งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A.5 Solving Equations การแก้สมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A.5 Solving Equations การแก้สมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A.5 Solving Equations การแก้สมการ

2 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน จัดทำโดย นางสาวปทิตตา เทศฉาย ชั้น ม
เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์   พงษ์พัฒน จัดทำโดย นางสาวปทิตตา เทศฉาย ชั้น ม.4/5 เลขที่ 15

3 Vocabulary คำศัพท์ 1. Algebraic = พีชคณิต
 เป็นสาขาหนึ่งในสามสาขาหลักในทางคณิตศาสตร์ ร่วมกับเรขาคณิต และการ วิเคราะห์ พีชคณิตเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง ความสัมพันธ์ และจำนวน 2. Expressions = การแสดงออก 3. Equal = เท่ากัน 4. Values = ค่า 5. Instance = ตัวอย่าง

4 6. Identity = เอกลักษณ์ 7. Variable = ตัวแปร 8. Satisfy = พึงพอใจ
9. Primary = เบื้องต้น 10. Section = ส่วน 11. Exactly = อย่างแน่นอน 12. Equation = สมการ หมายถึงประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้แสดงว่าสองสิ่งเหมือนกัน หรือเทียบเท่ากัน ที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับ

5 13. Equivalent = เท่ากัน 14. Operations = การดำเนินงาน 15
13. Equivalent = เท่ากัน 14. Operations = การดำเนินงาน 15. Yield = ผล 16. Symbols = สัญลักษณ์ 17. Combine = รวมกัน 18. Fractions = เศษส่วน คือความสัมพันธ์ตามสัดส่วนระหว่างชิ้นส่วนของวัตถุหนึ่งเมื่อเทียบกับวัตถุทั้งหมด เศษส่วนประกอบด้วยตัวเศษ หมายถึงจำนวนชิ้นส่วนของวัตถุที่มี และตัวส่วน หมายถึงจำนวนชิ้นส่วนทั้งหมดของวัตถุนั้น 19. Interchange = แลกเปลี่ยน

6 20. Cross multiplying = การคูณไขว้
คือการนำเอาเศษของจำนวนหนึ่ง คูณกับส่วนของอีกจำนวนหนึ่ง  ถ้าเท่ากันแสดงว่าเศษส่วนที่กำหนดให้นั้นเท่ากัน ถ้าคูณไขว้แล้วผลออกมาไม่เท่ากัน  แสดงว่า  เศษส่วนคู่นั้นไม่เท่ากัน 21. Quadratic Equation = สมการกำลังสอง คือสมการของพหุนามตัวแปรเดียวที่มีดีกรีเท่ากับ 2 22. Method = วิธี 23. Property = คุณสมบัติ 24. Positive = บวก 25. Appendix = ภาคผนวก 26. Factor = ตัวประกอบ

7 27. Divide = การหาร 28. Shown = ที่แสดง 29. Formula = สูตร
30. Polynomial = พหุนาม คือนิพจน์ที่สร้างจากตัวแปรอย่างน้อยหนึ่งตัวและค่าคงที่ โดยใช้การดำเนินการแค่ การบวก การลบ และการคูณ 31. Crucial = สำคัญมาก 32. Rewrite = เขียนใหม่ 33. Rational = ด้วยเหตุผล

8 จบการเสนอ ขอบคุณที่รับชมค่ะ 


ดาวน์โหลด ppt A.5 Solving Equations การแก้สมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google