งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จริยธรรมองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จริยธรรมองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จริยธรรมองค์กร

2 จริยธรรม จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม คุณธรรม-จริยธรรม คือคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ คุณธรรม-จริยธรรม คือการเป็นผู้มีจิตใจสูง ไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียวแสดงออกโดยการไม่เบียดเบียน มีความเมตตากรุณา มุ่งช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์

3 จริยธรรมองค์กร จริยธรรมในการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล
จริยธรรมในการส่งต่อ/ จำหน่าย จริยธรรมในการประชาสัมพันธ์ จริยธรรมในการยุติการการช่วยฟื้นคืนชีพ/หยุดรักษาเพื่อชะลอการตาย จริยธรรมในการจัดหาอวัยวะหรือเนื้อเยื่อทดแทน จริยธรรมในการคิดค่ารักษาพยาบาล จริยธรรมในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบปัญหาด้านจริยธรรม

4 จริยธรรมในการรับผู้ป่วยไว้นอนในโรงพยาบาล
ไม่มีญาติ /ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีรถกลับ เด็กถูกกระทำ โดยผู้ปกครอง ยืนยันจะขอนอนโรงพยาบาล

5 จริยธรรมในการส่งต่อ ข้อบ่งชี้ในรายจำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เกินขีดความสามารถ -รักษาเบื้องต้น -หนังสือส่งตัว -ติดต่อหน่วยงานที่จะส่งไป -รถ/พยาบาลดูแลระหว่างส่งต่อ ผู้ป่วยและญาติต้องการ - ใกล้บ้าน - ดีกว่า

6 จริยธรรมในการจำหน่าย
พ้นขีดอันตราย ผู้ป่วยและญาติไม่สมัครใจรักษา

7 จริยธรรมในการประชาสัมพันธ์
เรื่องจริง ไม่โอ้อวด การให้สัมภาษณ์ ให้ข่าว

8 จริยธรรมในการยุติการการช่วยฟื้นคืนชีพ จริยธรรมในการหยุดรักษาเพื่อชะลอการตาย

9 จริยธรรมในการคิดค่ารักษาพยาบาล
กำหนด/คิดค่ารักษาพยาบาลตามที่กระทรวงกำหนด แจ้งและอธิบายให้ผู้ป่วยทราบก่อนตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ซักถาม สามารถตรวจสอบได้

10 จริยธรรมในการจัดหาอวัยวะหรือเนื้อเยื่อทดแทน
ยินยอม สมัครใจ เอกสาร พยาน เปลี่ยนใจได้ ทำโดยผู้ชำนาญ

11 จริยธรรมในการช่วยเหลือดูแลครอบครัวและผู้ป่วยเมื่อเผชิญกับภาวะใกล้ตาย/เสียชีวิต
ยอมรับพฤติกรรมการแสดงออกของญาติ ช่วยเหลือเมื่อญาติต้องการพบแพทย์ ติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ให้ญาติมีโอกาสเยี่ยม/ตัดสินใจ/ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา สำรวมกิริยา/ระมัดระวังคำพูด แสดงความเข้าใน/เห็นใจ เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการรับ/การเคลื่อนย้าย/พิธีทางศาสนา

12


ดาวน์โหลด ppt จริยธรรมองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google