งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Modern Management นำเสนอโดย อาจารย์มุกดา ยี่หวา คณะบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Modern Management นำเสนอโดย อาจารย์มุกดา ยี่หวา คณะบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Modern Management นำเสนอโดย อาจารย์มุกดา ยี่หวา คณะบริหารธุรกิจ

3 WORK MAN GOAL MANAGER - - Planning - - Organizing - - Staffing - - Directing ( Motivating) - - Controlling

4 งาน คน ผู้บริห าร วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร ลูกจ้า ง ลูกค้ า คู่ แข่งขัน ผู้ ข า ย วั ต ถุ ดิ บ ก ฎ ห ม า ย เศรษฐ กิจ สัง คม เ ท ค โ น โ ล ยี ผู้ถือ หุ้น ตัวแทน จำหน่าย องค์ก าร

5 STUDEN LEARNING OBJECTIVES 1.An understanding of the relationship between quality and total quality management An appreciation for the importance of quality Insights about how to achieve quality An understanding of how strategic planning can be use to promote quality Knowledge about the quality improvement process and reengineering

6 Integrity A. A.The chief executive officer. B. B.The chief operating officer. C. C.The senior executives. D. D.The managers. E. E.The professional employees. F. F.The employees. Systems A. A.The quality management function. B. B.The quality education system. C. C.The financial method of measuring. D. D.The use of the company’s services or products by customers. E. E.The companywide emphasis on defect prevention

7 Communications Operations Policies A. A.Information. B. B.Programs applicable. C. C.Each person in the company can. D. D.Each management status meeting. A. A.Suppliers. B. B.Procedures,products and systems and qualified. C. C.Training. A. A.Reports. B. B.Clear and unambiguous. C. C.Advertising and all external communications.

8 Step 1 Choose an area of improvement. Step 2 Organize a quality improvement team. Step 3 Identify benchmarks. Step 4 Perform analysis of current performance. Step 5 Perform pilot study. Step 6 Management implements the improvements.


ดาวน์โหลด ppt Modern Management นำเสนอโดย อาจารย์มุกดา ยี่หวา คณะบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google