งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

July 2004 2009 Lecture Side Lecture by Suradet Tantrairatn Instructor and Researcher Chapter Two week2 January 2009 Analysis of Control Systems in State.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "July 2004 2009 Lecture Side Lecture by Suradet Tantrairatn Instructor and Researcher Chapter Two week2 January 2009 Analysis of Control Systems in State."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 July 2004 2009 Lecture Side Lecture by Suradet Tantrairatn Instructor and Researcher Chapter Two week2 January 2009 Analysis of Control Systems in State Space

2 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Review Exercise Aircraft Roll-Dynamics Systems

3 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Review Exercise (Result)

4 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Practice in SIMULINK

5 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 State Space Representation of Transfer Function การแปลงระหว่างฟังก์ชันถ่ายโอนกับตัวแทนปริภูมิสเตต ในกรณีระบบ SISO ทั่ว ๆ ไป หากมีฟังก์ชันถ่ายโอน ดังนี้ สามารถแปลงฟังก์ชันถ่ายโอนให้เป็นระบบตัวแปรสเตตใน รูปแบบบัญญัติ (Canonical form) 1) รูปแบบควบคุมได้ ( Controllability form ) 2) รูปแบบสังเกตได้ ( Observability form ) 3) รูปแบบทแยง ( Diagonal form ) 3) รูปแบบจอร์แดน ( Jordan form )

6 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Controllable Canonical form จากรูปแบบ Transfer Function เป็นรูปแบบ State Space

7 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Controllable Canonical form (Example) จากรูปแบบ Transfer Function เป็นรูปแบบ State Space

8 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Homework 1

9 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Observable Canonical form จากรูปแบบ Transfer Function เป็นรูปแบบ State Space

10 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Observable Canonical form (Example) จากรูปแบบ Transfer Function เป็นรูปแบบ State Space

11 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Observer canonical form from the controller canonical form

12 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 From Example

13 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Exercise 1 จงแปลงรูปจาก Transfer Function ดังนี้ ให้อยู่ในรูปบัญญัติ ( Controllable and Observable Canonical Form ) ? Controllable Canonical Form

14 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Exercise (Const) จงแปลงรูปจาก Transfer Function ดังนี้ ให้อยู่ในรูปบัญญัติ ( Controllable and Observable Canonical Form ) ? Observable Canonical Form

15 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Diagonal Canonical form จากรูปแบบ Transfer Function เป็นรูปแบบ State Space

16 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Diagonal Canonical form (Example) จากรูปแบบ Transfer Function เป็นรูปแบบ State Space

17 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Jordan Canonical form จากรูปแบบ Transfer Function แยก factor ได้ เป็นรูปแบบ State Space

18 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Diagonal canonical form from the Controllable canonical form First Step Find the eigenvalues of Matrix A in Controllable Canonical Form Example

19 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Diagonal canonical form from the Controllable canonical form Then Step Use Diagonalization of nxn Matrix will transform P -1 AP into the diagonal The transformation x = Pz where

20 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Jordan canonical form from the Controllable canonical form First Step Like as Diagonal form Then Step Use Diagonalization of nxn Matrix will transform S -1 AS into the diagonal The transformation x = Sz where

21 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Example Find the eigenvalues of A matrix

22 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Example (Const)

23 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Example (Const) จะได้รูปสมการ state space ดังนี้ และ Output ดังนี้

24 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Exercise 2 จงแปลงรูปตามโจทย์ ให้อยู่ในรูปบัญญัติ ( Diagonal Canonical Form ) ( ทั้ง 2 วิธี ) ?

25 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Automotive Automatic ControlPage 2 Transformation of System Models with MATLAB Command in MATLAB Example


ดาวน์โหลด ppt July 2004 2009 Lecture Side Lecture by Suradet Tantrairatn Instructor and Researcher Chapter Two week2 January 2009 Analysis of Control Systems in State.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google