งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล Lexis โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล Lexis โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล Lexis โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28/01/51

2 สารบัญ ●Lexis คืออะไร ●วิธีการเข้าใช้ Lexis ●หน้าจอแสดงแถบคำสั่งการใช้ค้นหาเอกสารที่สำคัญ ●การสืบค้นข้อมูล ●การเลือกประเภทของแหล่งข้อมูลก่อนดำเนินการสืบค้น ●ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลคดีความ ●ตัวอย่างการเลือกข้อมูลประเภทตัวบท ●ตัวอย่างข้อมูลประเภท Law Review และบทความ วารสาร ●ตัวอย่างการค้นหาแหล่งข้อมูลจาก Find a Sources

3 สารบัญ ( ต่อ ) ●วิธีการสืบค้น ●วิธีการสืบค้นแบบกำหนดเงื่อนไข (Terms and Connectors) ●Natural Language ●Easy Search ●ตัวอย่างการสืบค้น ●ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทคดีความ ●ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทกฏหมาย ●ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทวารสารและ Law Review

4 สารบัญ (ต่อ) ●การค้นหาเอกสารแบบรวดเร็ว (Get a document) ●การค้นหาเอกสารด้วยข้อมูลอ้างอิง ( Citation) ●การค้นหาเอกสารประเภทคดีจากคู่กรณี (Party Name) ●การค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากหมายเลขคดี (Docket number) ●การตรวจสอบคดี (Shepard's) ●Shepard’s ●Table of authority ●การใช้ Research Tasks

5 สารบัญ (ต่อ) ●ผลลัพธ์การสืบค้น ●หน้ารายละเอียดของเอกสาร ●การจัดการผลลัพธ์ ●การพิมพ์เอกสาร (Print) ●การบันทึก (Save) ●การส่งทางอีเมล์ (Email) ● การออกจาก Lexis

6 Lexis เป็นฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย และ สาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลย้อนหลังโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 1980 ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศในแถบยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส เป็นต้น ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ได้แก่ มาเลเชีย สิงคโปร์ บรูไน เป็นต้น Lexis คืออะไร

7 วิธีการเข้าใช้ Lexis 1. เลือกรายชื่อผู้ใช้ที่เคยใช้ก่อนหน้า ที่ Previous 2. หรือพิมพ์ชื่อของผู้ใช้ในช่อง New เมื่อไม่พบจากรายชื่อใน Previous 3. คลิกที่ปุ่ม Set 1 2 3

8 Lexis : หน้าจอหลัก (Home Page) Lexis จะมีแถบคำสั่งในการ ค้นหาเอกสารในแบบและวิธีการ ต่างๆดังนี้ 1. แถบ Search เมื่อต้องการ ค้นหาเอกสารด้วยคำสำคัญ (keyword) 2. แถบ Research Tasks จะจัด ชนิดของข้อมูลที่สำคัญจำแนก ตามหัวข้อกฎหมายและกำหนด รูปแบบเฉพาะการสืบค้นมาให้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่สะดวก และรวดเร็วขึ้น 3. Get a document เป็นการ ค้นหาเอกสารแบบรวดเร็ว 4. Shepard’s เพื่อตรวจสอบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคดี ความในสหรัฐอเมริกา 5. Alerts บริการแจ้งเตือน ข้อมูลใหม่ๆ 12345

9 การเลือกแหล่งข้อมูลจากแถบ เมนู Search/by Sources สามารถเลือกได้หลากหลาย วิธี เช่น 1. Recently Used Sources คือ 20 แหล่งข้อมูลล่าสุดที่ เคยเลือกใช้สืบค้นก่อนหน้า 2. Look for a Source คือ แหล่งข้อมูลตามกลุ่มประเภท ของเนื้อหา เช่น Legal 3. Find a Source คือ ค้นหา แหล่งข้อมูลด้วยการใช้คำ สำคัญ (keyword) เช่น Library จะค้นหาแหล่งข้อมูล ที่มีคำว่า Library ปรากฏอยู่ การเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น 1 2 3

