งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chi-square Test for Mendelian Ratio

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chi-square Test for Mendelian Ratio"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chi-square Test for Mendelian Ratio

2 Dominant Vs Recessive สีใดเป็น dominant และสีใด เป็น recessive
ถ้ากำหนดให้ยีน R ควบคุมการมีสี ม่วง และ r ควบคุมการมีสีขาว ยีน ใดเป็น dominant gene homozygous genotype (RR, rr) เรียกพันธุ์แท้ heterozygous genotype (Rr) เรียกลูกผสม

3 STOP-THINK สีใดเป็น dominant และสีใด เป็น recessive
ถ้ากำหนดให้ยีน B ควบคุมการ มีสีดำ และ b ควบคุมการมีสี แดง ยีนใดเป็น recessive gene จงบอกจีโนไทป์ของสัตว์ i, ii, iii จีโนไทป์ของสัตว์ลูกผสมได้แก่.. i ii iii

4 Monohybrid cross สีการผสมพันธุ์ระหว่าง heterozygous ของยีน 1 คู่
ถ้าลักษณะถูกควบคุมแบบข่ม สมบูรณ์ (complete dominant) การผสมพันธุ์ระหว่างลูกผสมจะ ได้อัตราส่วนของ dominant : recessive เป็น 3:1 ตามกฎเมน เดลเสมอ

5 Chi-square Test กำหนดให้การทำ monohybrid ได้ลูกสีดำ 75 ตัว และสีแดง 15 ตัวจง ทดสอบว่าสีดำข่มสีแดงอย่าง สมบูรณ์หรือไม่ BB bb Bb Bb 85 15

6 สูตร ไค-สแควร์

7 ค่าจากที่สังเกต (observe)
การคำนวณ ค่าจากที่สังเกต (observe) ต้องการทดสอบอัตราส่วน 3 : 1 รวมเป็น 4 ส่วน สุ่มโคมาทั้งหมด 100 ตัว ดังนั้น สัดส่วนตามทฤษฎีคือ 75 : 25 ค่าตามทฤษฎี(expect) O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E สีดำ 85 75 -10 100 1.33 สีแดง 15 25 4 5.33

8 การสรุปผล นำค่า 2 ที่คำนวณได้ เทียบกับค่า 2 จากตารางสถิติที่ระดับ ความเชื่อมั่น และ degree of freedom ที่กำหนด ถ้าค่า 2 ที่คำนวณได้ น้อยกว่า 2 จากตารางสถิติ แสดงว่า สัดส่วนเป็นไปตามทฤษฎี ตารางทางสถิตินิยมแสดงความเชื่อมั่นในรูป นัยสำคัญ โดย ความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 1 -  เมื่อ  เป็นระดับนัยสำคัญ ดังนั้น ความเชื่อมั่น นัยสำคัญ 99% 0.01 95% 0.05 90% 0.10

9 การกำหนดค่า degree of freedom
O-E (O-E)2 (O-E)2/E สีดำ 85 75 -10 100 1.33 สีแดง 15 25 4 5.33 สมมุติฐาน (hypothesis) ต้องการทดสอบอัตราส่วนการมี สีดำ : สีแดง เป็น 3 : 1 หรือไม่ ต้องการทดสอบ 2 กลุ่ม คือกลุ่มสีดำและสีแดง ดังนั้น degree of freedom = จำนวนกลุ่ม - 1 = 2-1 = 1

10 การอ่านค่าไค-สแคว์จากตารางทางสถิติ
ถ้ากำหนดความเชื่อมั่น 95% ที่ degree of freedom = 1 จะได้ว่าค่า ไค-สแควร์ที่ตารางมีค่าเท่ากับ 3.841 ระดับนัยสำคัญ ( )

11 สรุป สีดำ สีแดง ไค-สแควร์จากการทดสอบ = 5.33
O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E สีดำ 85 75 -10 100 1.33 สีแดง 15 25 4 5.33 ไค-สแควร์จากการทดสอบ = 5.33 ไค-สแควร์จากตารางสถิติ = 3.841 เนื่องจาก ไค-สแควร์จากการทดสอบ > ไค-สแควร์จากตารางสถิติ ดังนั้น การมีสีดำและสีแดงของโคในประชากรนี้ ไม่เป็นสัดส่วน 3 :1 ตามทฤษฎี

12 Chi-square Test (2 loci)
กำหนดให้การทำ dihybrid ได้ลูก มีเขา-สีดำ 270 ตัว ไม่มีเขา-สีดำ 100 ตัว มีเขา-สีแดง 90 ตัว ไม่มีเขา-สีแดง 30 ตัว AABB aabb AaBb AaBb 270 100 90 30

13 QUIZ กำหนดให้การทำ dihybrid ได้ลูก มีเขา-สีดำ 270 ตัว
มีเขา-สีดำ 270 ตัว ไม่มีเขา-สีดำ 100 ตัว มีเขา-สีแดง 90 ตัว ไม่มีเขา-สีดำ 30 ตัว QUIZ สัดส่วนตามทฤษฎีควรเป็นเท่าไร ค่าตามทฤษฎีของโคมีเขา-สีดำ ควรเป็นเท่าไร ค่า degree of freedom ใน การทดสอบครั้งนี้มีค่าเท่าไร O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E มีเขา-สีดำ 270 ไม่มีเขา-สีดำ 100 มีเขา-สีแดง 90 30


ดาวน์โหลด ppt Chi-square Test for Mendelian Ratio

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google