ง แสดงในช่อง ชื่อ – นามสกุล • ชื่อ – นามสกุล แสดงในช่องเดียวกัน

10 กรณี เกี่ยวกับหมายเลขทะเบียน
เปลี่ยนหมายเลขทะเบียน จดเลขทะเบียนผิดพลาด ทะเบียนเวียน

11 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก

12 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
ผู้มีหน้าที่คืนเงิน ขาดคุณสมบัติ แสดงเจตนาคืนเงิน ผิดเงื่อนไขห้ามโอนก่อนครบกำหนด ๕ ปี

13 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
ผิดเงื่อนไขห้ามโอนก่อนครบกำหนด ๕ ปี เลิกสัญญา คืนรถยนต์ ผิดสัญญา ถูกยึดรถยนต์ ประสบอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติ + เลิกใช้ สูญหาย+ประกันจ่าย+ได้รถคืน กรณีเกิดจากเหตุอื่นต้องให้ที่ประชุมของ คกก.ศูนย์ประสานงานฯ มีมติชี้ขาด

14 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
สำนักงานสรรพสามิตภาค ควบคุม กำกับ เร่งรัดการติดตามเงินคืนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนเวลา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จัดส่งมาเพื่อใช้ในการยื่นฟ้องเรียกเงินคืนจากผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ที่ไม่ยินยอมคืนเงินตามหนังสือเตือนก่อนจัดส่งมายังศูนย์ฯ

15 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
สำนักงานสรรพสามิตภาค ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการปฏิบัติงานติดตามเงินคืนแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จัดเก็บเอกสารหลักฐาน รายงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเงินคืน ประสานงานกับศูนย์ฯ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามเงินคืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรื่องอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับการติดตามเงินคืน

16 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ฝ่ายกฎหมาย ดำเนินการทั้งปวงอันเกี่ยวกับการเรียกเงินคืนจากผู้ขอใช้สิทธิ์อันได้ระบุไว้ในคู่มือติดตามเงินคืนฯ ฝ่ายจัดเก็บภาษี เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิ์ฯ ของผู้ยื่นคำขอใช้สิทธิ์ และให้การสนับสนุนด้านเอกสารให้กับฝ่ายกฎหมาย ในการดำเนินการเกี่ยวกับติดตามเงินคืน ฝ่ายอำนวยการ ออกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขอใช้สิทธิ์ที่นำเงินมาชำระ และส่งเงินเข้าระบบ GFMIS

17 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบ่งพิจารณาเป็น แบบที่ ๑ กรณีไม่ต้องออกหนังสือเรียก ชำระเต็มจำนวน - ผ่อนชำระ แบบที่ 2 กรณีต้องออกหนังสือเรียก ชำระเต็มจำนวน

18 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
แบบที่ 3 กรณีต้องออกหนังสือเตือน - ชำระเต็มจำนวน - ผ่อนชำระ แบบที่ ๔ กรณียื่นฟ้องคดี

19 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
การรายงานผล ฝกม.สสพ.ต้องรายงานผลไปยังกรม/สำเนาสสภ. การชำระเงินเต็มจำนวน/ผ่อนชำระ การขอกรมบัญชีกลางผ่อนชำระ การชำระรายงวดครบจำนวน การชำระเต็มจำนวนก่อนเวลา/ปิดบัญชี

20 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
เอกสารที่ส่งพร้อมรายงานผล สำเนาคำขอใช้สิทธิ สำเนาแบบ รง. ๑ สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานการรับเงินตามสิทธิ

21 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
การฟ้องคดี เกิดในกรณีดังนี้ ไม่ยินยอมชำระเงินตามหนังสือเตือน/เสมือนหนึ่งออกหนังสือเตือน ไม่ยินยอมชำระเงิน/ชำระเงินไม่ครบถ้วนตามสัญญาผ่อนชำระ

22 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
การฟ้องคดี - สสพ. รวบรวมเอกสารส่ง สสภ ภายใน 15 วัน (นับแต่วันพ้นกำหนดหนังสือเตือน/เสมือนหนังสือเตือนฯ) - สสภ. ตรวจสอบความถูกต้องส่งศูนย์ฯ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเรื่องจาก สสพ.

23 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
สถานที่ติดต่อศูนย์ติดตามเงินฯ ชั้น ๑ กรมสรรพสามิต ด้านหลังห้องรับ-ส่งหนังสือ (บันไดกลาง) เบอร์โทรศัพท์ ภายใน นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา ผอ.ศูนย์ฯ นายดิลก เจียเจริญ ผู้รับผิดชอบหลัก โทรศัพท์มือถือ 08 –


ดาวน์โหลด ppt โครงการรถยนต์คันแรกกับภาษีสรรพสามิตรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google