งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สุนทรียศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สุนทรียศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สุนทรียศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ สุนทรียศาสตร์ ความหมายของสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของคุณวิทยา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ความงามในศิลปะ และรวมไปถึงเรื่องรสนิยม และมาตรฐานทางคุณค่าสำหรับตัดสินศิลปะด้วย

2 วิชาที่ว่าด้วยเรื่องแห่งความงามหรือสิ่งที่สวยงาม ภาษาอังกฤษใช้คำว่า
Aesthetics

3 หลักการชมการแสดงนาฏกรรม
1. ต้องรู้จักประเภทของการแสดงว่าเป็นประเภทใด ได้แก่ ระบำ รำ ฟ้อน การแสดงพื้นเมือง หรือเป็นการแสดง โขน ละคร เป็นต้น 2.ต้องรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการแสดงด้วย เพราะว่าการแสดงแต่ละครั้งจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ถ้าเรารู้หรือเข้าใจวัตถุประสงค์ของการแสดงจะทำให้เข้าใจในสิ่งที่ได้ดูหรือชม

4 3. ศึกษาประวัติและประเภทของตัวละคร เพื่อให้รู้พื้นฐานของตัวละครว่าใครมี ความเป็นมาอย่างไร
4. ศึกษาความหมายของท่าทางจากภาษาท่าหรือท่าทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดงนาฏกรรม ซึ่งเกือบทุกท่ามีพื้นฐานมาจากท่าทางปกติของมนุษย์ 5. ผู้แสดงมีความสวยงาม เหมาะสมกับบทแสดงหรือบทเพลงต่าง ๆ 6. การขับร้อง บทเพลง และดนตรีประกอบการแสดง มีความไพเราะ การขับร้องสอดแทรกอารมณ์ต่าง ๆ ได้


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สุนทรียศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google