งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Entity-Relationship Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Entity-Relationship Model"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Entity-Relationship Model

2 Contents Entity-Relationship Model (E-R Model) Entities Relationships
Degree of Relationship Weak Entity Multivalued Attribute Repeating Group Supertypes and Subtypes Business Rules

3 Entity-Relationship Model (E-R Model)
Entities และ Relationship เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่จริง ใช้ในขั้นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูล สามารถใช้อธิบายขอบเขตของระบบฐานข้อมูลได้ง่าย ใช้สำหรับสร้าง Conceptual Data Model ไม่ขึ้นกับรูปแบบฐานข้อมูลใด ๆ คิดค้นโดย Chen ในปีค.ศ และมีการพัฒนาต่อโดยหลายกลุ่มทำให้ไม่มีรูปแบบแน่นอน ใช้สัญลักษณแทนความหมายของฐานข้อมูล เรียกว่า Entity-Relationship Diagram (E-R Diagram)

4 Entities Entity Type Person: EMPLOYEE, STUDENT, PATIENT
Place: PROVIENCE, COUNTRY Object: MACHINE, BUILDING, AUTOMOBILE Event: SALE, REGISTRATION, ORDER Concept: ACCOUNT, COURSE, INVENTORY

5 Attribute STUDENT: STUDENT NO, NAME, ADDRESS, PHONE NO AUTOMOBILE: VEHICLE ID, COLOR, WEIGHT, HORSEPOWER EMPLOYEE: EMPLOYEE NO, NAME, ADDRESS, SKILL

6 Entity Instance Entity Type: EMPLOYEE Attribute: EMPLOYEE NUMBER NAME
ADDRESS CITY STATE ZIP YEAR HIRED BIRTHDATE

7 Instances of EMPLOYEE 642-17-8360 534-10-1971
Michelle Brady David Johnson 100 Pacific Ave Redwood Dr. San Francisco Redwood City CA CA

8 Primary Key Multivalued Attribute

9 Relationships Relationship

10 Attribute of relationship
EMPLOYEE NO COURSE DATE COMPLETE 549 Basic Algebra March 1994 629 Software Quality June 1994 816 Software Quality February 1994 549 C Programming May 1994

11 Degree of Relationship
Unary relationship

12 Binary relationship

13 Weak Entity

14 Multivalued Attribute

15 Repeating Group Patient Chart No : 012345 Name : Somchai
Address : 123 hatyai songkhla Date Doctor Sympton Ryan Fever Nelson Sore throat Ryan Cold

16

17 Supertypes and Subtypes

18 Business Rules ตัวอย่าง Entity Integrity - PK
Referential integrity - FK Domains - ค่าที่เป็นไปได้ของ attribute Triggering Operations - วิธีป้องกันค่าของ attribute ให้มีความถูกต้อง ตัวอย่าง

19 Domains Name : Acct No Meaning : Customer Account
Data type : Character Format : Uniqueness : Unique Null Support : Non-Null Name : Amount Meaning : Bath amount of transaction Data type : Numeric Format : 2 decimal place Range : 0-10,000 Uniqueness : Non-Unique

20 ส่วนประกอบของ Domain 1. Data type 2. Length 3. Format 4. Range
5. Allowable value 6. Meaning 7. Uniqueness 8. Null support

21 ... Triggering Operations User rule : Withdraw amount may not exceed
Account balance Event : Insert Entity Name : WITHDRAW Condition : Withdraw amount > Account balance Action : Reject the insert transaction

22 ตัวอย่าง ข้อมูลของบริษัทประกอบด้วย ข้อกำหนด
พนักงาน (รหัส, ชื่อ, วันที่เริ่มทำงาน, เงินเดือน, ตำแหน่ง) แผนก (รหัส, ชื่อ, ที่ตั้ง) โครงงาน (รหัส, รายละเอียด, วันที่เริ่ม, วันที่สิ้นสุด, งบประมาณ) ครอบครัวพนักงาน (ชื่อ, ความเกี่ยวข้อง, วันเกิด) ข้อกำหนด พนักงานหนึ่งคน สังกัดอยู่หนึ่งแผนก แต่ละแผนกมีผู้จัดการ 1 คน แต่ละโครงงานมีพนักงานรับผิดชอบหลายคน พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบหลายโครงงาน พนักงานแต่ละคน มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน

23


ดาวน์โหลด ppt Entity-Relationship Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google