10 จากแถบ Legal แหล่งข้อมูลต่างๆ จะ จัดกลุ่มและแยกประเภทเอาไว้ดังนี้ 1. กลุ่มแหล่งข้อมูลประเภทคดีความ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Cases- U.S.) 2. กลุ่มแหล่งข้อมูลประเภทกฎหมาย ของอเมริกา (Federal and States Legal-U.S 3. การออกกฎหมาย (Legislation) 4. Area of Law คือ การจัดกลุ่ม แหล่งข้อมูลแยกประเภทกฎหมาย ออกเป็นหัวเรื่องย่อยโดยจะมี แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่อง นั้นๆ 5. เอกสารประเภทหลักการใช้ กฎหมาย หรือ วารสารทางกฎหมาย เช่น Law Reviews และ วารสาร (Secondary Legal) 6. เอกสารอ้างอิงอื่นๆ (Reference) 7. เอกสารกฎหมายในประเทศอื่นๆ ที่ ไม่ใช่ของประเทศสหรัฐอเมริกา Legal (Excluding U.S.) การเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น (ต่อ) 1 2 3 4 5 6 7

11 ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลประเภทคดี (Cases) ต้องการค้นหาคดีความของ ประเทศสหรัฐอเมริกาจากศาล ทั่วประเทศ 1. คลิกแถบ Search จากนั้น คลิกที่ แถบเมนู by Sources 2. ภายใต้แถบเมนู Legal จะพบ รายชื่อแหล่งข้อมูลประเภทคดี จากศาลต่างๆของสหรัฐอเมริกา อยู่ภายในเมนู Cases-U.S. 3. ตัวอย่างเช่น คลิกเลือกที่ Federal & State Cases, Combined หรือสามารถดู แหล่งข้อมูลอื่นคลิกที่ View more sources หรือ คลิกที่ อักษร i เพื่อดูรายละเอียดของ แหล่งข้อมูลนั้น 1 2 3

12 ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลประเภทกฎหมายลายลักษณ์อักษร ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal/States Legal-U.S.) ต้องการค้นหากฎหมายแห่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา 1. คลิกแถบ Search จากนั้น คลิกที่แถบเมนู by Sources 2. ภายใต้แถบเมนู Legal จะพบ รายชื่อแหล่งข้อมูลประเภทตัว บทกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา อยู่ภายในเมนู Federal Legal- U.S. หรือสามารถดูแหล่งข้อมูล อื่น คลิกที่ View more sources หรือคลิกที่ อักษร i เพื่อดูรายละเอียดของ แหล่งข้อมูลนั้น 3. หรือถ้าต้องการดูกฎหมาย ของแต่ละรัฐให้คลิกชื่อรัฐ ภายใต้เมนู States Legal – U.S.

13 ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลประเภทกฎหมายลายลักษณ์อักษร ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal/States Legal-U.S.) คลิกเลือกที่ United State Code Service (USCS) Materials

14 ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลประเภทกฎหมายลายลักษณ์อักษร ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal/States Legal-U.S.) คลิกเลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้นในส่วน United State Code Service (USCS) Materials

15 ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลประเภทวารสาร และ Law Reviews ต้องการค้นบทความที่ เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน ทางปัญญาจากวารสาร กฎหมาย และ Law Reviews 1. คลิกแถบ Search จากนั้นคลิกที่ แถบเมนู by Sources 2. ภายใต้แถบเมนู Legal คลิกที่ Law Reviews & Journals ภายในเมนู Secondary Legal (รูปที่ 1) 3. คลิกที่ Law Reviews by Area of Law (รูปที่ 2) 4. คลิกที่ Intellectual Property Law Review Articles, Combined (รูปที่ 3)

