งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎพันธุกรรมของ Mendel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎพันธุกรรมของ Mendel"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎพันธุกรรมของ Mendel
 Mendel ทดลองผสมถั่วลันเตา 7 ลักษณะ ที่มีลักษณะตรงข้ามกันเด่นชัด และควบคุมด้วยยีน 7 คู่ กระจายอยู่บนโคโมโซม 7 คู่  Independent gene

2 ภาพแสดงลักษณะทั้ง 7 ของถั่วที่เมนเดลได้ศึกษา
ลักษณะที่นำมาศึกษา รูปร่าง ของเมล็ด สีของ เนื้อเมล็ด สีของเปลือก หุ้มเมล็ด รูปร่างของฝักถั่ว ที่แก่เต็มที่ ฝักถั่วอ่อน ตำแหน่ง ของดอก ความสูง ของลำต้น ลักษณะเด่น กลม เหลือง มีสีเทา อวบเต่ง เขียว ที่กิ่ง สูง ลักษณะด้อย ขรุขระ ขาว คอดแฟบ ที่ยอด เตี้ย ภาพแสดงลักษณะทั้ง 7 ของถั่วที่เมนเดลได้ศึกษา ยีน 7 คู่ = Chromosome 7 คู่ } Independent gene

3

4 ลักษณะแบบ Monohybrid ก่อน  Dihybrid  Polyhybrid
 ค.ศ De Vries , Tschermak and Correns ต่างทำงานอิสระ และรายงานผลเช่นเดียวกับ Mendel โดยไม่ทราบว่า Mendel พบมาก่อน ความสำเร็จของ mendel ปลูกง่าย วัฏจักรชีวิตสั้น  รู้จักเลือกวัสดุ  ถั่วลันเตา Self fertilization มีลักษณะตรงข้ามเด่นชัด ใช้ผลผลิตมาก  มีขั้นตอนในการศึกษาการถ่ายทอดโดยศึกษาการถ่ายทอด ลักษณะแบบ Monohybrid ก่อน  Dihybrid  Polyhybrid  ใช้คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลและสรุปผล

5 ยีนที่เป็นคู่กันจะแยกออกจากกันไปเมื่อ มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
กฎพันธุกรรมของเมนเดล กฎข้อที่ 1 กฎแห่งการแยก (Law of Segregation) ยีนที่เป็นคู่กันจะแยกออกจากกันไปเมื่อ มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์

6 Homologous chromosome
a A Anaphase - I A เซลล์สืบพันธุ์ a สัดส่วนของจีโนไทป์จากการผสมโดยพิจารณายีนคู่เดียว (Monohybrid cross) AA  aa คน = 80,000 genes Homozygous  Homozygous recessive

7

8

9 2. 2 seeds  สูง , 1 seeds  เตี้ย
Ex. I ถ้านำถั่วลันเตารุ่นพ่อแม่ (P) ลักษณะกลมกับเมล็ดขรุขระ ที่ต่างเป็นพันธุ์แท้มาผสมกันจะได้ลูก (F1) เมล็ดกลม ทั้งหมด ถ้าให้ F1 ผสมกันเองจะได้รุ่นหลาน (F2) มี genotype และ phenotype มีสัดส่วนเท่าไร Ex. II ถ้าผสมถั่วลันเตาลักษณะสูงเข้าด้วยกัน ได้ลูกสูง : เตี้ย เท่ากับ 3:1 ถ้านำเมล็ดในรุ่นลูกไปปลูกโดยการหยอดหลุม หลุมละ 3 เมล็ด จง PO– 1. ทั้ง 3 seeds  สูง 2. 2 seeds  สูง , 1 seeds  เตี้ย

10 RR : Rr : rr = 1 : 2 : 1 } Genotypic ratio
กลม : ขรุขระ = 3 : 1 } Mendelian ratio (Phenotypic ratio)

11 กฎข้อที่ 2 กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
กฎข้อที่ 2 กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ (Law of independent assortment) ยีนที่เป็นคู่กันเมื่อแยกออกจากกันแล้ว แต่ละยีนจะไปกับยีนอื่นใดก็ได้อย่างอิสระ  กฎข้อนี้ Mendel ได้จากการศึกษาการถ่ายทอด ลักษณะโดยพิจารณายีน 2 คู่ (dihyprid cross) AABB x aabb

12 ดังนั้นเราสามารถใช้สูตรหาชนิดของเซลล์สืบพันธุ์ คือ 2n
A a B b ดังนั้นเราสามารถใช้สูตรหาชนิดของเซลล์สืบพันธุ์ คือ 2n (n = จำนวนคู่ของ heterozygous gene)

13 เซลล์สืบพันธุ์ต่างกัน 8 ชนิด
ตัวอย่าง สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีจีโนโทป์ AaBbCc จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มียีนต่างกันได้กี่แบบ วิธีที่ 1 ใช้สูตร ชนิดเซลล์สืบพันธุ์ = 2n = 23 = 8 ชนิด วิธีที่ 2 ใช้กฎแห่งการรวมกลุ่มโดยอิสระ C = ABC = ABc = AbC = Abc = aBC = aBc = abC = abc B A c C b c C B a c C b c เซลล์สืบพันธุ์ต่างกัน 8 ชนิด

14 พืชดอกชนิดหนึ่งมี genotype Aa Bb CC Dd ee จะสร้างละอองเรณูที่มี genotype ต่างกันกี่แบบ และถ้าในอับละอองเรณูหนึ่งมีละอองเรณู 100,000 อัน ละอองเรณูที่มี genotype เป็น A B C D e มีกี่อัน Ex. ชนิด pollen = 2n = 23 = 8 100,000 อัน  1 A B C D e 8 = 12,500 อัน


ดาวน์โหลด ppt กฎพันธุกรรมของ Mendel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google