งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนลักษณ์ห้า นักสังเกตการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนลักษณ์ห้า นักสังเกตการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คนลักษณ์ห้า นักสังเกตการณ์
Who am i นาย กฤชภัทร ชนะหมื่นรอด คนลักษณ์ห้า นักสังเกตการณ์

2 คนลักษณ์ 5 นักสังเกตการณ์

3 หลักการพื้นฐานที่ได้หลงลืมไป
ความรู้และพลังงานที่ทุกคนต้องการนั้นมีอยู่มากมาเพียงพอ

4 สิ่งที่เชื่อมั่นแทน น้อยไป
โลกเรียกร้องจากผู้คนมากไป และหยิบยื่นให้พวกเขา น้อยไป

5 ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการความเชื่อ
ฉันเรียนรู้ที่จะปกป้องตนเองจากการเรียกร้องที่รุกล้ำ เข้ามาและการถูกดูดดึงทรัพยากรด้วยการเน้นความ เป็นส่วนตัว และพึ่งพาตนเอง ฉันทำเช่นนี้ด้วยการ จำกัดความปรารถนาและความต้องการและด้วยการ สะสมความรู้จำนวนมาก ฉันมีความรู้สึกโลภแต่เป็นเฉพาะในสิ่งที่ฉันขาดไม่ได้ เท่านั้น

6 ความใส่ใจมุ่งไปที่ แง่มุมทางสติปัญญา ข้อเท็จจริง การวิเคราะห์และคิด แบบแยกส่วน การล่วงล่ำและการเรียกร้องต่อตัวฉัน

7 ทุ่มเทพลังไปที่ การสังเกตการณ์โดยไม่เข้าไปผูกพัน การเรียนรู้ทุกๆ สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การคิดและ วิเคราะห์ล่วงหน้า การลดทอนและทำให้ความรู้สึก รุนแรงน้อยลง การควบคุมตนเอง การถอนตัว การ สงวนรักษา การรักษาความเป็นส่วนตัว เขตแดนและ ขีดจำกัด

8 สิ่งที่ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อหลีกเลี่ยง
ความรู้สึกที่รุนแรง โดยเฉพาะความกลัว ผู้คนหรือ สภาพการณ์ที่ล่วงล้ำหรือเรียกร้อง ความรู้สึกไม่พอ และว่างเปล่า

9 จุดแข็ง ความเป็นนักวิชาการ มีความรอบรู้ ช่างคิด การสงบ นิ่งเมื่อเกิดวิกฤติ การเป็นที่น่าเคารพนับถือรักษา ความลับได้ พึ่งพาอาศัยได้ ชื่นชอบความเรียบง่าย

10 สิ่งที่ทำให้เครียด ไม่สามารถรักษาความเป็นส่วนตัวเขตแดนหรือ ขีดจำกัดไว้ได้อย่างเพียงพอ รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหมดแรง เกิดความปรารถนาและความต้องการที่นำไปสู่การ พึ่งพิง กาพยายาม เรียนรู้ ทุกสิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงมือทำ

11 สิ่งที่ทำให้โกรธ การถูกมองว่าไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง การถูก เรียกร้อง การถูกล้ำเข้ามาในชีวิต การต้องรับมือกับ อารมณ์ที่มากเกินไป การหยิบยื่นทางอารมณ์ให้มาก เกินไป การไม่มีโอกาสมีเวลามากพอที่จะฟื้นฟูพลัง ของตนเอง

12 ลักษณะธรรมชาติความโกรธ
การควบคุมตนเองและการถอนตัว ความเครียดและ การไม่สนองตอบ การไม่เห็นด้วย (disapproval) การ ระเบิดทางอารมณ์ช่วงสั้นๆ

13 เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาตนเอง
การตระหนักว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับหนุนและหล่อเลี้ยง ชีวิตมีอยู่ตามธรรมชาติแล้วอย่างเพียงพอและการ สัมพันธ์กับชีวิตเข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องต่างๆในชีวิต นั้นมิได้ลดทอนทรัพยากรและพลังงานของเราลง

14 วิธีที่สามารถพัฒนาตนเอง
ยอมให้ตนเองได้สัมผัสถึงความรู้สึก แทนที่จะหลีกหนี หรือถอนตัวไปสู่ความนึกคิดของตน การยอมรับว่า การถอนตัวและการหลีกหนีกระตุ้นให้เกิดการล่วงล้ำ การลงมือทำโดยไม่รู้ว่าเรามีพลังงานและแรง สนับสนุนมากพอที่จะไปถึงจุดหมาย การมีส่วนร่วมใน กิจกรรมที่ใช้แรง หาวิธีที่จะเข้ามีส่วนร่วมในบท สนทนา การแสดงตัวตนและเปิดเผยเรื่องส่วนตัว

15 สิ่งที่เหนี่ยวรั้งการพัฒนาตนเอง
การลดความต้องการให้เหลือน้อยที่สุดและแยกตัว จากกระแสการดำเนินชีวิต การพลาดโอกาสที่ทำในสิ่ง ต่างๆ ร่วมกับคนอื่น การแยกตนเองออกจาก ความรู้สึกของตนและการเชื่อมโยงกับผู้อื่น การไม่รับรู้ ความกลัว หรือความโกรธภายใน การไม่เต็มใจที่จะ พูดคุย และเปิดเผยเรื่องส่วนตัว การช่างวิเคราะห์มาก เกินไป

16 วิธีที่ผู้อื่นจะช่วยให้พัฒนาตนเอง
เคารพความต้องการอาณาเขตและความเป็นส่วนตัว ของฉัน แยกแยะให้ชัดเจนระหว่างการขอร้องและการ เรียกร้อง บอกให้ฉันรู้ถึงความรู้สึกและสิ่งที่ฉันกังวล โดยไม่รุนแรงเกินไป กระตุ้นให้ฉันเปิดเผยตนเองและ แสดงความรู้สึกออกมาในขณะนั้น การชื่นชม ความ ละเอียดอ่อนของฉัน ชื่นชมความสามรถในการมีชีวิต และการใช้ชีวิตของฉัน

17 สรุปลักษณะเด่น มีความต้องการความเป็นส่วนตัวสูงมาก ความสนใจอยู่ที่ การสังเกตมากกว่าการเข้าร่วม ใช้เหตุผลและหลักการใน การอธิบายสิ่งต่างๆ แยกตัวออกจากอารมณ์ ขีดเส้นเพื่อ จำกัดการรุกล้ำจากโลกที่เรียกร้องต้องการจากเรามาก เกินไป สมถะ ลดสิ่งที่จำเป็นให้น้อยที่สุด จำกัดความ ต้องการตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง หวงเวลา พลังงาน ความรู้และพื้นที่ของตนเอง แยกเรื่องต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ ไม่ปะปนกัน ดูเย่อหยิ่ง (ห่างเหิน) แต่จริงๆ รู้สึกด้อย


ดาวน์โหลด ppt คนลักษณ์ห้า นักสังเกตการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google