งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล Lexis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล Lexis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล Lexis
โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28/01/51

2 สารบัญ Lexis คืออะไร วิธีการเข้าใช้ Lexis
หน้าจอแสดงแถบคำสั่งการใช้ค้นหาเอกสารที่สำคัญ การสืบค้นข้อมูล การเลือกประเภทของแหล่งข้อมูลก่อนดำเนินการสืบค้น ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลคดีความ ตัวอย่างการเลือกข้อมูลประเภทตัวบท ตัวอย่างข้อมูลประเภท Law Review และบทความวารสาร ตัวอย่างการค้นหาแหล่งข้อมูลจาก Find a Sources

3 สารบัญ (ต่อ) วิธีการสืบค้น
วิธีการสืบค้นแบบกำหนดเงื่อนไข (Terms and Connectors) Natural Language Easy Search ตัวอย่างการสืบค้น ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทคดีความ ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทกฏหมาย ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทวารสารและ Law Review

4 สารบัญ (ต่อ) การค้นหาเอกสารแบบรวดเร็ว (Get a document)
การค้นหาเอกสารด้วยข้อมูลอ้างอิง ( Citation) การค้นหาเอกสารประเภทคดีจากคู่กรณี (Party Name) การค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากหมายเลขคดี (Docket number) การตรวจสอบคดี (Shepard's) Shepard’s Table of authority การใช้ Research Tasks

5 สารบัญ (ต่อ) ผลลัพธ์การสืบค้น หน้ารายละเอียดของเอกสาร การจัดการผลลัพธ์
การพิมพ์เอกสาร (Print) การบันทึก (Save) การส่งทางอีเมล์ ( ) การออกจาก Lexis

6 Lexis คืออะไร Lexis เป็นฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลย้อนหลังโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 1980 ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศในแถบยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส เป็นต้น ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ได้แก่ มาเลเชีย สิงคโปร์ บรูไน เป็นต้น

7 วิธีการเข้าใช้ Lexis 1 2 3 1. เลือกรายชื่อผู้ใช้ที่เคยใช้ก่อนหน้า ที่ Previous 2. หรือพิมพ์ชื่อของผู้ใช้ในช่อง New เมื่อไม่พบจากรายชื่อใน Previous 3. คลิกที่ปุ่ม Set

8 Lexis : หน้าจอหลัก (Home Page)
1 2 3 4 5 Lexis จะมีแถบคำสั่งในการค้นหาเอกสารในแบบและวิธีการต่างๆดังนี้ 1. แถบ Search เมื่อต้องการค้นหาเอกสารด้วยคำสำคัญ (keyword) 2. แถบ Research Tasks จะจัดชนิดของข้อมูลที่สำคัญจำแนกตามหัวข้อกฎหมายและกำหนดรูปแบบเฉพาะการสืบค้นมาให้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น 3. Get a document เป็นการค้นหาเอกสารแบบรวดเร็ว 4. Shepard’s เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคดีความในสหรัฐอเมริกา 5. Alerts บริการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ๆ

9 การเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น
การเลือกแหล่งข้อมูลจากแถบเมนู Search/by Sources สามารถเลือกได้หลากหลายวิธี เช่น 1. Recently Used Sources คือ 20 แหล่งข้อมูลล่าสุดที่เคยเลือกใช้สืบค้นก่อนหน้า 2. Look for a Source คือ แหล่งข้อมูลตามกลุ่มประเภทของเนื้อหา เช่น Legal 3. Find a Source คือ ค้นหาแหล่งข้อมูลด้วยการใช้คำสำคัญ (keyword) เช่น Library จะค้นหาแหล่งข้อมูลที่มีคำว่า Library ปรากฏอยู่ 1 2 3

10 การเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น (ต่อ)
จากแถบ Legal แหล่งข้อมูลต่างๆ จะจัดกลุ่มและแยกประเภทเอาไว้ดังนี้ 1. กลุ่มแหล่งข้อมูลประเภทคดีความของประเทศสหรัฐอเมริกา (Cases-U.S.) 2. กลุ่มแหล่งข้อมูลประเภทกฎหมายของอเมริกา (Federal and States Legal-U.S 3. การออกกฎหมาย (Legislation) 4. Area of Law คือ การจัดกลุ่มแหล่งข้อมูลแยกประเภทกฎหมายออกเป็นหัวเรื่องย่อยโดยจะมีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องนั้นๆ 5. เอกสารประเภทหลักการใช้กฎหมาย หรือ วารสารทางกฎหมาย เช่น Law Reviews และ วารสาร (Secondary Legal) 6. เอกสารอ้างอิงอื่นๆ (Reference) 7. เอกสารกฎหมายในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของประเทศสหรัฐอเมริกาLegal (Excluding U.S.) 1 4 2 5 6 3 7

