งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. จงหาผลลัพธ์จากโปรแกรมต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. จงหาผลลัพธ์จากโปรแกรมต่อไปนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. จงหาผลลัพธ์จากโปรแกรมต่อไปนี้
#include <iostream.h> void main(void) { int x, y, *p, *q; p = new int; *p = 7; x = *p + 2; y = *p; q = new int; *q = *p / 2; *q = *q * 4; cout << x << y << *p << *q; }

2 2. กำหนดให้ จงใช้คำสั่ง (Statement) เพียงคำสั่งเดียวเพื่อ
typedef struct ptr { int id; float score; struct ptr *next; } Ptr; Ptr *p, *q, *r, *s, *t; id score p 1001 6 1003 5 1006 7 1009 4 q จงใช้คำสั่ง (Statement) เพียงคำสั่งเดียวเพื่อ ให้ r ชี้ที่โหนดที่ 4 ให้ s ชี้โหนดที่ 2 เปลี่ยนรหัสของโหนดที่ 1 เป็น 2004 ให้ q เปลี่ยนมาชี้ที่โหนดที่ 3 เปลี่ยนคะแนนของโหนดที่ 3 เป็น 85 ตัด 3 โหนดหลังทิ้ง ให้คงเหลือโหนดแรกในลิงค์ลิสต์เพียงโหนดเดียว ตัด 2 โหนดหลังทิ้ง ให้ลิงค์ลิสต์คงเหลือโหนดที่ 1 กับโหนดที่ 2 ตัดโหนดที่ 4 ทิ้ง แล้วนำโหนดใหม่ ดังภาพมาต่อเป็นโหนดที่ 4 แทน ตัด 2 โหนดกลางทิ้ง ให้ลิงค์ลิสต์คงเหลือเพียงโหนดที่ 1 กับโหนดที่ 4 ให้ฟิลด์ next ของโหนดที่ 4 ชี้ไปยังโหนดแรก t 1008 92

3 3. จากภาพของ Link Listed ที่กำหนดให้
p info next r 4 6 8 5 จงวาดภาพของ Link Listed ภายหลังการทำคำสั่งข้างล่างนี้ s = r; r ->next->info = 9; p = p->next; p -> next = r; r -> next = p; p -> next = p; p -> next -> next = r; r -> next -> next = p-> next; s = p -> next -> next; r = r -> next -> next;

4 4. จงหาผลลัพธ์จากส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้
info next p = new Ptr; q = new Ptr; p -> info = 8; q -> info = 3; p = q; p -> info = 2; cout << p->info, q-> info; 5 3. p = new Ptr; q = new Ptr; p -> info = 2; p -> next = q; q -> next = NULL;; q -> info = 8; p -> next -> next = p; q -> info = q -> next -> info; p = q; p -> next -> info = 4; cout << p->info, q-> info; 2. p = new Ptr; p -> info = 4; q = new Ptr; q -> info = 6; p = new Ptr; p->info = q->info; q -> info = 7; cout << p->info, q-> info;

5 5. จงวาดภาพของ Link Listed ภายหลังทำคำสั่งต่อไปนี้
info link “ ” p = new Ptr; strcpy (p->info, “HER”); p -> next = new Ptr; q = p -> next; strcpy (q -> info, “her”); q -> next = NULL;

6 6. จากภาพของ Link Listed ที่กำหนดให้
info link f “mom” “dad” 8 “nanny” จงวาดภาพของ Link Listed ภายหลังการทำคำสั่งข้างล่างนี้ p = f -> link; strcpy (p ->info, “uncle”); 2. q = f -> link; p = q -> link; q -> link = p -> link; delete p; 3. p = f; p = new Ptr; strcpy (f->info, “aunty”); f -> link = p;

7 7. จากภาพของ Circular Linked-list ที่กำหนดให้
ref temp2 info link k 25 47 75 จงเขียนคำสั่งในการลบ Node ที่มี info = k

8 8. จากภาพของ Circular Linked-list ที่กำหนดให้
temp ref2 ref1 info link 25 47 75 38 60 86 จงเขียนคำสั่งในการรวม Circular Linked-List ref1 temp ref2 25 47 75 38 60 86

9 9. จากภาพของ Circular Linked-list ที่กำหนดให้
ref2 info link temp ref1 47 75 25 38 60 จงเขียนคำสั่งในการแยก (Split) Circular Linked-List ออกเป็น 2 วง ref2 temp ref1 47 75 25 38 60


ดาวน์โหลด ppt 1. จงหาผลลัพธ์จากโปรแกรมต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google