งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Addressing Modes std@kmitnb.ac.th 270231 Assembly Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Addressing Modes std@kmitnb.ac.th 270231 Assembly Programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Addressing Modes Assembly Programming

2 Addressing การแอดเดรสซิ่ง เป็นวิธีการที่จะเข้าถึงข้อมูลในที่ต่าง ๆ ซึ่งการแอดเดรสที่ต่างกันจะทำให้การเขียนโปรแกรมมี ความยากง่ายต่างกันออกไป Assembly Programming

3 โครงสร้างคำสั่งทั่วไป
คำสั่ง โอเปอร์แลนด์ โอเปอร์แลนด์ ปลายทาง ต้นทาง Instruction Destination Source MOV AX, BX ADD AND OR

4 Addressing Modes 1.Immediate addressing 2.Register addressing
3.Direct addressing 4.Register indirect addressing 5.Base relative addressing 6.Indexed addressing 7.Base relative indexed addressing

5 การแอดเดรสซิ่งแบบไม่ติดต่อหน่วยความจำ
Immediate addressing Register addressing

6 การแอดเดรสซิ่งแบบติดต่อหน่วยความจำ
Direct addressing Register indirect addressing Base relative addressing Indexed addressing Base relative indexed addressing

7 1.Immediate Addressing Mode
เป็นการติดต่อข้อมูลแบบค่าคงที่ขนาด 8 บิตหรือ 16 บิต ค่าคงที่จะตามหลังรหัสคำสั่ง (Opcode) มักใช้ในการกำหนดค่าให้กับรีจิสเตอร์ หรือหน่วยความจำ ไม่สามารถใช้เป็นโอเปอร์แรนด์ปลายทางได้

8 Immediate... ค่าของเลข 16 บิต
แบบคิดเครื่องหมายจะมีค่าอยู่ระหว่าง (8000H) ถึง (7FFFH) แบบไม่คิดเครื่องหมายจะมีค่าอยู่ระหว่าง (0FFFFH)

9 Immediate... ค่าของเลข 8 บิต
แบบคิดเครื่องหมายจะมีค่าอยู่ระหว่าง -128 (80H) ถึง 127 (7FH) แบบไม่คิดเครื่องหมายจะมีค่าอยู่ระหว่าง (0FFH)

10 Immediate... ตัวอย่าง MOV AL, 44 MOV AX, 44H MOV DI, 0 MOV BX, ”AB”
MOV CL, B MOV Byte ptr[1234H], 12

11 2.Register Addressing Mode
เป็นการติดต่อข้อมูลในรีจิสเตอร์ 8 บิต AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL หรือรีจิสเตอร์ 16 บิต AX, BX, CX, DX, SI, DI, SP, BP, CS, DS, ES, SS

12 Register... สามารถใช้รีจิสเตอร์เป็นโอเปอร์แรนด์ต้นทางหรือปลายทางได้
ยกเว้นในกรณีที่ใช้ CS, DS, SS, ES เป็นโอเปอร์แรนด์ปลายทาง ต้องกำหนดให้ AX เป็นโอเปอร์แรนด์ต้นทางเท่านั้น

13 Register... ตัวอย่าง MOV AL, BL MOV AX, BX MOV SP, BP MOV DS, AX
MOV BX, DS

14 3.Direct Addressing Mode
เป็นการติดต่อข้อมูลไปที่หน่วยความจำโดยระบุตำแหน่งที่จะติดต่อลงไปในเครื่องหมาย [ ] โดยตรง

15 Direct... ตัวอย่าง MOV AL, NUMB MOV BX, SHOW MOV NAME, BL
MOV BP, DATA1 MOV AX, [1234H]

16 4.Register Indirect Addressing Mode
เป็นการติดต่อข้อมูลในหน่วยความจำโดยใช้การกำหนดตำแหน่งของข้อมูลที่จะติดต่อลงในรีจิสเตอร์ BX, BP, SI หรือ DI แทนการกำหนดค่าตรง ๆ ในวงเล็บ ใช้ในการโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลเป็นกลุ่ม

17 Register Indirect... ตัวอย่าง MOV AX, [BX] MOV BL, [BP] MOV [SI], DX
MOV [DI], DL MOV Byte ptr[BX], 5

18 5.Base Relative Addressing Mode
เป็นการติดต่อข้อมูลในหน่วยความจำโดยใช้การกำหนดตำแหน่งของ รีจิสเตอร์เบส (BX,BP) บวกกับ ค่าสัมพัทธ์ (Relative) ค่าสัมพัทธ์เป็นได้ทั้งค่าบวกและลบ มีขนาดได้ทั้ง 8 บิต และ 16 บิต

19 Base Relative... BX,BP : ใช้ในการเก็บจุดเริ่มต้นของตาราง
ค่าสัมพัทธ์ (Relation) : ชี้ข้อมูลในตาราง

20 Base Relative... เมื่อใช้ BX เป็นตัวอ้างอิงจะเป็นการติดต่อไปยัง Data Segment ต้องใช้ DS หา Physical address เมื่อใช้ BP เป็นตัวอ้างอิงจะเป็นการติดต่อไปยัง Stack Segment ต้องใช้ SS หา Physical address

21 Base Relative... MOV AX,[BX+2] MOV [BP-100],AX
Physical add = DS x 10H + BX + 2 MOV [BP-100],AX Physical add = SS x 10H + BP - 100

22 Base Relative... ตัวอย่าง MOV AX, [BX+100H] MOV BL, ARRY[SI]
MOV [BX+2], DX MOV TABLE[BP], DL

23 6.Indexed Addressing Mode
เป็นการติดต่อข้อมูลในหน่วยความจำโดยการอ้างอิงผ่าน รีจิสเตอร์อินเด็กซ์ (SI,DI) รวมกับ ค่าขจัด (Displacement) SI,DI : เก็บดัชนีในการชี้ข้อมูลในตาราง ค่าขจัด : ชี้จุดเริ่มต้นตาราง

24 Indexed... MOV AL,1000[SI] MOV BL,TABLE[DI]
Physical add = DS x 10H SI MOV BL,TABLE[DI] Physical add = DS x 10H + TABLE + DI

25 Indexed... ตัวอย่าง MOV AX, [1000+DI] MOV BL, 1000[SI]
MOV [TABLE+SI], DX MOV TABLE[DI], DL

26 7.Base Relative Indexed Addressing Mode
เป็นการติดต่อข้อมูลในหน่วยความจำโดยการอ้างอิงผ่าน รีจิสเตอร์อินเด็กซ์ (SI,DI) รีจิสเตอร์เบส (BX,BP) และค่าสัมพัทธ์ (Relative)

27 Base Relative Indexed... MOV AL,1000[BX+SI] MOV BL,TABLE[BP+DI]
Physical add = DSx10H+1000+BX+SI MOV BL,TABLE[BP+DI] Physical add = SSx10H+TABLE+BP+DI

28 Base Relative Indexed... ตัวอย่าง MOV AX, [BX+DI+20H]
MOV BL, HOME[BP+SI] MOV NAME[BX+SI+2], DX MOV LIST[BP+DI], DL


ดาวน์โหลด ppt Addressing Modes std@kmitnb.ac.th 270231 Assembly Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google