16 ตัวอย่างการค้นหาแหล่งข้อมูลโดย Find A Source ต้องการค้นหา บทความเฉพาะใน วารสาร Yale Law Journal 1. คลิกแถบ Search จากนั้นคลิกที่ แถบ เมนู by Sources 2. คลิกที่แถบ Find A Source (รูปที่ 1) 3. พิมพ์ Yale Law Journal และคลิกที่ปุ่ม Find (รูปที่ 1) 4. คลิกที่ Yale Law Journal เพื่อใช้เป็น แหล่งข้อมูลเพื่อการ สืบค้นต่อไป Yale Law Journal 1

17 Terms and Connecters เป็นวิธีการสืบค้นข้อมูลในเชิงลึก และได้ข้อมูลที่เฉพาะมากขึ้น โดย สามารถกำหนดเงื่อนไขการค้นหา เอกสารดังต่อไปนี้ 1. คลิกที่ Teams & Connecters 2. พิมพ์คำสำคัญที่ต้องการสืบค้น ในช่องคำค้น เช่น euthanasia and “assisted suicide” 3. และ/หรือ เลือกพิมพ์คำค้นลง ในส่วน Restrict by Segment เพื่อระบุให้คำค้นปรากฏอยู่ในส่วน ใดของเอกสาร โดยคลิกเลือกที่ Select a Segment จากนั้น คลิก ปุ่ม Add 4. และ/หรือ เลือกระบุช่วงเวลา ของเอกสารที่ต้องการ ใน Restrict by Date 5. คลิกที่ปุ่ม Search เพื่อ ดำเนินการสืบค้น 1 2 3 4 5 euthanasia and “assisted suicide”

18 เทคนิค Terms & Connectors 1.ระบุหัวเรื่องเพื่อกำหนดขอบเขตในสิ่งที่ต้องการค้นคว้า ตัวอย่างเช่น Information about efforts in the fast food industry to use recyclable packaging 2.เลือกเฉพาะคำสำคัญที่จะต้องใช้เพื่อการสืบค้น ตามตัวอย่าง ดังนี้ recycle package container fast food 3.เลือกใช้วิธีการละตัวอักษร (Truncation) หรือการแทนที่ (Wildcard) เพื่อการสืบค้นให้ครอบคลุมในรูปแบบคำที่ หลากหลาย หรือเมื่อไม่แน่ใจในตัวสะกดของคำ ดัง ตัวอย่างเช่น recycl! finds "recycle," "recycling" and "recyclable."

19 4.เชื่อมคำสำคัญเหล่านั้นให้มีความหมายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน อย่างไรให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการสืบค้น โดยใช้คำเชื่อม (Connectors) เช่น AND, OR, NOT เป็นต้น ดังตัวอย่าง recycl! W/25 fast food W/10 container OR package หมายความว่า ต้องการให้ค้นหา “recycle," "recycling" and "recyclable ซึ่งอยู่ใกล้กับคำว่า “fast food” ภายใน 25 คำและอยู่ใกล้กับคำว่า “container” หรือ package” ภายใน 10 คำ 5.ระบุช่วงวันที่ของเอกสารที่ต้องการ เทคนิค Terms & Connectors (ต่อ)

20 Truncations and Wildcards ● เครื่องหมาย ! ใช้ในการละตัวอักษร เช่น recycl! จะพบ "recycle“, "recycling" และ "recyclable" ● เครื่องหมาย * ใช้ในการแทนที่ตัวอักษรหนึ่งตัวอักษร เช่น bernst**n จะพบ bernstein และ bernstien

21 Connectors (1) ● AND : เพื่อจำกัดให้การสืบค้นแคบลง โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องพบทุกคำใน เอกสาร ตัวอย่างเช่น microsoft AND “bill gates” ● OR : เพื่อขยายการสืบค้นให้กว้างขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่า จะพบคำใด คำหนึ่ง หรือพบทุกคำในเอกสารก็ได้ ตัวอย่างเช่น euthanasia OR “mercy killing” ● AND NOT : เพื่อจำกัดให้การสืบค้นแคบลง โดยมีเงื่อนไขว่าไม่ต้องการ ให้คำใดปรากฏในเอกสาร ให้วางไว้หลังตัวเชื่อม AND NOT ตัวอย่างเช่น dell OR compaq OR apple AND NOT fruit

