งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS344-321 Assembly Language Programming Period 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS344-321 Assembly Language Programming Period 15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS344-321 Assembly Language Programming Period 15

2 Executable Instruction สำหรับคำสั่งภาษาแอสเซมบลีที่แปลไปเป็นคำสั่ง ภาษาเครื่อง คำสั่งต่อคำสั่งมีรูปแบบทั่วไป ดังนี้ [Lebel:][ Mnemonic Code ][ Operand [,Operand] ][; Comment] - Mnemonic หรือ op-code หรือ operation code เป็นตัวดำเนินการ บอกให้รู้ว่า จะทำอะไร เช่น add หมายถึงต้องการ บวก เป็นต้น - Operand ไม่มีเลย, มีหนึ่งตัว หรือ สองตัวก็ได้ เป็น ตัวถูกดำเนินการ บอกว่าข้อมูล ที่จะนำมาดำเนินการ อยู่ที่ ใด หรือ ตำแหน่งที่จะกระโดดไปอยู่ที่ไหน เป็นต้น

3 Addressing Mode ของ operand เกี่ยวกับข้อมูล - immediate ข้อมูลอยู่ในคำสั่ง เช่น add ax,5 เป็นต้น - immediate ข้อมูลอยู่ในคำสั่ง เช่น add ax,5 เป็นต้น - register ข้อมูลอยู่ใน register เช่น mov ax,bx เป็น ต้น - register ข้อมูลอยู่ใน register เช่น mov ax,bx เป็น ต้น - Memory แบ่งย่อยออกเป็น - Memory แบ่งย่อยออกเป็น. Direct เช่น. Direct เช่น mov ax,count mov ax,count …. …. count dw 1234 count dw 1234 ในกรณีนี้ effective address คือ ออฟเซตของตัวแปร 12 34 AX AH AL DS : 0000 DS:co unt DS : count+1 34 12

4 . register indirect [ BP ] [ BP ] [ BX ] [ BX ] [ DI ] [ DI ] [ SI ] [ SI ] ค่าใน BP เป็นออฟเซตห่างจาก SS หรือค่าใน BX, DI, SI เป็นออฟเซตห่างจาก DS เช่น mov ax,[bx] AB CD AX AH AL 01 05 BX BH BL AB CDDS:0 105 DS : 0106


ดาวน์โหลด ppt CS344-321 Assembly Language Programming Period 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google