งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการและเทคนิค การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการและเทคนิค การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการและเทคนิค การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 CS 2: การรับฟังและเรียนรู้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

17 โทรศัพท์ พูดคุยใน รายการ กล่องรับข้อร้องเรียน เว็บไซต์ จดหมาย แบบสอบ ถาม กระบวนการ ให้บริการ ของ กปส. ผลิตและ เผยแพร่ รายการวิทยุ รายการ โทรทัศน์ ผลิตและ เผยแพร่สื่อ ประชาสัมพัน ธ์ ให้บริการ ฝึกอบรม การจัดแผน ประชาสัมพัน ธ์ ระบบ จัดการ เรื่อง ร้องเรียน ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ช่องทาง การรับเรื่อง

18 ระบบ จัดการ รับเรื่อง ร้องเรียน CS 3: กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

19 ระบบ จัดการ รับเรื่อง ร้องเรียน

20 CS 3: กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ลบทิ้ง คำ ร้องเรียน กปส. มีสาระ ไร้ สาระ สลก. สำนัก / กอง บริการ ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ แก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบ แก้ไขความไม่พึงพอใจ ประชาสัมพันธ์การแก้ไข ทบทวนปรับปรุงกลยุทธ์ ทุกสำนัก / กอง

21 ระบบ จัดการ รับเรื่อง ร้องเรียน CS 3: กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

22 ระบบ จัดการ รับเรื่อง ร้องเรียน CS 3: กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

23 ระบบ จัดการ รับเรื่อง ร้องเรียน CS 3: กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนนำกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ ปรับปรุงแบบรับเรื่องร้องเรียนให้รองรับ การรับเรื่องโดยตรงผ่านเว็บ ทบทวนประเด็นเรื่องร้องเรียน นำเรื่องการจัดการกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน นำเสนอผู้บริหาร ให้ความ เห็นชอบ เชื่องโยงแผนพัฒนาองค์การให้เป็นส่วน หนึ่งของแผนปฏิบัติราชการของกรม ประชาสัมพันธ์ สำนัก / กองที่เกี่ยวข้องบรรจุเป็นกิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ในการพัฒนาองค์การ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการและเทคนิค การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google