22 •W/n: ให้คำค้นทั้งสองคำพบใกล้กันภายใน n คำ (n คือจำนวน คำค้น) ตัวอย่างเช่น william w/3 hearst จะพบ William Randolf Hearst; William R. Hearst; and Hearst, William R. •W/s: ให้คำค้นทั้งสองคำต้องพบภายในประโยคเดียวกันในเอกสาร ตัวอย่างเช่น sanction W/s frivolous •W/p: ให้คำค้นทั้งสองคำต้องพบภายในย่อหน้าเดียวกันของ เอกสาร ตัวอย่างเช่น rule 11 W/p sanction •PRE/n (Preceded by n Words): ให้คำค้นทั้งสองคำพบใกล้กัน ภายใน n คำ (n คือจำนวนคำค้น) โดยเรียงตามลำดับก่อน-หลัง ของคำเป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น pay PRE/3 television Connectors (2)

23 วิธีการสืบค้นแบบ Natural Language เป็นวิธีการสืบค้นด้วยภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องการคำเชื่อม ใด จะค้นในลักษณะวลี หรือ แนวความคิดอย่างกว้างๆ หรือ คำถาม มากกว่าระบุคำสำคัญเฉพาะเจาะจงลง ไป โดยมีวิธีการดังนี้ 1. คลิกที่ Natural Languages 2. พิมพ์วลี หรือ แนวคิด ลงไปในช่อง คำค้น เช่น Must Swiss army knife be manufactured in Switzerland? 3. และ/หรือสามารถเลือกพิมพ์ วลี หรือ แนวความคิด โดยระบุให้ปรากฏ อยู่ในส่วนใดของเอกสาร ที่ส่วน Restrict using Mandatory Terms 4. และ/หรือ เลือกระบุช่วงเวลาของ เอกสารที่ต้องการ ใน Restrict by Date 5. คลิกที่ปุ่ม Search เพื่อดำเนินการ สืบค้น 1 2 3 4 5 Must Swiss army knife be manufactured in Switzerland?

24 Easy Search เป็นวิธีการสืบค้นแบบรวดเร็ว โดยเพียงพิมพ์คำสำคัญ ซึ่งควรจะเป็นคำนาม โดยไม่ จำเป็นต้องใส่คำเชื่อม หรือ วลีตามหลักเกณฑ์การค้นแบบ Terms and Connectors หรือ Natural Language แต่ถ้าพิมพ์คำค้นตามหลักเกณฑ์เหล่านั้น ระบบของ Lexis จะทราบ โดยอัตโนมัติว่าเป็นวิธีการสืบค้นแบบ Terms and Connectors หรือ Natural Language ดังวิธีการดังนี้ 1. คลิกที่ Easy Search 2. พิมพ์คำสำคัญที่ต้องการสืบค้นในช่องคำค้นเช่น medical malpractice 3. คลิกที่ปุ่ม Search เพื่อดำเนินการสืบค้น 1 medical malpractice 2 3

25 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทคดีความ 1.ต้องการค้นหาเอกสารประเภทคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดใน เรื่องของการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถพิมพ์เป็นวลีภาษาอังกฤษได้ดังนี้ “the crime of driving a vehicle after drinking alcohol too much” หรือ “driving under the influence” หรือ “driving while intoxicated” 2. เลือกแหล่งข้อมูลจากหมวดประเภทคดี (Cases-US) และให้เลือก แหล่งข้อมูล Federal & State Cases, Combined เพื่อใช้ในการ สืบค้น เนื่องจากแหล่งข้อมูลนี้จะครอบคลุม คดีทั้งหมดในสหรัฐทั้งในระดับรัฐ และ Federal ดัง Slide

