งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Type part.III.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Type part.III."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Type part.III

2 ชนิดข้อมูลพ็อยเตอร์ (pointer)
ชนิดข้อมูลพ็อยเตอร์ ในแต่ละภาษาก็จะกำหนดต่างกัน ภาษา C และ C++ ใช้เครื่องหมาย ‘*’ ภาษา Pascal ใช้เครื่องหมาย ‘^’ Pointer จะทำหน้าที่เก็บตัวเลขที่ระบุตำแหน่งของหน่วยความจำ จะเก็บ null หรือ nill เมื่อยังไม่มีการอ้างอิงตำแหน่งในหน่วยความจำ ทำไมต้องมีพ็อยเตอร์ Indirect addressing Dynamic memory allocation

3 Pointer (cont) ตัวอย่างการใช้งานอาร์เรย์

4 Pointer (cont) การประกาศตัวแปรพ็อยเตอร์ ต้องระบุว่าชี้ไปที่ค่าประเภทใด (เช่น int, char, float) เพื่อให้คอมไพเลอร์รู้ว่าตำแหน่งที่อ้างอิงไปนั้นยาวกี่ไบต์ ค่าที่เก็บในตัวแปรพ็อยเตอร์จะเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของค่าที่ถูกอ้างอิง

5 Pointer (cont) การรู้ขนาดของค่าที่อ้างอิงว่ายาวกี่ไบต์ มีความจำเป็นต่อการทำงานของคอมไพเลอร์ โดยเฉพาะในกรณีที่ถูกอ้างอิงเป็นข้อมูลเช่น อาร์เรย์ ในกรณีของการส่งข้อมูลอาร์เรย์ระหว่างฟังก์ชัน ตามข้อกำหนดของภาษา C วิธีการส่งพารามิเตอร์จะเป็นแบบโดยการอ้างอิง (pass by reference) นั่นคือ จะใช้การส่งตำแหน่งเริ่มต้นของอาร์เรย์ไปให้ฟังก์ชัน เช่น...

6 Pointer (cont)

7 Pointer (cont) ภาษา C++ นอกจากมีตัวแปรชนิด pointer เพื่ออ้างอิงค่าโดนอ้อมแล้ว ยังมีการกำหนดตัวแปรชนิดใหม่ขึ้นใช้งานเรียกว่า ตัวแปรชนิดอ้างอิง (reference variable) ที่มีการทำงานคล้าย pointer

8 ชนิดข้อมูลนามธรรม (Abstract data types)
Buit_in types User_defined types Complex เป็นชนิดข้อมูลใหม่ ที่สร้างด้วยชนิดข้อมูลพื้นฐานคือ float ซึ่งเมื่อมีชนิดข้อมูล complex ให้ใช้งานแล้ว โปรแกรมเมอร์จะสามารถประกาศตัวแปรได้ดังนี้ complex a, b, c;

9 Abstract (cont) การสร้างชนิดข้อมูลใหม่ที่สมบูรณ์ ควรจะต้องมีการกำหนดโครงสร้างข้อมูลภายในของชนิดข้อมูลนั้น รวมถึงมีการกำหนดปฏิบัติการที่สามารถกระทำกับข้อมูลเหล่านั้นได้ ซึ่งการกำหนดที่สมบูรณ์นี้เราจะเรียกว่า ชนิดข้อมูลนามธรรม ชนิดข้อมูลนามธรรม (abstract data type) ชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใหม่ ให้มีทั้งส่วนโครงสร้างข้อมูลภายใน (ที่มักจะซ่อนรายละเอียดไว้เป็นการภายใน ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ภายนอกเข้ามาเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงสร้าง) และส่วนปฏิบัติการกับข้อมูล (ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ภายนอกเรียกใช้งานได้)

10 Abstract (cont)


ดาวน์โหลด ppt Data Type part.III.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google