งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Another one of Data Structure

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Another one of Data Structure"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Another one of Data Structure
Graph Another one of Data Structure By Apiwat Uaprayotkul

2 Graph ? Nonlinear Data Structure ประกอบด้วย เซตของเส้น (Edge)
เซตของจุด (Node)

3 Edge & Node ? Edge ทีหน้าที่ เชื่อม Node เข้าด้วยกัน
เซตของ edge แทนด้วย EG บางครั้งเรียกว่า Vertice เซตของ Node แทนด้วย VG จำนวนสมาชิกใน VG เรียกว่า Order เรียกกราฟที่ Order เท่ากับ 0 ว่า Null Graph

4 Simple Graph ต้องไม่มีการวนลูปของเอจเกิดขึ้นใน EG หรือมี Path(V,V)
ต้องไม่มีเอจมากกว่าหนึ่งเชี่อมต่อกันระหว่างสองโหนด

5 If not a Simple Graph ? เรียกกราฟที่ไม่ใช่ Simple Graph ว่า MultiGraph

6 Connected Graph เรียกกราฟ G ว่า Connected Graph ก็ต่อเมื่อ ไม่สามารถแบ่งกราฟ G ออกเป็นสองกราฟย่อยได้ นอกจากจะมีการตัด Edge ใด Edge หนึ่งออกไป An Unconnected Graph

7 Adjacency Matrix ใช้ Array 2 มิติ ในการสร้าง
เป็นวิธี implement Graph แบบหนึ่ง

8 Adjacency  Matrix        ให้กราฟ G มีเซ็ตของโหนดเป็น VG และเซ็ตของเอจเป็น EG โดยกราฟมีออเดอร์เท่ากับ N ซึ่ง N  >= 1 แนวทางหนึ่งในการกำหนดเป็นกราฟโดยใช้แมตทริกติดกัน (Adjacency  Matrix) เป็นอาร์เรย์ N-ต่อ-N เมื่อให้เป็นอาร์เรย์ A จะได้ว่า หมายความว่า หากมีเอจที่เชื่อมต่อกันระหว่างโหนด i กับ j ก็จะได้ A(i,j) = 1 ไม่เช่นนั้นให้มีค่าเป็น 0

9 Adjacency  Matrix Graph Adjacency  Matrix

10 Adjacency  Matrix Directed Graph Adjacency  Matrix

11 Operations adjacent(G, x, y); neighbors(G, x); add(G, x, y);
delete(G, x, y); get_node_value(G, x); set_node_value(G, x, a); get_edge_value(G, x, y); set_edge_value(G, x, y, v);


ดาวน์โหลด ppt Another one of Data Structure

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google