งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนของหนึ่งประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนของหนึ่งประชากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนของหนึ่งประชากร
สถิติทดสอบ สมมติฐาน

2 ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H0

3 ตัวอย่าง : สถานศึกษาแห่งหนึ่งรายงานการประเมินตนเองว่า นักเรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ซึ่งมีการแจกแจงแบบปกติ มีความแปรปรวน ช.ม.2 จากการ ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาแห่งนี้ โดย สมศ. ครั้งหนึ่ง โดยการสุ่มตัวอย่าง นักเรียนมา 20 คน พบว่าความแปรปรวนของเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียน เท่ากับ ช.ม.2 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จะกล่าวได้หรือไม่ว่า ความแปรปรวนของเวลา ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนไม่เท่ากับ ช.ม.2 สถิติทดสอบ

4 ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H0 8.91 32.9 ยอมรับ H0

5 การทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนของสองประชากร
สถิติทดสอบ

6 ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H0

7 ตัวอย่าง : ในการศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ 2 โปรแกรม ผู้วิจัยได้ สุ่มเลือกนักเรียนมา 2 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเรียนรู้ด้วยตนเองจากโปรแกรมบทเรียน คอมพิวเตอร์ กลุ่มละ 1 โปรแกรม จากนั้นทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้ผลดังนี้ โปรแกรมที่ 1 : โปรแกรมที่ 2 : ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ผู้ศึกษาจะสรุปได้หรือไม่ว่าโปรแกรม 1 มีประสิทธิภาพดีกว่า โปรแกรม 2

8 ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H0 5.91 ยอมรับ H0

9 แบบฝึกหัด : ในการศึกษาอายุการใช้งานของถ่านไฟฉาย 2 ตรา โดยสุ่มถ่านไฟฉายตราเพชร และ ตราดาวมาจำนวน 10 และ 21 ก้อน ตามลำดับ บันทึกการใช้งานได้ดังนี้ หน่วย:นาที ตราเพชร : ตราดาว : : ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จงทดสอบว่าถ่านไฟฉายทั้งสองตรามีอายุการใช้งาน แตกต่างกันหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนของหนึ่งประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google