งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ครั้งที่ 3. 2 Control Structures : Decisions and Loops โครงสร้างควบคุมการ ทำงาน ( Control Structures) วันนี้ฝึกปฏิบัติและงานเก็บคะแนน 5 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ครั้งที่ 3. 2 Control Structures : Decisions and Loops โครงสร้างควบคุมการ ทำงาน ( Control Structures) วันนี้ฝึกปฏิบัติและงานเก็บคะแนน 5 คะแนน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ครั้งที่ 3

2 2 Control Structures : Decisions and Loops โครงสร้างควบคุมการ ทำงาน ( Control Structures) วันนี้ฝึกปฏิบัติและงานเก็บคะแนน 5 คะแนน

3 3 Control Statements Control flows in Java is the same as in C and C++. »if-else »switch »for »while »do-while

4 4 Control Structure SequentialSelectionLoop WHILE.. DO…WHILE FOR IF… IF…ELSE… IF…IF… SWITCH

5 5 Control Structures compound statement or block { statement 1 ; statement 2 ;... statement n ; }

6 6 Boolean Expressions The simplest boolean expression is a boolean variable, whose type is the primitive type boolean –just two possible values: true and false –logical operations: and, or, not Ex. of variable declarations: boolean eligible; boolean flag; boolean leapYear = true;

7 7 Relational operators: used to compare two expressions which are type compatible Relational operators Operator Meaning Example Value < less than pressure < MaxPressuretrue <= less than or equal to kTemp <= kIcetrue > greater than init > ‘K’false >= greater than or equal to 250 >= kTemptrue == equals init == ‘Q’false != does not equal kIce != kTemptrue The variables used in the examples above have the following types and values: kIce 273 kTemp 250 init J pressure 37.2 MaxPressure 38.5

8 8 Logical operators Logical operators: and &&, or ||, not ! operand 1 operand 2 operand 1 && operand 2 operand 1 || operand 2 false false falsefalse false true false true true false false true true true true true operand ! operand false true true false

9 9 Control Statements Control flows in Java is the same as in C and C++. »if-else »switch »for »while »do-while

10 10 condition if statement Syntax: if statement with one consequent if (condition) statement if ( count > 0 ) { average = sum / count; System.out.println (average); } statement true false

11 11 import javax.swing.JOptionPane; class If1 { public static void main (String args[]) { int score = 50; if (score > 0) { String message = "score = " + score + "grade = pass" ; JOptionPane.showMessageDialog(null,message); System.exit(0); }

12 12 if statement Syntax: if statement with two alternatives (if- else) if (condition) statement T else statement F if ( count > 0 ) average = sum / count; else average = 0.0; System.out.println (average); statement F condition true false statement T

13 13 Nested if-else and switch statements Simple if-else format if (condition) statement T else statement F Nested if -else format if (condition 1 ) if (condition 2 ) statement T2 else statement F2 else if (condition 3 ) statement T3 else statement F3 Matching rule: in a nested if-else statement, an else is matched with the closest preceding if that is not matched yet. if ( x > 0 ) if (y > 0) { z = sqrt (x) + sqrt (y); System.out.println(“z = “ + z); } else System.out.println( “*** can’t compute z”);

14 14 Multiple-alternative selection Equivalent if -else if format if (condition 1 ) statement 1 else if (condition 2 ) statement 2 else if (condition 3 ) statement 3 else if else if (condition n ) statement n else statement n+1 Multiple-alternative selection: choose exactly one alternative out of more than two mutually-exclusive alternatives. Implementation: either as a nested if-else structure (where new decisions fall on else branches), or as an equivalent if-else if structure........ Nested if -else format if (condition 1 ) statement 1 else if (condition 2 ) statement 2 else if (condition 3 ) statement 3 else if (condition n ) statement n else statement n+1