26 3. เลือกวิธีการสืบค้นที่เหมาะสมดังต่อไปนี้ ●Natural Language พิมพ์วลี the crime of driving a vehicle after drinking alcohol too much ●Terms and Connector พิมพ์ crim! and driving PRE/2 vehicle! and “drinking alcohol” and “driving under the influence” ●Easy search พิมพ์ crime driving vehicle drinking alcohol driving under influence ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทคดีความ

27 4. เลือกเอกสารประเภทคดีจากรายการจากหน้าแสดงผลลัพธ์ ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทคดีความ

28 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทกฎหมายลายลักษณ์อักษร 1.ต้องการค้นหากฎหมายลายลักษณ์อักษรของประเทศ สหรัฐอเมริกาว่าด้วยเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะขณะมึน เมาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถพิมพ์เป็นวลีที่ใช้เพื่อ สืบค้นในภาษาอังกฤษได้ดังนี้ •“driving under the influence” •“driving while intoxicated” 2.เลือกแหล่งข้อมูลจากหมวด Federal Legal-US. จากนั้น คลิกเลือกที่ United States Code Service Materials เพื่อ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้น เนื่องจากแหล่งข้อมูลนี้เป็น กฎหมายที่บังคับใช้ในทุกรัฐ

29 3. เลือกวิธีการสืบค้นที่เหมาะสมตาม ตัวอย่างดังนี้ - Terms and Connectors พิมพ์ “driving under the influence” and “driving while intoxicated” - Natural Language พิมพ์ driving under the influence and driving while intoxicated 4. เลือกให้คำค้นในข้อ 3. ปรากฏอยู่ ในส่วนใดของเอกสาร - Full Text of document หมายถึง ให้ปรากฏอยู่ในส่วนของเนื้อหาของ กฎหมาย - Table of Content หมายถึง ให้ ปรากฏเฉพาะในส่วนของหัวข้อหรือ มาตราของกฎหมายอย่างเดียว 5. คลิกที่หัวข้อกฎหมายเพื่อเข้าดู เอกสารรูปแบบเต็ม ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทกฎหมายลายลักษณ์อักษร

30 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทบทความวารสาร Law 1. ต้องการค้นหาเอกสารประเภท บทความวารสารเกี่ยวกับการกระทำ ความผิดในเรื่องของการขับขี่ ยานพาหนะขณะมึนเมาในประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถพิมพ์เป็น วลีภาษาอังกฤษได้ดังนี้ “the crime of driving a vehicle after drinking alcohol too much” หรือ “driving under the influence” หรือ “driving while intoxicated” 2. เลือกแหล่งข้อมูล Law Reviews and Journals จากหมวด Secondary Legal และให้เลือก แหล่งข้อมูล US Law Reviews and Journals, Combined เพื่อใช้ในการ สืบค้น เนื่องจากแหล่งข้อมูลนี้จะ ครอบคลุมบทความจากวารสารและ Law Reviews ทั้งหมดใน สหรัฐอเมริกา

31 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทบทความวารสาร 3. เลือกวิธีการสืบค้นในแบบ Natural Language พิมพ์วลี the crime of driving a vehicle after drinking alcohol too much drinking alcohol driving under the influence Terms and Connector พิมพ์ crim! and driving PRE/2 vehicle! and “drinking alcohol” and “driving under the influence” Easy search พิมพ์ crime driving vehicle drinking alcohol driving under influence

32 4. คลิกเลือกบทความที่ต้องการจากหน้ารายการแสดงผลลัพธ์ ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทบทความวารสาร

33 การค้นหาเอกสารแบบรวดเร็ว (Get a Document) การค้นหาเอกสารแบบรวดเร็วสามารถแบ่งตามลักษณะข้อมูลที่ ได้ 3 วิธี 1.Citation เป็นการค้นหาจากข้อมูลอ้างอิง 2.Party Name เป็นการค้นหาเอกสารประเภทคดีความจาก คู่กรณี เช่น โจทย์ หรือ จำเลย 3.Docket Number เป็นการค้นหาเอกสารประเภทคดีความ จากหมายเลขคดี เช่น No. 01-6544

