งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ม. 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้ พื้นฐานการสร้างเครื่องใช้ 48.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ม. 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้ พื้นฐานการสร้างเครื่องใช้ 48."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ม. 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้ พื้นฐานการสร้างเครื่องใช้ 48

2 กลไกและการควบคุม เกี่ยวข้องกับ การสร้างสิ่งของ เครื่องใช้อย่างไร 49

3 การหมุนของ กังหันลม การกดปุ่มบนคีย์บอร์ดของ เครื่องดนตรี 50 3. กลไกและ การควบคุม 1. การเปลี่ยนแปลง ลักษณะ ของการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ 2. การเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง ของ การเคลื่อนไหวและการ เคลื่อนที่ 3.1 กลไก หน้าที่ของ กลไก

4 การเลื่อนของ บันไดเลื่อน 51 3. กลไกและการควบคุม 3.1 กลไก 4. การเปลี่ยนแปลง ความเร็ว ของการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ 3. การเปลี่ยนแปลง ระยะทาง ของ การเคลื่อนไหวและ การเคลื่อนที่ การย่อหรือขยายภาพของเครื่อง สแกนภาพ

5 ระบบการไหลของน้ำในถัง ชักโครก 52 3. กลไกและการควบคุม 3.1 กลไก 6. การเปลี่ยนแปลง ขนาด ของการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ 5. การเปลี่ยนแปลง ทิศทาง ของ การเคลื่อนไหวและ การเคลื่อนที่ การเจาะสว่านที่ ผนังปูน

6 ตัวอย่าง ของกลไก การใช้รอกยกของหนัก ขึ้นที่สูง สปริงในเครื่องชั่ง น้ำหนัก การหมุนเกลียว เปิดขวด 1. รอก 2. ตะปู เกลียว 3. สปริง 53 3. กลไกและการควบคุม 3.1 กลไก

7 เรื่อง น่ารู้ 3. กลไกและการควบคุม 54 ระบบกลไก หมายถึง สิ่ง ที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือ ดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร อย่าง เป็นระบบ อาศัยบุคลากร ทรัพยากร มาตรการ แนว ปฏิบัติ และปัจจัยต่าง ๆ เป็น กลไกให้การดำเนินงานต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย ระบบ กลไก 3.1 กลไก

8 1. ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน และมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ 2. สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานว่า เป็นไปตามแผนหรือไม่ 3. ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน 4. เพื่อควบคุมความแม่นยำและคุณภาพ ในการปฏิบัติงาน 5. สามารถตรวจสอบขั้นตอนของ กระบวนการควบคุม 55 3. กลไกและการควบคุม 3.2 การควบคุม ความสำคัญใน การควบคุม

9 1. การควบคุมด้วยมือ 2. การควบคุม กึ่งอัตโนมัติ 3. การควบคุม อัตโนมัติ การควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำ อัตโนมัติ 56 3. กลไกและการควบคุม 3.2 การควบคุม ตัวอย่างการ ควบคุมมอเตอร์

10 57 3. กลไกและการควบคุม 3.2 การควบคุม คำชี้แจง นักเรียนแบ่งกลุ่ม อภิปรายประโยชน์ของ ระบบกลไกและการควบคุม แล้วสรุปผล 1. หัวข้อ / ประเด็น ที่อภิปราย 2. สรุปผล 3. การ นำไปใช้ 4. ข้อเสนอแนะ / ความ คิดเห็น เพิ่มเติม 4. ข้อเสนอแนะ / ความ คิดเห็น เพิ่มเติม กลไกเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือ ดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้มี ประสิทธิภาพ การควบคุมเป็นการปฏิบัติงานตามแผนและ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง มีการตรวจสอบ เพื่อหาจุดบกพร่องหรือปัญหาของการปฏิบัติงาน แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อจะทำ ให้การ ปฏิบัติงานได้ดำ เนินไปอย่างต่อเนื่อง ประโยชน์ของระบบกลไกและการควบคุม นำระบบกลไกและการควบคุมไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบกลไก และการควบคุมจาก แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต

11 58 หน้าที่ของกลไกมีความสำคัญอย่างไร คำถามทบทวน ความรู้ ? ? มีความสำคัญต่อการ เคลื่อนไหว และการ เคลื่อนที่ของอุปกรณ์ หรือสิ่งของเครื่องใช้

12 กลไกและการควบคุมเป็นระบบที่ ใช้จัดการและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างสม่ำเสมอและเป็นไป ตาม ความต้องการ โดยการ พิจารณาเลือกใช้ควรขึ้นอยู่กับ ขีดความสามารถของสิ่งของเครื่องใช้ ชนิดนั้น ๆ ตัวอย่างของกลไก ได้แก่ รอก ตะปูเกลียว และสปริง ตัวอย่างของการ ควบคุมมอเตอร์ ได้แก่ การควบคุม ด้วยมือ การควบคุมกึ่งอัตโนมัติ และ การควบคุมอัตโนมัติ กลไกและการ ควบคุม 59


ดาวน์โหลด ppt การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ม. 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้ พื้นฐานการสร้างเครื่องใช้ 48.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google