15 15 Solution pH: very acidic pH < 3 true false acidic pH<7 true false neutral pH ==7 true false alkaline pH<12 true false very alkaline if (pH < 3) System.out.println( "Solution is very acidic.”); else if (pH < 7) System.out.println( "Solution is acidic.”); else if (pH == 7) System.out.println(”Solution is neutral."); else if (pH < 12) System.out.println( "Solution is alkaline.”); else System.out.println( "Solution is very alkaline.”); pH>=3 pH>=7 pH >7 pH>=12 Example of multiple-alternative selection 3712 pH neutral acidicvery acidicalkalinevery alkaline if (pH >= 12) System.out.println( "Solution is very alkaline.”); else if (pH > 7) System.out.println( "Solution is alkaline.”); else if (pH == 7) System.out.println(”Solution is neutral."); else if (pH >= 3) System.out.println( "Solution is acidic.”); else System.out.println( "Solution is very acidic.”);

16 16 import javax.swing.JOptionPane; class If2 { public static void main (String args[]) { double score ;String message,data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter score : "); score = Double.parseDouble(data); if (score >= 49) message = "score = " + score + "grade = Pass"; else message = "score = " + score + "grade = F" ; JOptionPane.showMessageDialog(null,message); System.exit(0); }

17 17 Example if-else class IfElseDemo { public static void main(String[] args) { int testscore = 76; char grade; if (testscore >= 90 ) { grade = 'A'; } else if (testscore >= 80 ) { grade = 'B'; } else if (testscore >= 70) { grade = 'C'; } else if (testscore >= 60) { grade = 'D'; } else { grade = 'F'; } System.out.println(“Grade = “ + grade); }

18 18 import javax.swing.JOptionPane; class If22 { public static void main (String [ ]args) { int score ;String message,data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter score : "); score = Integer.parseInt(data); if (score >= 49) message = "score = " + score + "grade = Pass"; else message = "score = " + score + "grade = F" ;

19 19 JOptionPane.showMessageDialog(null,message); System.exit(0); System.out.println("score = "+score); }

20 20 ฝึกปฏิบัติ ข้อ 1. ให้เขียนโปรแกรมชื่อ work1_1.java แก้ปัญหาดังนี้ ต้องการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนัก และส่วนสูงของบุคคลโดย รับค่า ส่วนสูงของ บุคคล รับรหัสเพศ (1= ชาย,2= หญิง ) เข้ามาจากนั้น คำนวณหาน้ำหนักที่เหมาะสม โดย ถ้า เป็น ชาย คำนวณ น้ำหนักที่เหมาะสม = ส่วนสูง – 100 หญิง คำนวณ น้ำหนักที่เหมาะสม = ส่วนสูง – 110 จากนั้นให้ แสดง ข้อความ เพศ (M ชาย หรือ F หญิง ) ส่วนสูง และน้ำหนัก ออกทางจอภาพ ( ทำหน้าเครื่องของตนเอง เสร็จแล้ว run พร้อมส่งเอกสารให้อาจารย์ในชั่วโมง )

21 21 Switch statement Switch statement syntax: switch (selector ) { case label 11 : case label 12 :... case label 1k : statements 1 break;. case label n1 : case label n2 :... case label nm : statements n break; default:statements d } Interpretation: value of selector is evaluated and compared to each label in turn when a matching label is found, the statements that follow that label are executed until a break or a return statement is reached; all the other statements in the switch block are skipped if no matching label is found, the statements following default are executed. default clause is optional; if it’s missing, no statement is executed in the cases when no matching label was found. if a break (return) statement is missing, execution “falls through” to the statements associated with the next set of labels. Type of selector and of labels must be an ordinal type (in Java, ordinal types are: integer types, bool and char) cannot be a floating point type, nor a string of characters each label must be a unique value of the same type as the selector

22 22 คำสั่ง switch (The switch Statement) มักจะถูกใช้บ่อยในกรณีของการเลือกหนึ่งทางเลือกในหลายๆ ทางเลือก Switch: switch ( ตัวแปร ) { case ค่าที่ 1 : คำสั่งที่ 1; break; case ค่าที่ 2 : คำสั่งที่ 2; break;. case ค่าที่ N : คำสั่งที่ N; break; default : คำสั่งเมื่อไม่มีค่าที่ตรงกับที่ระบุใน case ; } ข้อจำกัดของการใช้คำสั่ง Switch ตัวแปรที่ใช้ในการตรวจสอบ จะต้องมีชนิดเป็นตัวเลขอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ char, byte, short หรือ int