11 ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลประเภทคดี (Cases)
ต้องการค้นหาคดีความของประเทศสหรัฐอเมริกาจากศาลทั่วประเทศ 1. คลิกแถบ Search จากนั้นคลิกที่ แถบเมนู by Sources 2. ภายใต้แถบเมนู Legal จะพบรายชื่อแหล่งข้อมูลประเภทคดีจากศาลต่างๆของสหรัฐอเมริกาอยู่ภายในเมนู Cases-U.S. 3. ตัวอย่างเช่น คลิกเลือกที่ Federal & State Cases, Combined หรือสามารถดูแหล่งข้อมูลอื่นคลิกที่ View more sources หรือ คลิกที่ อักษร i เพื่อดูรายละเอียดของแหล่งข้อมูลนั้น 1 2 3

12 ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลประเภทกฎหมายลายลักษณ์อักษร ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal/States Legal-U.S.) ต้องการค้นหากฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 1. คลิกแถบ Search จากนั้นคลิกที่แถบเมนู by Sources 2. ภายใต้แถบเมนู Legal จะพบรายชื่อแหล่งข้อมูลประเภทตัวบทกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกาอยู่ภายในเมนู Federal Legal-U.S. หรือสามารถดูแหล่งข้อมูลอื่น คลิกที่ View more sources หรือคลิกที่ อักษร i เพื่อดูรายละเอียดของแหล่งข้อมูลนั้น 3. หรือถ้าต้องการดูกฎหมายของแต่ละรัฐให้คลิกชื่อรัฐภายใต้เมนู States Legal – U.S.

13 คลิกเลือกที่ United State Code Service (USCS) Materials
ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลประเภทกฎหมายลายลักษณ์อักษร ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal/States Legal-U.S.) คลิกเลือกที่ United State Code Service (USCS) Materials

14 ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลประเภทกฎหมายลายลักษณ์อักษร ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal/States Legal-U.S.) คลิกเลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้นในส่วน United State Code Service (USCS) Materials

15 ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลประเภทวารสาร และ Law Reviews
1. คลิกแถบ Search จากนั้นคลิกที่ แถบเมนู by Sources 2. ภายใต้แถบเมนู Legal คลิกที่ Law Reviews & Journals ภายในเมนู Secondary Legal (รูปที่ 1) 3. คลิกที่ Law Reviews by Area of Law (รูปที่ 2) 4. คลิกที่ Intellectual Property Law Review Articles, Combined (รูปที่ 3)

16 ตัวอย่างการค้นหาแหล่งข้อมูลโดย Find A Source
ต้องการค้นหาบทความเฉพาะในวารสาร Yale Law Journal 1. คลิกแถบ Search จากนั้นคลิกที่ แถบเมนู by Sources 2. คลิกที่แถบ Find A Source (รูปที่ 1) 3. พิมพ์ Yale Law Journal และคลิกที่ปุ่ม Find (รูปที่ 1) 4. คลิกที่ Yale Law Journal เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้นต่อไป Yale Law Journal 1

17 Terms and Connecters เป็นวิธีการสืบค้นข้อมูลในเชิงลึก และได้ข้อมูลที่เฉพาะมากขึ้น โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการค้นหาเอกสารดังต่อไปนี้ 1. คลิกที่ Teams & Connecters 2. พิมพ์คำสำคัญที่ต้องการสืบค้นในช่องคำค้น เช่น euthanasia and “assisted suicide” 3. และ/หรือ เลือกพิมพ์คำค้นลงในส่วน Restrict by Segment เพื่อระบุให้คำค้นปรากฏอยู่ในส่วนใดของเอกสาร โดยคลิกเลือกที่ Select a Segment จากนั้น คลิกปุ่ม Add 4. และ/หรือ เลือกระบุช่วงเวลาของเอกสารที่ต้องการ ใน Restrict by Date 5. คลิกที่ปุ่ม Search เพื่อดำเนินการสืบค้น 1 5 euthanasia and “assisted suicide” 2 3 4

