งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
By Juthawut Chantharamalee Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

2 บทที่ 7 การสร้างตาราง (Table)
บทที่ 2 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

3 บทนำ เว็บเพจส่วนมากมักนิยมใช้ตารางในการจัดวางองค์ประกอบ ซึ่งส่วนมากจะเกี่ยวกับการ นำเสนอข้อมูลที่เป็นรายชื่อหรือรายการต่างๆ และที่สำคัญคือใช้ตารางสำหรับจัดเลย์ เอาต์หน้าเอกสาร เพื่อช่วยในการแสดงข้อมูลและองค์ประกอบตรงตามตำแหน่งที่ ต้องการโครงสร้างของตาราง ก่อนที่จะลงมือสร้างตารางควรมาทำความรู้จัก โครงสร้างของตารางซึ่งจะช่วยทำงานได้ง่ายขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

4 ส่วนประกอบของตาราง คอลัมน์ (Column) ช่องในแนวตั้ง
แถว (Row) ช่องในแนวนอน เซลล์ (Cell) ช่องแต่ละช่องที่อยู่ในตาราง Cell Spacing เป็นช่องว่างระหว่างเซลล์แต่ละเซลล์ Cell Padding เป็นระยะห่างของข้อความหรือรูปภาพจากขอบทุกด้านของเซลล์ สีพื้นเซลล์ ขอบตาราง ขอบเซลล์ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

5 ส่วนประกอบของตาราง 9. ความกว้างทั้งหมดของตาราง
9. ความกว้างทั้งหมดของตาราง 10. ความกว้างจริงในคอลัมน์ 11. ความกว้างของคอลัมน์ที่กำหนด 12 คอลัมน์ที่ไม่กำหนดความกว้าง Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

6 รูปแสดงส่วนประกอบของตาราง
Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

7 วิธีการสร้างตาราง ในโปรแกรม Dreamweaver CS3 มีเครื่องในการสร้างตารางมากมาย เช่น เครื่องมือในการสร้างเส้นขอบของตาราง กำหนดสีพื้นตารางและเซลล์ การจัดข้อมูลต่างๆ ภายในเซลล์ เป็นต้น โดยวิธีการสร้างตารางมีขั้นตอนดังนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

8 แสดงขั้นตอนวิธีการสร้างตาราง
Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

9 แสดงขั้นตอนวิธีการสร้างตาราง
Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

10 การกำหนดคุณบัติของตาราง
ในหน้าต่าง Properties จะแสดงคุณสมบัติของตาราง ซึ่งมีรายละเอียดในการ ปรับแต่งดังนี้ Table Id แสดงชื่อตาราง Rows แสดงจำนวนแถว Cols แสดงจำนวนคอลัมน์ W ความกว้าง H ความสูง Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

11 การกำหนดคุณบัติของตาราง
CellPad แสดงระยะห่างระหว่างขอบเซลล์และเนื้อหาภายในเซลล์ CellSpace แสดงระยะห่างระหว่างเซลล์แต่ละเซลล์ Align กำหนดตำแหน่งตาราง Border กำหนดความหนาของเส้นตาราง Bg Color กำหนดสีพื้นตาราง Brdr กำหนดสีขอบตาราง Bg Image กำหนดฉากหลังตาราง Clear Column Widths ยกเลิกค่าความกว้างในทุกคอลัมน์ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

12 การกำหนดคุณบัติของตาราง
Convert Table Widths to Pixels เปลี่ยนหน่วยวัดความกว้างให้เป็น พิกเซล Convert Table Widths to Percent เปลี่ยนหน่วยวัดความกว้างให้เป็น เปอร์เซ็นต์ Clear Row Heights ยกเลิกค่าความสูงในแถว Convert Table Heights to Pixels เปลี่ยนหน่วยวัดความสูงให้เป็น พิกเซล Convert Table Heights to Percent เปลี่ยนหน่วยวัดความสูงให้เป็น เปอร์เซ็นต์ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)

13 The End Unit 7 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google