23 23 Switch statement examples // Set price for a light bulb of // 40, 60, 75, 100 or 150 watts switch (watts) { case 40: price = 0.50; break; case 60: price = 0.69; break; case 75: price = 0.85; break; case 100: case 150: price = 1; break; default: price = 0; System.out.print (“No bulb ” +watts + “watts in stock”); } // end switch if (watts == 40) price = 0.50; else if (watts== 60) price = 0.69; else if (watts == 75) price = 0.85; else if (watts == 100 || watts==150) price = 1; else { price = 0; System.out.print (“No bulb ”+watts + “watts in stock”); } same effect

24 24 public class SwitchDemo { public static void main(String[] args) { int month = 8; switch (month) { case 1: System.out.println("January"); break; case 2: System.out.println("February"); break; case 3: System.out.println("March"); break; case 4: System.out.println("April"); break; case 5: System.out.println("May"); break; case 6: System.out.println("June"); break; case 7: System.out.println("July"); break; case 8: System.out.println("August"); break; case 9: System.out.println("September"); break; case 10: System.out.println("October"); break; case 11: System.out.println (" November"); break; case 12: System.out.println("December"); break; }

25 25 Example switch class SwitchDemo2 { public static void main(String[] args) { int day = 7; switch (day) { case 1: System.out.println(“Monday"); break; case 2: System.out.println(“Tuesday"); break; case 3: System.out.println(“Wednesday"); break; case 4: System.out.println(“Thursday"); break; case 5: System.out.println(“Friday"); break; case 6: System.out.println(“Saturday"); break; case 7: System.out.println(“Sunday"); break; }

26 26 Elements of a loop repeat the loop exit the loop count < n true sum = 0 count = 0 enter a score sum = sum + score count = count + 1 false initialization section loop-repetition condition loop body  loop body: the part that is repeated in the loop  loop-repetition condition: decides when to repeat the loop and when to exit; the condition tests one or more variables (at least one modified in the loop body).  initialization section: assigns initial values to the variables tested in the loop condition (such as count) and to other variables that are used before being given a value in the loop body (such as sum). Flowchart notation

27 27 Loops: while statement exit the loop condition true initialization statement false Important: do not confuse the while statement (a loop) with the if statement (a selection which does not imply any repetition). repeat the loop Format while (condition) statement part of the loop not contained in the while stmt. A while statement implements a pre- test loop which is repeated as long as the condition is true. The repetition ends when the condition is found to be false, and the execution continues with the statement that follows the loop body. The body of the loop must eventually cause the condition to become false, otherwise an infinite loop results. The loop body is a simple or a compound statement. a while loop may be executed zero times if the condition is found false when tested for the first time.

28 28 Accumulating a sum int next; // the next number int sum = 0;// the sum so far int count = 0;// initialize loop counter while (count < MAX) {// test loop counter readInt(next); // get next number sum = sum + next;// add next number to sum count = count + 1; // increment loop counter } // end loop nextsumcount after initialization?00sum and count set to 0, next undefined after 1st iter. 1515115 read into next and added to sum after 2nd iter. 2035220 read into next and added to sum after 3rd iter. -5303 -5 read into next and added to sum,... Trace of while loop

29 29 public class Series { public static void main (String[] args) { int x = 1; int total = 0; while (x <= 100) { total += x; x = x + 1; } System.out.println ("The series from 1 to 100 is " + total); } Example ตัวอย่างการทดลองบวกเลข 1 ถึง 100

