งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำศัพท์ที่น่าสนใจใน A5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำศัพท์ที่น่าสนใจใน A5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำศัพท์ที่น่าสนใจใน A5
จัดทำโดย นางสาววริศรา มโนนัย เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

2 Rational number Rational number คือ จำนวนตรรกยะ ซึ่งจำนวนตรรกยะ คืออัตราส่วนของจำนวนเต็มสองจำนวน มักเขียนอยู่ในรูปเศษส่วน a/b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ b ไม่เท่ากับ 0

3 จำนวนตรรกยะแต่ละจำนวนสามารถเขียนได้ในรูปแบบที่หลากหลาย
1 การเขียนในรูปเศษส่วน เช่น , , เป็นต้น 2 การเขียนในรูปทศนิยม โดยทศนิยมนั้นต้องเป็นทศนิยมรู้จบ หรือ ทศนิยมซ้ำ เช่น = เป็นทศนิยมรู้จบ = … เป็นทศนิยมซ้ำ

4 Quadratic Equation Quadratic Equation หรือ สมการกำลังสอง (สมการควอดราติก) คือสมการของพหุนามตัวแปรเดียวที่มีดีกรีเท่ากับ 2

5 รูปแบบทั่วไปของสมการกำลังสองคือ
เมื่อ a ≠ 0 (ถ้า a = 0 สมการนี้จะกลายเป็นสมการเชิงเส้น) ซึ่ง a, b อาจเรียกว่าเป็นสัมประสิทธิ์ของ x2, x ตามลำดับ ส่วน c คือสัมประสิทธิ์คงตัว

6 การแก้สมการกำลังสองมีหลายวิธี
1 การแยกตัวประกอบ เช่น

7 2 หาคำตอบโดยวิธีใช้สูตร (Quadratic Formula)

8 Ex

9 Least common denominator
Least common denominator (LCD) หรือ ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น) คือ  จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี หรือกล่าวอีกนัยนึง คือ เมื่อเรามีจำนวนตัวเลขอยู่กลุ่มหนึ่ง เราต้องการหาจำนวนเต็มบวกใดๆที่น้อยที่สุด โดยที่ตัวเลขทุกตัวในกลุ่มสามารถหารจำนวนนี้ได้ลงตัว

10 ประโยชน์ในการใช้ เวลาบวกเลขเศษส่วนโดยที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน เราจำเป็นต้องหา ค.ร.น ของตัวส่วนทั้งสอง เพื่อปรับเลขเศษส่วนโดยการคูณทั้งเศษและส่วน และทำเหมือนกันกับเลขเศษส่วนอีกตัวนึง เพื่อให้ตัวส่วนของจำนวนทั้งสองมีค่าเท่ากัน จึงจะสามารถบวกตัวเศษกันได้

11 อ้างอิง พฤษภาคม 2556

12


ดาวน์โหลด ppt คำศัพท์ที่น่าสนใจใน A5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google