งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบสมมติฐานผลต่างของค่าเฉลี่ยของสองประชากร ที่เป็นอิสระต่อกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบสมมติฐานผลต่างของค่าเฉลี่ยของสองประชากร ที่เป็นอิสระต่อกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบสมมติฐานผลต่างของค่าเฉลี่ยของสองประชากร ที่เป็นอิสระต่อกัน
กรณีที่ ความแปรปรวนเท่ากัน กรณีที่ความแปรปรวนไม่เท่ากัน

2 ตัวอย่าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่ง ได้ศึกษาการจัดทำงบประมาณโครงการพัฒนาผู้เรียน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของสถานศึกษาต่างๆ จาก 2 อำเภอ โดย สุ่มสถานศึกษา จากอำเภอที่ 1 มา 5 แห่ง และจากอำเภอที่ 2 มา 6 แห่ง พบว่าสถานศึกษา ได้จัดทำงบประมาณโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (บาท) อำเภอที่ 1 : อำเภอที่ 2 : ถ้างบประมาณของสถานศึกษาจากทั้ง 2 อำเภอ มีความแปรปรวนเท่ากัน ที่ระดับนัยสำคัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งนี้จะกล่าวได้หรือไม่ว่า อำเภอที่ 1 จัดทำงบประมาณสูงกว่า อำเภอที่ 2

3 วิธีทำ : ให้ และ เป็นงบประมาณของสถานศึกษาจากอำเภอที่ 1 และ 2 2. สถิติที่ใช้ คือ จากข้อมูลคำนวณค่า กรณีที่ ความแปรปรวนเท่ากัน 3. ระดับนัยสำคัญ = 0.05 4. บริเวณปฏิเสธ H0 คือ t > 1.833 6. ปฏิเสธ H0 นั่นคือ งบประมาณจากอำเภอที่ สูงกว่าอำเภอที่ 2

4 การทดสอบสมมติฐานผลต่างของค่าเฉลี่ยของสองประชากร กรณีตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน
ตัวสถิติทดสอบ ตัวอย่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาแห่งหนึ่ง ต้องการศึกษาความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำทางวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีความเชื่อว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ จะมี ความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์ และ ความเป็นผู้นำทางวิชาการ สูงขึ้น จากการสุ่มผู้บริหารศึกษามา 10 คน แล้วทดสอบ ความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์ และ ความเป็นผู้นำทางวิชาการ จากนั้นพาผู้บริหารเหล่านั้นไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และทำการทดสอบความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์ และ ความเป็นผู้นำทางวิชาการ ของผู้บริหาร อีกครั้ง ปรากฏผลดังนี้ ผู้บริหารคนที่ ก่อนการศึกษาดูงาน :X หลังการศึกษาดูงาน :X ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ความเผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาผู้นี้ถูกต้องหรือไม่

5 4. บริเวณปฏิเสธ H0 คือ t > 1.833
วิธีทำ ให้ เป็นค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์ และ ความเป็นผู้นำ ทางวิชาการ ห้าง x2 x1 D=x2-x1 2. สถิติทดสอบ 4. บริเวณปฏิเสธ H0 คือ t > 1.833 6. ปฏิเสธ H0 นั่นคือ คะแนนหลังการศึกษาดูงานสูงกว่าก่อนการศึกษาดูงาน


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบสมมติฐานผลต่างของค่าเฉลี่ยของสองประชากร ที่เป็นอิสระต่อกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google