งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม JAVA ขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม JAVA ขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม JAVA ขั้นพื้นฐาน
โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

2 ตัวดำเนินการ(Operator)
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์(Arithmetic Operators) ตัวดำเนินการแบบสัมพันธ์(Relational Operators) ตัวดำเนินการระดับบิต(Bitwise Operators) ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์(Logical Operators)

3 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์(Arithmetic Operators)
เครื่องหมาย ความหมาย ตัวอย่าง + บวก a+b - ลบ a-b * คูณ a*b / หาร a/b % เศษจากการหาร a%b (Modulus)

4 Example Of Arithmetic Operators
public class testing //ไฟล์ชื่อtesting.java { public static void main() int a=5,b=2,c=6; a=a+b; b=a-c; b=b*2; a=a/2; c=a%b; System.out.println("a="+a+",b="+b+",c="+c); }

5 ตัวดำเนินการแบบสัมพันธ์(Relational Operators)
เครื่องหมาย ความหมาย ตัวอย่าง > มากกว่า a>b >= มากกว่าหรือเท่ากับ a>=b < น้อยกว่า a<b <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ a<=b = = เท่ากับ a= =b != ไม่เท่ากับ a!=b

6 Example Of Relational Operators
public class testing { public static void main(String args[]) int value1=10,value2=20,value3=10; System.out.println(value1>value2); System.out.println(value1>=value3); System.out.println(value1<value2); System.out.println(value1<=value3); System.out.println(value1==value2); System.out.println(value1!=value2); }

7 ตัวดำเนินการระดับบิต(Bitwise Operators)
เครื่องหมาย ความหมาย ตัวอย่าง >> Shift บิตไปทางขวา a>>b << Shift บิตไปทางซ้าย a<<b & and a&b | or a|b ^ xor a^b ~ complement ~a

8 Example Of Bitwise Operators
public class test // ไฟล์ชื่อtest.java { public static void main(String args[]) System.out.println(“7>>2=”+(7>>2)); System.out.println(“7<<2=”+(7<<2)); System.out.println(“5&1 =”+(5&1)); System.out.println(“5|2 =”+(5|2)); System.out.println(“1^6 =”+(1^6)); System.out.println(“~7 =”+(~7)); }

9 ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์(Logical Operators)
เครื่องหมาย ตัวอย่าง && a && b (conditional) || a || b (conditional) ! !a

10 if – else การตัดสินใจ if(condition1) statement1; else if(condition2) {
} else statement4;

11 Example Of if – else Condition คือเงื่อนไขในการกระทำ If => ถ้า
else => นอกเหนือจากif

12 Example Of if – else (2) public class testing {
public static void main(String args[]) boolean a=true; char A='T',B='F'; if(a) System.out.println(A); else System.out.println(B); }

13 Example Of if – else (3) public class testing {
public static void main(String args[]) int a=Integer.parseInt(args[0]); if(a>50) System.out.println("The Value is higher than fifty."); else if(a==50) System.out.println("The Value is equal fifty."); else System.out.println("The Value is lower than fifty."); }

14 Example Of if – else (3) public class testing {
public static void main(String args[]) int a=Integer.parseInt(args[0]); int b=Integer.parseInt(args[1]); if(a>50&&b>50) System.out.println("The Value A And B are higher than fifty."); else if(a==50&&b==50) System.out.println("The Value A And B are equal fifty."); else if(a<50&&b<50) System.out.println("The Value A And B are lower than fifty."); else if(a>50||b>50) System.out.println("The Value A Or B is higher than fifty."); else if(a==50||b==50) System.out.println("The Value A Or B are equal fifty."); else if(a<50||b<50) System.out.println("The Value A Or B are lower than fifty."); }

15 Example Of if – else (4) public class testing {
public static void main(String args[]) int a=Integer.parseInt(args[0]); int b=Integer.parseInt(args[1]); if(a>50&&b>50) System.out.println("The Value A And B are higher than fifty."); if(a==50&&b==50) System.out.println("The Value A And B are equal fifty."); if(a<50&&b<50) System.out.println("The Value A And B are lower than fifty."); if(a>50||b>50) System.out.println("The Value A Or B is higher than fifty."); if(a==50||b==50) System.out.println("The Value A Or B are equal fifty."); if(a<50||b<50) System.out.println("The Value A Or B are lower than fifty."); }