34 การค้นหาเอกสารด้วยข้อมูลอ้างอิง (Citation) การค้นหาเอกสารด้วยข้อมูลอ้างอิงนี้จำเป็นต้องทราบข้อมูลที่ สำคัญดังนี้ 1.หมายเลข Volume เช่น Vol. 106 2.ชื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Harvard Law Review 3.หมายเลขหน้า เช่น หน้า 517 ตัวอย่างข้อมูลอ้างอิง : 106 Harv. L. Rev. 517 หมายความว่า : Volume 106 จากสิ่งพิมพ์ชื่อ Harvard Law Review หน้า 517

35 วิธีการค้นหาเอกสารด้วยข้อมูลอ้างอิง (citation) วิธีการค้นหาเอกสารด้วยข้อมูลอ้างอิง มีขั้นตอนดังนี้ 1.คลิกที่แถบเมนู Get a Document จากนั้นคลิกที่ปุ่ม by Citation 2.พิมพ์รูปแบบข้อมูลอ้างอิง (Citation) ที่ใช้เพื่อการสืบค้น เช่น 106 Harv. L. Rev. 517 หรือถ้าไม่ทราบรูปแบบข้อมูลอ้างอิงที่ใช้เพื่อการ สืบค้น ให้คลิกที่ปุ่ม Citation Formats (ดังตัวอย่างใน Slide ถัดไป) 3.คลิกที่ปุ่ม Get เพื่อดำเนินการสืบค้น 1 2 3 106 Harv. L. Rev. 517 1

36 วิธีการค้นหารูปแบบข้อมูลอ้างอิง (Citation Formats) 1 2 3 Harvard Law Review 1. คลิกที่ปุ่ม Citation Formats (ในรูปที่ 1) 2. พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดหรือบางส่วนใน Option 1 เช่น Harvard Law Review (ในรูปที่ 2) 3. คลิกที่ปุ่ม Find (ในรูปที่ 2)

37 4. คลิกที่รูปแบบย่อของชื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Harv. L. Rev. ดังรูปที่ 1 5. พิมพ์หมายเลข Volume ช่องแรก เช่น 106 และพิมพ์หมายเลขหน้าใน ช่องหลัง เช่น หน้า 517 6. คลิกที่ปุ่ม Get วิธีการค้นหารูปแบบข้อมูลอ้างอิง (Citation Formats) (ต่อ) 4 5 6 106517

38

39 การค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากคู่กรณี (Party Name) วิธีการค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากคู่กรณี 1. คลิกที่ แถบเมนู Get a Document จากนั้นคลิกที่ปุ่ม by Party Name 2. พิมพ์ชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคล ในช่อง Party name จะพิมพ์เป็นฝ่ายโจทย์ หรือจำเลย ก่อนหลังก็ได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องพิมพ์ให้ครบทั้งสองช่อง เช่น ถ้าต้องการทราบเอกสาร พิจารณาคดีของบริษัท Microsoft ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ หรือ จำเลย ให้พิมพ์ Microsoft ใน Party name ช่องแรกเพียงช่องเดียว 3. เลือกประเภทของศาล เช่น US Supreme Court 4. เลือกระบุช่วงเวลา 5. คลิกที่ปุ่ม Search 1 2 3 4 5 microsoft 1

40 การค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากหมายเลขคดี (Docket Number) การค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากหมายเลขคดี มีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 1.คลิกที่ แถบเมนู Get a Document จากนั้นคลิกที่ปุ่ม by Docket Number 2.พิมพ์หมายเลขคดีที่ทราบ เช่น No. 05-288 3.เลือกประเภทของศาลเช่น US Supreme Court 4.ระบุช่วงวันที่ของเอกสาร 5.คลิกที่ปุ่ม Search 1 2 3 4 5 No. 05-288