18 เทคนิค Terms & Connectors
ระบุหัวเรื่องเพื่อกำหนดขอบเขตในสิ่งที่ต้องการค้นคว้า ตัวอย่างเช่น Information about efforts in the fast food industry to use recyclable packaging เลือกเฉพาะคำสำคัญที่จะต้องใช้เพื่อการสืบค้น ตามตัวอย่างดังนี้ recycle   package   container   fast food เลือกใช้วิธีการละตัวอักษร (Truncation) หรือการแทนที่ (Wildcard) เพื่อการสืบค้นให้ครอบคลุมในรูปแบบคำที่หลากหลาย หรือเมื่อไม่แน่ใจในตัวสะกดของคำ ดัง ตัวอย่างเช่น recycl!  finds "recycle," "recycling" and "recyclable."

19 เทคนิค Terms & Connectors (ต่อ)
เชื่อมคำสำคัญเหล่านั้นให้มีความหมายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการสืบค้น โดยใช้คำเชื่อม (Connectors) เช่น AND, OR, NOT เป็นต้น ดังตัวอย่าง recycl! W/25 fast food W/10 container OR package หมายความว่า ต้องการให้ค้นหา “recycle," "recycling" and "recyclable ซึ่งอยู่ใกล้กับคำว่า “fast food” ภายใน 25 คำและอยู่ใกล้กับคำว่า “container” หรือ package” ภายใน 10 คำ ระบุช่วงวันที่ของเอกสารที่ต้องการ

20 Truncations and Wildcards
เครื่องหมาย ! ใช้ในการละตัวอักษร เช่น recycl!  จะพบ "recycle“, "recycling" และ "recyclable" เครื่องหมาย * ใช้ในการแทนที่ตัวอักษรหนึ่งตัวอักษร เช่น bernst**n จะพบ bernstein และ bernstien

21 Connectors (1) AND : เพื่อจำกัดให้การสืบค้นแคบลง โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องพบทุกคำใน เอกสาร ตัวอย่างเช่น microsoft AND “bill gates” OR : เพื่อขยายการสืบค้นให้กว้างขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่า จะพบคำใด คำหนึ่ง หรือพบทุกคำในเอกสารก็ได้ ตัวอย่างเช่น euthanasia OR “mercy killing” AND NOT : เพื่อจำกัดให้การสืบค้นแคบลง โดยมีเงื่อนไขว่าไม่ต้องการ ให้คำใดปรากฏในเอกสาร ให้วางไว้หลังตัวเชื่อม AND NOT ตัวอย่างเช่น dell OR compaq OR apple AND NOT fruit

22 Connectors (2) W/n: ให้คำค้นทั้งสองคำพบใกล้กันภายใน n คำ (n คือจำนวนคำค้น) ตัวอย่างเช่น william w/3 hearst จะพบ William Randolf Hearst; William R. Hearst; and Hearst, William R. W/s: ให้คำค้นทั้งสองคำต้องพบภายในประโยคเดียวกันในเอกสาร ตัวอย่างเช่น sanction W/s frivolous W/p: ให้คำค้นทั้งสองคำต้องพบภายในย่อหน้าเดียวกันของเอกสาร ตัวอย่างเช่น rule 11 W/p sanction PRE/n (Preceded by n Words): ให้คำค้นทั้งสองคำพบใกล้กันภายใน n คำ (n คือจำนวนคำค้น) โดยเรียงตามลำดับก่อน-หลังของคำเป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น pay PRE/3 television

23 วิธีการสืบค้นแบบ Natural Language
เป็นวิธีการสืบค้นด้วยภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องการคำเชื่อมใด จะค้นในลักษณะวลี หรือ แนวความคิดอย่างกว้างๆ หรือ คำถาม มากกว่าระบุคำสำคัญเฉพาะเจาะจงลงไป โดยมีวิธีการดังนี้ 1. คลิกที่ Natural Languages 2. พิมพ์วลี หรือ แนวคิด ลงไปในช่องคำค้น เช่น Must Swiss army knife be manufactured in Switzerland? 3. และ/หรือสามารถเลือกพิมพ์ วลี หรือ แนวความคิด โดยระบุให้ปรากฏอยู่ในส่วนใดของเอกสาร ที่ส่วน Restrict using Mandatory Terms 4. และ/หรือ เลือกระบุช่วงเวลาของเอกสารที่ต้องการ ใน Restrict by Date 5. คลิกที่ปุ่ม Search เพื่อดำเนินการสืบค้น 1 5 Must Swiss army knife be manufactured in Switzerland? 2 3 4