16 Switch - case switch(variable) { } case value1 : statement; statement;
break; case value2 : statement; default : }

17 Example Of Switch - case
public class testing { public static void main(String args[]) int a=Integer.parseInt(args[0]); switch(a) case (50):System.out.println("The Value is equal fifty."); case (40):System.out.println("The Value is equal forty."); case (30):System.out.println("The Value is equal thirty."); default : System.out.println(“Not equal Anything."); }

18 Array Array คืออะไร วิธีการประกาศ Array วิธีการสร้าง Array
ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร[ ]; ชนิดตัวแปร [ ]ชื่อตัวแปร; วิธีการสร้าง Array ตัวแปรที่ได้ประกาศว่าเป็นarray = new ชนิดตัวแปรนั้นๆ[n];

19 Example Of Array public class testing {
public static void main(String args[]) int []a; int b[]; a = new int[3]; b = new int[2]; int c[] = new int[2]; a[0]=1; a[1]=2; a[2]=3; b[0]=4; b[1]=5; c[0]=6; c[1]=7; System.out.print(a[0]+""+a[1]+""+a[2]); System.out.print(b[0]+""+b[1]+""+c[0]+""+c[1]); }

20 Example Of Array (2) public class testing {
public static void main(String args[]) int []a,b,c; a = new int[3]; b = new int[2]; c = new int[2]; a[0]=1; a[1]=2; a[2]=3; b[0]=4; b[1]=5; c[0]=6; c[1]=7; System.out.print(a[0]+""+a[1]+""+a[2]); System.out.print(b[0]+""+b[1]+""+c[0]+""+c[1]); }

21 Example Of Array (3) public class testing {
public static void main(String args[]) { String arr[] = {“Testing” , “Test” , “end of array”}; int a[] = {1,2,3}; int b[] = {4,5}; int c[] = {6,7}; System.out.print(a[0]+""+a[1]+""+a[2]); System.out.print(b[0]+""+b[1]+""+c[0]+""+c[1]); System.out.print(arr[0]+arr[1]+arr[2]); }

22 Example Of Array (4) public class testing {
public static void main(String args[]) String art[] = {"Testing", "Test", "end of array" }; int a[] = {1,2,3}; int b[] = {4,5}; int c[] = {6,7}; System.out.print(a[0]+""+a[1]+""+a[2]); System.out.print(b[0]+""+b[1]+""+c[0]+""+c[1]+"\n"); System.out.print(art[0]+" "+art[1]+" "+art[2]); }

23 Array 2 Dimension ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร[m][ ];

24 Example Of Array 2 Dimension
public class testing { public static void main(String args[]) int a[][] = new int[3][]; a[0] = new int[1]; a[1] = new int[2]; a[2] = new int[3]; }

25 Example Of Array 2 Dimension(2)

26 Assignment ทำการรับค่าคะแนนเก็บของนิสิตหนึ่งคน แล้วหาว่านิสิตคนนั้นได้เกรดอะไร โดยมีเกณฑ์การคิดเกรดตามนี้ A >80 B+ >75<=80 B >70<=75 C+ >65<=70 C >60<=65 D+ >55<=60 D >50<=55 F <=50 เช่น Java testing 90 Your Grade is A!!!.

27 Assignment (2) โจทย์ต้องการจะเก็บค่าในArrayที่มี 5 ช่อง โดยที่ช่องแรกถึงช่องที่ 4 นั้นเก็บค่าจากUser ส่วนช่องสุดท้ายให้เป็นผลรวมของช่องทั้งหมดที่ได้รับมาเช่น Java assignment Your summary is 100

28 Assignment (3) จงเขียนปิรามิดตามนี้ โดยใช้array 2 มิติ ปิรามิด : 1 2 3
5 8 13


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม JAVA ขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google