30 30 ฝึกปฏิบัติ ข้อ 2. ให้เขียนโปรแกรมชื่อ work1_2.java แก้ปัญหาดังนี้ หาผลรวมเลขจำนวนเต็มคู่ จากช่วงข้อมูล จำนวนเต็มที่ป้อนเข้าไป จากคีย์บอร์ด จากนั้นแสดง ผลรวมออกทาง จอภาพ ตัวอย่างเช่น ช่วงข้อมูลที่ป้อนเข้าดังนี้ ข้อมูลแรก (Start Number = ป้อน 2) ข้อมูลสุด้าย (Stop Number = ป้อน 10) ดังนั้นผลรวมจำนวนเต็มคู่จึง = 2+4+8+10 = 24 เป็นต้น ( ทำหน้าเครื่องของตนเอง เสร็จแล้ว run พร้อมส่งเอกสารให้อาจารย์ในชั่วโมง )

31 31 for statement Format for (initialization; condition; update) statement A for loop is a loop structure which is mainly used to implement counter-controlled loops a for loop may be executed zero times if the condition is false when first tested Example: two equivalent counter-controlled loops: one with for and the other with while exit the loop condition true initialization of loop control variable loop body false update loop control variable int i = initial ; while (i <= final) { // insert loop body here i = i + step; } for (int i = initial ; i <= final; i = i+step) { // insert loop body here } var i defined only inside the loop body

32 32 for ( ค่าตัวแปรเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; เปลี่ยนแปลงค่าของตัวเลข ) { คำสั่งต่าง ๆ ; } for ( count = 0 ; count <=10 ; count ++ ) { System.out.println("*");}

33 33 class For1 { public static void main(String[] args) { int i; int sum = 0; for (i=1;i<=10 ;i++ ) { sum+=i; System.out.println(" i = "+i+"sum = " + sum); } System.out.println("sum 1+2+....."+(i-1)+" = "+sum); }

34 34 do-while syntax do { statement; } while(expression); The Statement is executed, and then the boolean typed expression is evaluated. If it is false, execution drops through to the next statement. If it is true, you loop through the Statement again. This form of loop is for iterations that take place at least one time. If the Expression is false on the first evaluation, the Statement will already have execute once

35 35 public class Testdo { public static void main (String args[]) {int data =1; int sum = 0; do { sum += data ; data = data+1; System.out.println ("data = " +data+" Sum : " + sum) ; } while (data <=10) ; System.out.println("======================== ="); System.out.println ("data = " +(data-1)+" Sum : " + sum) ; } } // Testdo

36 36 ฝึกปฏิบัติ ข้อ 3. ให้เขียนโปรแกรมชื่อ work1_3.java แก้ปัญหาดังนี้ ให้เขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณตั้งแต่ สูตรคูณ แม่ 1 ถึง 12 ออกทางจอภาพ ( ให้ใช้ for loop) ( ทำหน้าเครื่องของตนเอง เสร็จแล้ว run พร้อมส่งเอกสารให้อาจารย์ในชั่วโมง )

37 37 ข้อ 4. ให้เขียนโปรแกรมชื่อ work1_4.java ให้เขียนโปรแกรมรับค่าเงินเดือน พนักงาน (Salary) โดยถ้าเงินเดือนตั้งแต่ 20000 ขึ้นไปเสียภาษี (TAX) 5 % จาก เงินเดือนนอกนั้นไม่เสีย จากนั้นคิดเงิน สุทธิที่ได้รับ (NET = SALARY-TAX) แล้ว แสดง เงินสุทธิ (NET) รวมของพนักงาน ทั้งหมด ออกทางจอภาพทั้งนี้บริษัทนี้มี พนักงาน 50 คน ( ไม่ต้องแสดงรายละเอียดแต่ละคน แต่ ให้คำนวณเงินสุทธิรวมเพียงอย่างเดียว แล้วแสดงผลการคำนวณออกทาง จอภาพ ) ฝึกปฏิบัติ

38 38 ต่อไป การประมวลผล Arrays and string


ดาวน์โหลด ppt 1 ครั้งที่ 3. 2 Control Structures : Decisions and Loops โครงสร้างควบคุมการ ทำงาน ( Control Structures) วันนี้ฝึกปฏิบัติและงานเก็บคะแนน 5 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google