งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประพจน์ และค่าความจริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประพจน์ และค่าความจริง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประพจน์ และค่าความจริง
อ.ถนอมศักดิ์ เหล่ากุล สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

2 ข้อความทางคณิตศาสตร์ (Proposition) หรือ ประพจน์ (Statement)
นิยาม ประพจน์ คือ ประโยคบอกเล่า หรือประโยคปฏิเสธ ที่เป็นจริง หรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่าง เชียงใหม่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย 2+3=4 ทำไมมาตอนนี้ คุณพระช่วย เขาเป็นคนไทย จำนวนนับ x ทุกจำนวน มีสมบัติว่า x> 7

3 ค่าความจริงของประพจน์ (truth value)
ค่าความจริงของประพจน์ คือผลลัพธ์ของประพจน์ที่เราบอกได้ว่า ประพจน์นั้นเป็นจริง (True) เขียนแทนด้วย T หรือประพจน์นั้น เป็นเท็จ (False) เขียนแทนด้วย F สัญลักษณ์ที่ใช้แทนประพจน์ จะใช้สัญลัษณ์ p, q, r,. . .

4 ตัวดำเนินการของประพจน์ และค่าความจริงของประพจน์
กำหนดให้ p, q เป็นประพจน์ นิเสธของ p คือข้อความที่มีค่าความจริงตรงข้ามกับ p เขียนแทนด้วย ~p p ~p T F ตัวอย่าง 2) p : 2+3=5 ~p : 1) p : สุนัขมี 4 ขา ~p : สุนัขไม่มี 4 ขา

5 2. ตัวดำเนินการ “หรือ” [or เขียนแทนด้วย ]
(Disjunction Connective) ตัวอย่าง จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด หรือ p q T F

6 การหาค่าความจริงของประพจน์ผสม
ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ p แทน “12-3>0” q แทน “ไก่ทุกตัวไม่มีขา” จงหาค่าความจริงของ

7 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ p, q แทนประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ (F)
และ r, s แทนประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง (T) จงหาค่าความจริงของประพจน์ผสม

8 ตัวอย่างที่ 3 กำหนดให้ p แทนประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง (T)
และ q, r, s แทนประพจน์ใด ๆ จงหาค่าความจริงของ

9 ตัวอย่างที่ 4 จงหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยต่อไปนี้ 1. เป็นเท็จ
1. เป็นเท็จ 2. เป็นเท็จ 3. เป็นจริง

10 ข้อความ/ประพจน์ ที่สมมูลกัน (Logical Equivalence)
ประพจน์ที่สมมูลกัน คือประพจน์ที่มีค่าความจริงตรงกัน (เหมือนกัน) ในทุก ๆ กรณี โดยจะเขียน “ ” คั่นระหว่างประพจน์ที่สมมูลกัน เช่น

11 สัจนิรันดร์ และ Contradition
สัจนิรันดร์ (Tautology) คือประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณี ข้อตกลง สัจนิรันดร์ เขียนแทนด้วย t Ex Contradition คือประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จทุกกรณี ข้อตกลง Contradition เขียนแทนด้วย f Ex

12 สมบัติของตัวเชื่อมประพจน์ “หรือ”

13 2) ให้ p, q, r, s, k, z แทนประพจน์ใด ๆ
ตัวอย่าง 1) ให้ p, q แทนประพจน์ใด ๆ 2) ให้ p, q, r, s, k, z แทนประพจน์ใด ๆ

14 3. ตัวดำเนินการ “และ” [and เขียนแทนด้วย ]
(Conjunction Connective) ตัวอย่าง จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด และนกแก้วมี 2 ขา และนกแก้วไม่มี 2 ขา p q T F

15 พิจารณาจากตารางค่าความจริง ดังนี้
ตัวอย่าง จงพิจารณาค่าความจริงของ และ พิจารณาจากตารางค่าความจริง ดังนี้ p q r T F

16 จากตารางค่าความจริง จะเห็นว่า และ
ให้ค่าความจริงเหมือนกันทั้งหมดทุกกรณี เราจะกล่าวว่าข้อความ สมมูล (equivalent) กับข้อความ เขียนแทนด้วย

17 ตัวอย่าง กำหนดให้ p, q แทนประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง r, s แทนประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ จงหาค่าความจริงของ

18 ตัวอย่าง กำหนดให้ p, q, r, s แทนประพจน์ใด ๆ และ r แทนประพจน์
ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ จงหาค่าความจริงของ

19 ตัวอย่าง จงหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยต่อไปนี้ 1. เป็นจริง 2. เป็นจริง
เป็นจริง เป็นจริง เป็นเท็จ

20 สมบัติของตัวเชื่อมประพจน์ “และ”

21 ตัวอย่าง

22 4. ตัวดำเนินการ “ถ้า แล้ว ” [or เขียนแทนด้วย ]
p q T F


ดาวน์โหลด ppt ประพจน์ และค่าความจริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google