24 Easy Search 1 3 2 medical malpractice
เป็นวิธีการสืบค้นแบบรวดเร็ว โดยเพียงพิมพ์คำสำคัญ ซึ่งควรจะเป็นคำนาม โดยไม่จำเป็นต้องใส่คำเชื่อม หรือ วลีตามหลักเกณฑ์การค้นแบบ Terms and Connectors หรือ Natural Language แต่ถ้าพิมพ์คำค้นตามหลักเกณฑ์เหล่านั้น ระบบของ Lexis จะทราบโดยอัตโนมัติว่าเป็นวิธีการสืบค้นแบบ Terms and Connectors หรือ Natural Language ดังวิธีการดังนี้ 1. คลิกที่ Easy Search 2. พิมพ์คำสำคัญที่ต้องการสืบค้นในช่องคำค้นเช่น medical malpractice 3. คลิกที่ปุ่ม Search เพื่อดำเนินการสืบค้น

25 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทคดีความ
ต้องการค้นหาเอกสารประเภทคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถพิมพ์เป็นวลีภาษาอังกฤษได้ดังนี้ “the crime of driving a vehicle after drinking alcohol too much” หรือ “driving under the influence” หรือ “driving while intoxicated” เลือกแหล่งข้อมูลจากหมวดประเภทคดี (Cases-US) และให้เลือกแหล่งข้อมูล Federal & State Cases, Combined เพื่อใช้ในการสืบค้น เนื่องจากแหล่งข้อมูลนี้จะครอบคลุม คดีทั้งหมดในสหรัฐทั้งในระดับรัฐ และ Federal ดัง Slide

26 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทคดีความ
3. เลือกวิธีการสืบค้นที่เหมาะสมดังต่อไปนี้ Natural Language พิมพ์วลี the crime of driving a vehicle after drinking alcohol too much Terms and Connector พิมพ์ crim! and driving PRE/2 vehicle! and “drinking alcohol” and “driving under the influence” Easy search พิมพ์ crime driving vehicle drinking alcohol driving under influence

27 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทคดีความ
4. เลือกเอกสารประเภทคดีจากรายการจากหน้าแสดงผลลัพธ์

28 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทกฎหมายลายลักษณ์อักษร
ต้องการค้นหากฎหมายลายลักษณ์อักษรของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าด้วยเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถพิมพ์เป็นวลีที่ใช้เพื่อสืบค้นในภาษาอังกฤษได้ดังนี้ “driving under the influence” “driving while intoxicated” เลือกแหล่งข้อมูลจากหมวด Federal Legal-US. จากนั้นคลิกเลือกที่ United States Code Service Materials เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้น เนื่องจากแหล่งข้อมูลนี้เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในทุกรัฐ

29 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทกฎหมายลายลักษณ์อักษร
3. เลือกวิธีการสืบค้นที่เหมาะสมตาม ตัวอย่างดังนี้ - Terms and Connectors พิมพ์ “driving under the influence” and “driving while intoxicated” - Natural Language พิมพ์ driving under the influence and driving while intoxicated 4. เลือกให้คำค้นในข้อ 3. ปรากฏอยู่ ในส่วนใดของเอกสาร - Full Text of document หมายถึง ให้ปรากฏอยู่ในส่วนของเนื้อหาของ กฎหมาย - Table of Content หมายถึง ให้ ปรากฏเฉพาะในส่วนของหัวข้อหรือ มาตราของกฎหมายอย่างเดียว 5. คลิกที่หัวข้อกฎหมายเพื่อเข้าดู เอกสารรูปแบบเต็ม

30 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทบทความวารสาร Law
1. ต้องการค้นหาเอกสารประเภทบทความวารสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถพิมพ์เป็นวลีภาษาอังกฤษได้ดังนี้ “the crime of driving a vehicle after drinking alcohol too much” หรือ “driving under the influence” หรือ “driving while intoxicated” 2. เลือกแหล่งข้อมูล Law Reviews and Journals จากหมวด Secondary Legal และให้เลือกแหล่งข้อมูล US Law Reviews and Journals, Combined เพื่อใช้ในการสืบค้น เนื่องจากแหล่งข้อมูลนี้จะครอบคลุมบทความจากวารสารและ Law Reviews ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

