งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 Class and Object (1) การสร้างและการใช้งานคลาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 Class and Object (1) การสร้างและการใช้งานคลาส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 Class and Object (1) การสร้างและการใช้งานคลาส
w3_000.rar ข้อ Q1,4,6,8 as3_000.rar ข้อ 7,11,13 บทที่ 3 Class and Object (1)

2 โปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Language: OOP)
มองส่วนต่างๆ เป็นวัตถุหรือออบเจ็กต์ที่ไม่ขึ้นต่อกัน แต่สามารถทำงานร่วมกัน แต่ละออบเจ็กต์ คือขอบเขตของงานส่วนย่อยที่เป็นอิสระต่อกัน

3 คลาส (Class) และออบเจ็กต์ (Object)
คลาส คือ สิ่งที่ใช้อธิบายลักษณะและความสามารถของออบเจ็กต์ เปรียบได้กับแม่แบบของออบเจ็กต์ ออบเจ็กต์ คือ สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งมีคุณลักษณะ (Attribute) และความสามารถในการทำงาน (Method) ตัวอย่างออบเจ็กต์ เช่น คน, รถยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

4 ตัวอย่างคลาส ให้ภาษีเป็นคลาส
คุณลักษณะของภาษี คือ อัตราภาษี, จำนวนเงินภาษีที่ต้องจ่าย ส่วนการทำงานคือ การคำนวณจำนวนเงินภาษีที่ต้องจ่าย

5 ขั้นตอนการใช้งานคลาส
การประกาศคลาส การประกาศแอตทริบิวต์  การประกาศเมธอด การประกาศออบเจ็กต์ การเข้าถึงสมาชิกของคลาส

6 การประกาศคลาส [modifier] class ClassName { [AttributeName]
[MethodName] } โดยที่ modifier เป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดคุณสมบัติการเข้าถึงคลาส ClassName เป็นชื่อคลาส AttributeName เป็นส่วนของการประกาศแอตทริบิวต์ MethodName เป็นส่วนของการประกาศเมธอด 

7 การประกาศแอตทริบิวต์
[modifier] dataType AttributeName;   โดยที่ modifier เป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดคุณสมบัติ การเข้าถึงแอตทริบิวต์ dataType เป็นชนิดข้อมูลของแอตทริบิวต์ AttributeName เป็นชื่อแอตทริบิวต์

8 การประกาศเมธอด [modifier] return_type Methodname ([parameter]) {
[method_body] return varValue; } โดยที่ modifier เป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดคุณสมบัติการเข้าถึงเมธอด return_type เป็นชนิดของข้อมูลที่เมธอดจะส่งค่ากลับ ในกรณีที่ไม่มีการส่งค่ากลับ ให้กำหนดเป็น void MethodName เป็นชื่อเมธอด parameter เป็นตัวแปรที่ใช้ในการรับข้อมูล method_body เป็นชุดคำสั่งการทำงานของเมธอด varValue เป็นค่าที่ต้องการส่งค่ากลับ ในกรณีที่กำหนดให้ return_type เป็น void จะไม่มีคำสั่ง return

9 การประกาศออบเจ็กต์ ClassName ObjectName;
  และสามารถสร้างออบเจ็กต์ได้ตามรูปแบบดังนี้  ObjectName = new ClassName(); หรือ  ClassName ObjectName = new ClassName();   โดยที่ ClassName เป็นชื่อของคลาสที่ใช้สร้างออบเจ็กต์นั้น ObjectName เป็นชื่อออบเจ็กต์ที่ประกาศใช้งาน

10 การเข้าถึงสมาชิกของคลาส
  ObjectName.AttributeName;   โดยที่ ObjectName เป็นชื่อออบเจ็กต์ AttributeName เป็นชื่อแอตทริบิวต์ที่ต้องการใช้งาน   ObjectName.MethodName ([argument]);  หรือ  dataType MethodValue = ObjectName.MethodName ([argument]); MethodName เป็นชื่อเมธอดที่ต้องการใช้งาน argument เป็นค่าที่ต้องการส่งผ่านไปให้เมธอดที่ต้องการใช้งาน dataType เป็นชนิดข้อมูลของเมธอดที่มีการคืนค่า MethodValue เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บค่าที่ได้จากการคืนค่าของเมธอด

11 โปรแกรมที่ 1 (1) จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลราคาสินค้า เพื่อคำนวณราคารวม จากนั้นแสดงผลราคาสินค้าและราคารวมทางจอภาพ (กำหนดให้ราคารวม = ราคาสินค้า + ภาษี 7%)

12 โปรแกรมที่ 1 (2) import java.util.Scanner; public class ex1 { public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter product price >>> "); double productPrice = scan.nextDouble(); double totalPrice = (productPrice) * productPrice; System.out.println("product price = " + productPrice + " baht"); System.out.println("total price = " + totalPrice + " baht"); }


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 Class and Object (1) การสร้างและการใช้งานคลาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google