งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

and Sea floor spreading

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "and Sea floor spreading"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 and Sea floor spreading
Plate tectonics and Sea floor spreading Plate tectonics and sea floor spreading

2 Plate tectonics Sea floor spreading
เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด Sea floor spreading ทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายการเกิดขึ้นของมหาสมุทรและทวีป Plate tectonics and sea floor spreading

3 เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง
เกิดจาก “แรงขับเคลื่อน” ที่สำคัญคือความร้อนที่อยู่ภายในโลก ความร้อนที่มีปริมาณไม่สม่ำเสมอในแต่ละบริเวณ เป็นตัวทำให้แผ่นเปลือกโลกแตกออกจากกัน เปลือกโลกที่แตกออก มีการเคลื่อนที่ต่อไปได้ เพราะ... ใต้เปลือกโลกมีหินเหลว ไหลได้ อยู่ในชั้น Asthenosphere Plate tectonics and sea floor spreading

4 Plate tectonics and sea floor spreading
รอยแตกของเปลือกโลก Plate tectonics and sea floor spreading

5 ใต้เปลือกโลกคือหินเหลวในชั้น Asthenosphere

6 Plate tectonics and sea floor spreading
ความร้อนภายในโลกมาจากไหน? โลกของเราเกิดขึ้นมานานราว 4.5 พันล้านปีมาแล้ว แม้ว่าโลกจะเกิดมาจากก๊าซร้อน แต่ด้วยเวลาที่ยาวนานขนาดนี้ โลกก็ควรจะเย็นตัวลงได้แล้ว ในปัจจุบัน ก็ยังพบว่า ภายในของโลกยังมีอุณหภูมิสูงอยู่มาก ความร้อนที่สะสมอยูภายในโลกนี้ มีที่มาจาก 2 สาเหตุ คือ 1. จากการสลายตัวของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีอายุยืนยาวมากๆ พลังงานความร้อนจะถูกปล่อยออกมา ในช่วงที่เกิดการสลายตัว 2. ความดันภายในโลก ซึ่งสูงมาก ทำให้เกิดความร้อน Plate tectonics and sea floor spreading

7 Plate tectonics and sea floor spreading
ภาพวัฏจักรของเปลือกโลก Plate tectonics and sea floor spreading

8 Plate tectonics and sea floor spreading
Plate boundaries 1. Divergent boundaries -- where new crust is generated as the plates pull away from each other. 2. Convergent boundaries -- where crust is destroyed as one plate dives under another. 3. Transform boundaries -- where crust is neither produced nor destroyed as the plates slide horizontally past each other. Plate tectonics and sea floor spreading

9 Plate tectonics and sea floor spreading
Divergent boundary Plate tectonics and sea floor spreading

10 Plate tectonics and sea floor spreading
Convergent boundaries 1. Oceanic-Oceanic convergence 2. Oceanic-Continental convergence 3. Continental-Continental convergence Plate tectonics and sea floor spreading

11 Plate tectonics and sea floor spreading
Oceanic-oceanic convergence Plate tectonics and sea floor spreading

12 Plate tectonics and sea floor spreading
Oceanic-continental Convergence Plate tectonics and sea floor spreading

13 Plate tectonics and sea floor spreading
Continental-continental convergence Plate tectonics and sea floor spreading

14 oceanic-oceanic oceanic-continental

15 continental-continental

16 Plate tectonics and sea floor spreading
Transform boundaries Plate tectonics and sea floor spreading

17 Plate tectonics and sea floor spreading
Hot spots Plate tectonics and sea floor spreading

18 Hot spots


ดาวน์โหลด ppt and Sea floor spreading

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google