31 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทบทความวารสาร
3. เลือกวิธีการสืบค้นในแบบ Natural Language พิมพ์วลี the crime of driving a vehicle after drinking alcohol too much drinking alcohol driving under the influence Terms and Connector พิมพ์ crim! and driving PRE/2 vehicle! and “drinking alcohol” and “driving under the influence” Easy search พิมพ์ crime driving vehicle drinking alcohol driving under influence

32 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทบทความวารสาร
4. คลิกเลือกบทความที่ต้องการจากหน้ารายการแสดงผลลัพธ์

33 การค้นหาเอกสารแบบรวดเร็ว (Get a Document)
การค้นหาเอกสารแบบรวดเร็วสามารถแบ่งตามลักษณะข้อมูลที่ได้ 3 วิธี Citation เป็นการค้นหาจากข้อมูลอ้างอิง Party Name เป็นการค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากคู่กรณี เช่น โจทย์ หรือ จำเลย Docket Number เป็นการค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากหมายเลขคดี เช่น No

34 การค้นหาเอกสารด้วยข้อมูลอ้างอิง (Citation)
การค้นหาเอกสารด้วยข้อมูลอ้างอิงนี้จำเป็นต้องทราบข้อมูลที่สำคัญดังนี้ หมายเลข Volume เช่น Vol. 106 ชื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Harvard Law Review หมายเลขหน้า เช่น หน้า 517 ตัวอย่างข้อมูลอ้างอิง : 106 Harv. L. Rev. 517 หมายความว่า : Volume 106 จากสิ่งพิมพ์ชื่อ Harvard Law Review หน้า 517

35 วิธีการค้นหาเอกสารด้วยข้อมูลอ้างอิง (citation)
1 1 3 2 106 Harv. L. Rev. 517 วิธีการค้นหาเอกสารด้วยข้อมูลอ้างอิง มีขั้นตอนดังนี้ คลิกที่แถบเมนู Get a Document จากนั้นคลิกที่ปุ่ม by Citation พิมพ์รูปแบบข้อมูลอ้างอิง (Citation) ที่ใช้เพื่อการสืบค้น เช่น 106 Harv. L. Rev. 517 หรือถ้าไม่ทราบรูปแบบข้อมูลอ้างอิงที่ใช้เพื่อการสืบค้น ให้คลิกที่ปุ่ม Citation Formats (ดังตัวอย่างใน Slide ถัดไป) คลิกที่ปุ่ม Get เพื่อดำเนินการสืบค้น

36 วิธีการค้นหารูปแบบข้อมูลอ้างอิง (Citation Formats)
2 3 Harvard Law Review 1 1. คลิกที่ปุ่ม Citation Formats (ในรูปที่ 1) 2. พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดหรือบางส่วนใน Option 1 เช่น Harvard Law Review (ในรูปที่ 2) 3. คลิกที่ปุ่ม Find (ในรูปที่ 2)

37 วิธีการค้นหารูปแบบข้อมูลอ้างอิง (Citation Formats) (ต่อ)
4 106 517 5 6 4. คลิกที่รูปแบบย่อของชื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Harv. L. Rev. ดังรูปที่ 1 5. พิมพ์หมายเลข Volume ช่องแรก เช่น 106 และพิมพ์หมายเลขหน้าใน ช่องหลัง เช่น หน้า 517 6. คลิกที่ปุ่ม Get

38 วิธีการค้นหารูปแบบข้อมูลอ้างอิง (Citation Formats) (ต่อ)

39 การค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากคู่กรณี (Party Name)
1 1 2 microsoft 3 4 5 วิธีการค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากคู่กรณี 1. คลิกที่ แถบเมนู Get a Document จากนั้นคลิกที่ปุ่ม by Party Name 2. พิมพ์ชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคล ในช่อง Party name จะพิมพ์เป็นฝ่ายโจทย์ หรือจำเลยก่อนหลังก็ได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องพิมพ์ให้ครบทั้งสองช่อง เช่น ถ้าต้องการทราบเอกสารพิจารณาคดีของบริษัท Microsoft ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ หรือ จำเลย ให้พิมพ์ Microsoft ใน Party name ช่องแรกเพียงช่องเดียว 3. เลือกประเภทของศาล เช่น US Supreme Court 4. เลือกระบุช่วงเวลา 5. คลิกที่ปุ่ม Search