41 การใช้ Shepard’s เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์คดีความที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยเพื่อกำหนดว่าเอกสารใด ที่เป็นประโยชน์ และมีข้อเท็จจริงที่ยังคงใช้ได้กับงานวิจัยของผู้ใช้ เช่น ลำดับขั้นตอนของ การพิจารณาคดี ประวัติคดี และการอ้างจากเอกสารประเภทอื่นๆ เช่น คดีความ วารสาร Law Review เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่แถบ Shepard’s และคลิกที่ปุ่ม Shepard’s 2. พิมพ์ข้อมูลรูปแบบอ้างอิง (Citation Formats) เช่น 549 F. Supp. 574 หรือคลิกที่ Citation Formats ในกรณีที่ไม่ทราบรูปแบบอ้างอิง (Citation) 3. เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแสดงผลในส่วน “The Report will include” 4. คลิกที่ปุ่ม Check 1 1 2 3 4

42 หน้าแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์เอกสาร Shepard’s

43 การใช้ Table of Authority Table of Authorities เป็นเครื่องมือช่วยในการวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการ วิเคราะห์เอกสารกฎหมายว่ายังคงใช้อ้างอิงหรือข้อเท็จจริงยังมีผลบังคับใช้ได้อยู่ หรือไม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่แถบ Shepard’s และคลิกที่ปุ่ม Table of Authority 2. พิมพ์ข้อมูลรูปแบบอ้างอิง (citation Format) เช่น 549 F. Supp. 574 หรือ คลิกที่ Citation formats ในกรณีที่ไม่ทราบรูปแบบอ้างอิง(Citation) 3. คลิกที่ปุ่ม Check 1 1 2 3

44 TOA Results

45 Research Tasks Research Tasks เป็นวิธีการที่ช่วยให้ การค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว แหล่งข้อมูล ได้จัดแบ่งตามหัวเรื่องที่สำคัญๆโดย ผู้เชี่ยวชาญ และได้รวมเอารูปแบบการ สืบค้นอัตโนมัติและรูปแบบการค้นหา ข้อมูลเฉพาะด้านเอาไว้ให้ด้วย ซึ่งมี ขั้นตอนการเข้าใช้ดังนี้ 1. คลิกที่แถบเมนู Research Task 2. เลือกหัวเรื่องที่ต้องการจากคอลัมน์ Area of Law เช่น Medical หรือPatent 3. หน้าจอการสืบค้นจากหัวเรื่องที่เลือก ไว้จะปรากฎขึ้น เช่น ถ้าเลือกหัวเรื่อง Medical ก็จะพบกับหน้า Search Medical Source หรือเลือกหัวเรื่อง Patent ก็จะพบกับ Search Patent Law Sources ดังตัวอย่างใน Slide ถัดไป 1 2

46 ตัวอย่างการค้นหาจากหัวเรื่อง Medical ตัวอย่างการค้นหาเอกสาร ภาพวาดกายวิภาค ในเรื่อง เกี่ยวกับฟัน หรือสมอง ให้คลิก เลือกจากแหล่งข้อมูล Find Anatomical Illustrations 3

47 ตัวอย่างการค้นหาจากหัวเรื่อง Medical คลิกที่ปุ่ม Go 1 คลิกที่ชื่อ เรื่อง 2 คลิกที่ PDF เพื่อดู รูปภาพ 3

48

49

50 การค้นหาเอกสารประเภทสิทธิบัตร (Patents)

51 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทสิทธิบัตร (Patents)

52 ตัวอย่างเอกสารประเภทสิทธิบัตร (Patents)

53

54 หน้ารายการแสดงรายการผลลัพธ์

55 Print/Download/Email

56 Print

57 Download

58 Email

59 การออกจาก Lexis ทุกครั้งเมื่อต้องการออกจาก Lexis ให้คลิกที่ปุ่ม Sign Off เพื่อเลิกการใช้งานอย่างสมบูรณ์

60


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล Lexis โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google