งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ร่วมใจต้านภัยไข้หวัดใหญ่ 2009

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ร่วมใจต้านภัยไข้หวัดใหญ่ 2009"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ร่วมใจต้านภัยไข้หวัดใหญ่ 2009

2 สมาชิกในกลุ่ม นางเพ็ญศรี โคตรประทุม รหัสนักศึกษา 5110621014
นางเพ็ญศรี   โคตรประทุม รหัสนักศึกษา น.ส.ณัฐธยาน์   เนาว์รุ่งโรจน์ รหัสนักศึกษา น.ส.ทิพวัลย์   แสงธนู รหัสนักศึกษา น.ส.รภัคศร   เรืองอุไร รหัสนักศึกษา นางพรกนก   เล็กยิ้ม รหัสนักศึกษา 

3 หลักการและเหตุผล เนื่องจากขณะนี้ไข้หวัดใหญ่ 2009 กำลังระบาดไปทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลกประกาศว่ามีระดับการแพร่กระจายอยู่ที่ระดับ 6 กอปรกับการรายงานข่าวตามสื่อต่างๆ ยังมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและมีความเข้าใจต่อโรคดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาด และสามารถป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้

4 วัตถุประสงค์ 4 1 2 3 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความน่ากลัวของไข้หวัดใหญ่ 2009 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้น เพื่อนำรายได้จากการจัดโครงการไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลน

5 กำหนดการ 18.10 18:40 19:00 19:45 จัดหาวัตถุดิบ วางแผนการทำงาน
สรุปผล Conclusion วางแผนการทำงาน plan จัดหาวัตถุดิบ procurement ดำเนินการตามแผน Proceed 18.10 18:40 19:00 19:45

6 ค่าหน้ากาก อนามัย 6 แผ่น 30 บาท
งบประมาณ ค่าหน้ากาก อนามัย 6 แผ่น 30 บาท เจลล้างมือ 2 ขวด 30 บาท สีและ ถ่ายเอกสาร 20 บาท จำนวนคนในกลุ่ม 8 คน คนละ 10 บาท = 80 บาท งบ ประมาณ

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่มากขึ้น ประชาชนสามารถปฏิบัติตนในป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้อย่างถูกต้อง

8 วิธีการ 1. ตั้งบูธสาธิตวิธีป้องกันภัยไข้หวัด 2009 อย่างง่าย ตามแหล่งชุมชนในนามนักศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า 2. พร้อมขายหน้ากาก paint สี สัญลักษณ์ รูปคนคล้ายของคณะฯ และขายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3. เพื่อนำเงินจากการขายและจากการบริจาค ไปซื้อหน้ากาก และเจลแอลกอฮอล์ 4. และนำไปบริจาคแก่ชุมชนห่างไกลที่ขาดแคลน และการสาธารณสุขเข้าไม่ถึง

9 สิ่งที่จะได้รับ

10 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ร่วมใจต้านภัยไข้หวัดใหญ่ 2009

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google