40 การค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากหมายเลขคดี (Docket Number)
1 2 No 3 4 5 การค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากหมายเลขคดี มีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ คลิกที่ แถบเมนู Get a Document จากนั้นคลิกที่ปุ่ม by Docket Number พิมพ์หมายเลขคดีที่ทราบ เช่น No เลือกประเภทของศาลเช่น US Supreme Court ระบุช่วงวันที่ของเอกสาร คลิกที่ปุ่ม Search

41 การใช้ Shepard’s 1 1 2 3 4 เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์คดีความที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยเพื่อกำหนดว่าเอกสารใดที่เป็นประโยชน์ และมีข้อเท็จจริงที่ยังคงใช้ได้กับงานวิจัยของผู้ใช้ เช่น ลำดับขั้นตอนของการพิจารณาคดี ประวัติคดี และการอ้างจากเอกสารประเภทอื่นๆ เช่น คดีความ วารสาร Law Review เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่แถบ Shepard’s และคลิกที่ปุ่ม Shepard’s 2. พิมพ์ข้อมูลรูปแบบอ้างอิง (Citation Formats) เช่น 549 F. Supp. 574 หรือคลิกที่ Citation Formats ในกรณีที่ไม่ทราบรูปแบบอ้างอิง (Citation) 3. เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแสดงผลในส่วน “The Report will include” 4. คลิกที่ปุ่ม Check

42 หน้าแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์เอกสาร Shepard’s

43 การใช้ Table of Authority
1 1 2 3 Table of Authorities เป็นเครื่องมือช่วยในการวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เอกสารกฎหมายว่ายังคงใช้อ้างอิงหรือข้อเท็จจริงยังมีผลบังคับใช้ได้อยู่หรือไม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่แถบ Shepard’s และคลิกที่ปุ่ม Table of Authority 2. พิมพ์ข้อมูลรูปแบบอ้างอิง (citation Format) เช่น 549 F. Supp. 574 หรือ คลิกที่ Citation formats ในกรณีที่ไม่ทราบรูปแบบอ้างอิง(Citation) 3. คลิกที่ปุ่ม Check

44 TOA Results

45 Research Tasks Research Tasks เป็นวิธีการที่ช่วยให้การค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว แหล่งข้อมูลได้จัดแบ่งตามหัวเรื่องที่สำคัญๆโดยผู้เชี่ยวชาญ และได้รวมเอารูปแบบการสืบค้นอัตโนมัติและรูปแบบการค้นหาข้อมูลเฉพาะด้านเอาไว้ให้ด้วย ซึ่งมีขั้นตอนการเข้าใช้ดังนี้ 1. คลิกที่แถบเมนู Research Task 2. เลือกหัวเรื่องที่ต้องการจากคอลัมน์ Area of Law เช่น Medical หรือPatent 3. หน้าจอการสืบค้นจากหัวเรื่องที่เลือกไว้จะปรากฎขึ้น เช่น ถ้าเลือกหัวเรื่อง Medical ก็จะพบกับหน้า Search Medical Source หรือเลือกหัวเรื่อง Patent ก็จะพบกับ Search Patent Law Sources ดังตัวอย่างใน Slide ถัดไป 1 2

46 ตัวอย่างการค้นหาจากหัวเรื่อง Medical
ตัวอย่างการค้นหาเอกสารภาพวาดกายวิภาค ในเรื่องเกี่ยวกับฟัน หรือสมอง ให้คลิกเลือกจากแหล่งข้อมูล Find Anatomical Illustrations 3

47 ตัวอย่างการค้นหาจากหัวเรื่อง Medical
คลิกที่ปุ่ม Go 1 คลิกที่ชื่อเรื่อง 2 คลิกที่ PDF เพื่อดูรูปภาพ 3

48

49

50 การค้นหาเอกสารประเภทสิทธิบัตร (Patents)

51 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทสิทธิบัตร (Patents)

52 ตัวอย่างเอกสารประเภทสิทธิบัตร (Patents)

53 ตัวอย่างเอกสารประเภทสิทธิบัตร (Patents)

54 หน้ารายการแสดงรายการผลลัพธ์

55 Print/Download/Email

56 Print

57 Download

58

59 การออกจาก Lexis ทุกครั้งเมื่อต้องการออกจาก Lexis ให้คลิกที่ปุ่ม Sign Off เพื่อเลิกการใช้งานอย่างสมบูรณ์

60 Lexis


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล Lexis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google