งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์มหภาค EC 312 บทนำ: Introduction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์มหภาค EC 312 บทนำ: Introduction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์มหภาค EC 312 บทนำ: Introduction
อ. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

2 อะไรคือเศรษฐศาสตร์ “Study of mankind in the ordinary business of life; it is Examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being” Alfred Marshall

3 อะไรคือเศรษฐศาสตร์มหภาค
“คือการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม (Aggregate Economy)” ปัจจัยที่จะต้องให้ความสำคัญศึกษาได้แก่ ผลผลิตรวม Total Output ระดับราคา Price level การจ้างงาน Employment อัตราดอกเบี้ย Interest Rate อัตราค่าจ้าง Wage Rates อัตราแลกเปลี่ยน Foreign Exchange ฯลฯ

4 การศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาค
ศึกษาผลกระทบหรือปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการกำหนดระดับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐศาสตร์มหภาค(factors that Determine levels) เช่น การใช้จ่ายรัฐบาล ผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้นในแต่ละช่วงเวลา (How the variables change over time) เช่นอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ การศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคจึงเป็นการเรียนรู้ด้านนโยบาย (Policy Oriented) เช่นนโยบายการคลัง-การเงินของรัฐบาล ตัวอย่างของนโยบายคือการเพิ่มการใช้จ่ายรัฐบาล การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกลาง

5 ความสนใจในเศรษฐศาสตร์มหภาค
เศรษฐกิจโลก (World Economy) เศรษฐกิจอเมริกา (American Economy) เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค (Asia Economy)

6 ลำดับของการศึกษา Keynesian Economics Classical Economics Monetarism
New Classical Economics Real Business Cycle Theory New Keynesian Theory

7 ตัวอย่างคำถามเศรษฐศาสตร์มหภาค
การขยายตัวของเศรษฐกิจ (economic Growth) เสถียรภาพของเศรษฐกิจ (Economic Stability) ความสัมพันธ์ผลผลิต-การว่างงาน (Output-Unemployment Relationship) การเพิ่มขึ้นของระดับราคา (Increase in Price Level) การเพิ่มขึ้นของการว่างงาน (Increase of Unemployment Rate)

8 การวัดปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค (Measurement of Macroeconomic Variables)
บัญชีรายได้ประชาชาติ (National Income Account) เหมือนการทำบัญชีภาคเอกชนในการประกอบกิจการที่ต้องแสดงรายการของสองด้านได้แก่ การผลิต (Production Side) แสดงการผลิตและการได้มาของรายได้หรือการขาย เช่นภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ เป็นต้น รายได้ (Income Side) แสดงการกระจายของรายได้ที่เกิดขึ้นว่ามาจากขั้นตอนของการหารายได้อย่างใด เช่นรายได้ของภาคประมง อุตสาหกรรมรถยนต์

9 การผลิต (Production Side)
การวัดขนาดที่นิยมใช้คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) และ รายได้ประชาชาติ (Gross National Product: GNP)

10 รายได้ (Income Side) เป็นการวัดขนาดของรายได้ประชาชาติ (National Income) และรายได้ของประชาชนในประเทศ

11 ข้อด้อยของการใช้ GDP ไม่สามารถใช้วัดกิจกรรมนอกระบบเศรษฐกิจ (Non Economic Activities) เช่น แรงงานนอกระบบ แรงงานบ้าน การค้าขายที่ไม่ผ่านระบบตลาด เป็นต้น ไม่สามารถวัดกิจกรรมใต้ดิน (Underground Economy) เช่น การค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย การพนัน เป็นต้น ไม่สามารถใช้วัดสวัสดิการของประชาชน (Welfare Measure) GDP เป็นเพียงการแสดงขนาดของระบบเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้แสดงความกินดีอยู่ดีหรือคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่นการไม่วัดความสุขการพักผ่อนของประชาชน แต่วัดรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว

12 ความสัมพันธ์ ของบัญชีรายได้ประชาชาติ
GNP = GDP +/- ภาคต่างประเทศ NNP = GNP – ค่าเสื่อม (Depreciation) (Net National Product) (สะท้อนต้นทุนในการผลิต) NI = NNP– ภาษีทางอ้อม (National Income) (Transfer Payment) PI = NI – Corporate Tax + เงินโอน + เงินสมทบกองทุนฯ + ดอกเบี้ยรับ (Personal Income) PDI = PI – Personal Income Tax +/- เงินโอนต่างประเทศ (Personal Disposable Income)

13 การวัดในรูปของมูลค่าแท้จริง (real) และมูลค่าปัจจุบัน (Nominal)
Nominal GDP คือมูลค่า GDP ในปีปัจจุบันตามราคาตลาดที่รวมมูลค่าที่เกิดจากการเพิ่มหรือลดของสินค้าบริการที่ผลิตขึ้นในปีนั้น และยังรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการความผันผวนของราคา GDP = จากการผลิต X ของราคา Real GDP คือการคิดหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเพิ่มของปริมาณสินค้าและบริการเท่านั้น

14 การหาค่า มูลแท้จริงของ GDP (Real GDP)
โดยการเปรียบเทียบกับปีใดปีหนึ่งที่เลือกมาเป็นปีฐาน (Base Year) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ดูตัวอย่าง ปี Nominal Real Implicit GDP GDP GDP Deflator , , 2, , , , , , 8, , , , , ,

15 อะไรคือ Implicit GDP Deflator
คือสัดส่วนระหว่าง Nominal GDP และ Real GDP GDP Deflator = Nominal GDP Real GDP ดังนั้น Real GDP = Nominal GDP GDP Deflator

16 คำถามทบทวนท้ายเรื่อง
อะไรคือความหมายของ GDP, NNP, NI, PDI สาเหตุอะไรที่ทำให้ NNP และ NI จึงแตกต่างกัน มูลค่าแท้จริง (Real) และมูลค่าปัจจุบัน (Nominal) แตกต่างกันอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์มหภาค EC 312 บทนำ: Introduction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google