งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Survey Summary Report โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรส่วนใหญ่นิยมทำ และปัจจัยในการพิจารณาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Survey Summary Report โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรส่วนใหญ่นิยมทำ และปัจจัยในการพิจารณาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Survey Summary Report โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรส่วนใหญ่นิยมทำ และปัจจัยในการพิจารณาโครงการ

2 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง องค์การ 30 หน่วยงาน ผู้ตอบดำรงตำแหน่ง
องค์การ 30 หน่วยงาน ราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน เอกชน หน่วยงาน ผู้ตอบดำรงตำแหน่ง Executive 2 คน Manager 8 คน Supervisor 9 คน Officer คน

3 โครงการฯที่องค์กรส่วนใหญ่นิยมทำ
พัฒนาความรู้ในงาน ปรับปรุงระบบงาน ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต เสริมสร้างความปลอดภัย ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างทักษะดำเนินชีวิต เสริมสร้างจริยธรรม โครงการอื่นๆ

4 ผลสำรวจ โครงการที่องค์การส่วนใหญ่นิยมทำ

5 ปัจจัยที่องค์กรส่วนใหญ่พิจารณา ในการเลือกทำโครงการ
ประโยชน์ต่อพนักงาน ผลกำไรจากโครงการ สอดคล้องเป้าหมายองค์การ ผู้รับผิดชอบโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ระยะเวลาเหมาะสม ความต้องการลูกค้า ผู้บริหารต้องการ พนักงานต้องการ

6 ผลสำรวจปัจจัยที่องค์การส่วนใหญ่พิจารณา

7 สรุปผลการสำรวจ โครงการที่นิยมทำ 3 อันดับแรก โครงการพัฒนาความรู้ในงาน
โครงการปรับปรุงระบบงาน โครงการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต ปัจจัยที่องค์กรส่วนใหญ่พิจารณา เป็นความต้องการของผู้บริหาร สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร ผลกำไรจากโครงการ


ดาวน์โหลด ppt Survey Summary Report โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรส่วนใหญ่นิยมทำ และปัจจัยในการพิจารณาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google