งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีและนโยบายการเงิน Monetary Theory and Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีและนโยบายการเงิน Monetary Theory and Policy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน Monetary Theory and Policy
ทฤษฎีการเงินสมัยคลาสสิกใหม่ New Classical Theory

2 Robert Lucus, Franco Modigliani Review of the Keynesian Position
อุปสงค์และอุปทานรวมคงที่ในระยะสั้น และขึ้นกับค่าของระดับราคาที่คาดคะเน ( Pe ) ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาในอดีตและไม่เปลี่ยนแปลงโดยนโยบายในปัจจุบัน ในระยะยาว ?? Rational Expectation เหตุใดหน่วยเศรษฐกิจจึงคาดคะเนระดับราคาโดยขึ้นกับระดับราคาในอดีต หน่วยเศรษฐกิจน่าจะมีการคาดคะเนอย่างมีเหตุผล

3 Rational Expectation การคาดคะเนถูกสร้างมาบนรากฐานของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องที่สามารถหามาได้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวแปรที่จะทำนาย แต่ละบุคคลใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาอย่างชาญฉลาด = เข้าใจวิถีทางที่บรรดาตัวแปรที่สังเกตจะส่งผลกระทบต่อตัวแปรที่ทำการทำนาย

4 Real Business Cycle Model
ความผันผวนของการผลิตและการจ้างงาน – สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในโอกาสที่แท้จริงของระบบเศรษฐกิจภาคเอกชน ปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง – การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของราคาที่แท้จริงของวัตถุดิบนำเข้า การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี แบบจำลองอย่างง่าย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อเทคโนโลยี นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง คำถามต่างๆและข้อวิจารณ์

5 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน Monetary Theory and Policy
ทฤษฎีการเงินสมัยเคนส์ใหม่ New Keynesian Theory

6 การนำรูปแบบของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์มาใช้กับตลาดผลผลิต
มุ่งไปที่ความคงตัวของราคาผลผลิตแทนที่จะเป็นค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน ตัวแปรที่เป็นตัวเงินคงตัว แบบจำลองราคาคงที่ ( Sticky Price or Menu Cost Model ) แบบจำลองอัตราค่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ ( Efficiency Wage Model ) แบบจำลองบุคคลภายใน – บุคคลภายนอก ( Insider – Outsider Model )

7 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน Monetary Theory and Policy
ทฤษฎีการเงินแบบใหม่

8 แนวความคิดทฤษฎีสินค้าคงคลัง
William Baumol and James Tobin การถือเงิน VS การถือพันธบัตร และการแปลงรูปแบบ ผลตอบแทนที่ได้จากพันธบัตร ต้นทุนจากการแปลงรูปแบบ

9

10

11 แนวความคิดการถือกลุ่มสินทรัพย์
James Tobin – The Portfolio Approach to Money Demand Theory Maximize Utility from Holding Asset Avoiding Risk

12 U3 U2 U1 U0 W W0 W0(1+i0) RMax R i0 O A

13 Return U3 U2 U1 H C R1 E R* O SD SD* SD1 B* M* B B1 Bond

14 SD C(r1) U1 U3 U2 G E Return R0 O B1 Bond B M0 F R2 R1 C(r0) B2 B0 Wh C(r2)


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีและนโยบายการเงิน Monetary Theory and Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google