งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล Lexis โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล Lexis โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล Lexis โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/03/50

2 สารบัญ •Lexis คืออะไร •วิธีการเข้าใช้ Lexis •หน้าจอแสดงแถบคำสั่งการใช้ค้นหาเอกสารที่สำคัญ การสืบค้นข้อมูล •การเลือกประเภทของแหล่งข้อมูลก่อนดำเนินการสืบค้น • ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลคดีความ •ตัวอย่างการเลือกข้อมูลประเภทตัวบท •ตัวอย่างข้อมูลประเภท Law Review และบทความ วารสาร •ตัวอย่างการค้นหาแหล่งข้อมูลจาก Find a Sources

3 สารบัญ ( ต่อ ) วิธีการสืบค้น •วิธีการสืบค้นแบบกำหนดเงื่อนไข (Terms and Connectors) •Natural Language •Easy Search ตัวอย่างการสืบค้น • ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทคดีความ •ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทกฏหมาย •ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทวารสารและ Law Review

4 สารบัญ (ต่อ) การค้นหาเอกสารแบบรวดเร็ว (Get a document)  การค้นหาเอกสารด้วยข้อมูลอ้างอิง ( Citation)  การค้นหาเอกสารประเภทคดีจากคู่กรณี (Party Name)  การค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากหมายเลขคดี (Docket number) การตรวจสอบคดี (Shepard's)  Shepard’s  Table of authority การใช้ Research Tasks

5 สารบัญ (ต่อ) ผลลัพธ์การสืบค้น •หน้ารายละเอียดของเอกสาร การจัดการผลลัพธ์ •การพิมพ์เอกสาร (Print) •การบันทึก (Save) •การส่งทางอีเมล์ (Email) การออกจาก Lexis

6 Lexis เป็นฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลย้อนหลังโดย เฉลี่ยตั้งแต่ปี 1980 ครอบคลุมเนื้อหาทั้งใน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศในแถบยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส เป็นต้น ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ได้แก่ มาเลเชีย สิงคโปร์ บรูไน เป็นต้น Lexis คืออะไร

7 วิธีการเข้าใช้ Lexis

8 Lexis : หน้าจอหลัก (Home Page) Lexis จะมีแถบคำสั่งในการค้นหา เอกสารในแบบและวิธีการต่างๆดังนี้ 1. แถบ Search เมื่อต้องการค้นหา เอกสารด้วยคำสำคัญ (keyword) 2. แถบ Research Tasks จะจัดชนิด ของข้อมูลที่สำคัญจำแนกตามหัวข้อ กฎหมายและกำหนดรูปแบบเฉพาะ การสืบค้นมาให้ เพื่อการสืบค้น ข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น 3. แถบ Search Advisorจัด แหล่งข้อมูลที่เหมาะสมตามขอบเขต หัวข้อกฎหมาย เพื่อความสะดวกใน การค้นหาคดีความที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อกฎหมายที่กำลังค้นหา 4. Get a document เป็นการค้นหา เอกสารกฎหมายแบบรวดเร็ว 5. Shepard’s เพื่อตรวจสอบเอกสาร ประเภทคดีความในสหรัฐอเมริกา 6. Alerts บริการแจ้งเตือนข้อมูล ใหม่ๆ 123456

9 การเลือกแหล่งข้อมูลจากแถบ เมนู Search/Sources สามารถ เลือกได้หลากหลายวิธี เช่น 1. Recently Used Sources คือ 20 แหล่งข้อมูลล่าสุดที่ เคยเลือกใช้สืบค้นก่อนหน้า 2. Look for a Source คือ แหล่งข้อมูลตามกลุ่มประเภท ของเนื้อหา เช่น Legal 3. Find a Source คือ ค้นหา แหล่งข้อมูลด้วยการใช้คำ สำคัญ (keyword) เช่น Library จะค้นหาแหล่งข้อมูลที่ มีคำว่า Library ปรากฏอยู่ การเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น 1 2 3

10 จากแถบ Legal แหล่งข้อมูลต่างๆ จะจัดกลุ่มและแยกประเภทเอาไว้ ดังนี้ 1. กลุ่มแหล่งข้อมูลประเภทคดี ความของประเทศสหรัฐอเมริกา (Cases-U.S.) 2. กลุ่มแหล่งข้อมูลประเภท กฎหมายของอเมริกา (Federal and States Legal-U.S 3. การออกกฎหมาย (Legislation) 4. Area of Law คือการจัดกลุ่ม แหล่งข้อมูลแยกประเภทตามหัวข้อ กฎหมายออกเป็นหัวเรื่องย่อยโดย จะมีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัว เรื่องนั้นๆ 5. เอกสารประเภทบทความวารสาร (Secondary Legal) 6. เอกสารอ้างอิงอื่นๆ (Reference) 7. เอกสารกฎหมายในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของประเทศสหรัฐอเมริกา Legal (Excluding U.S.) การเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น (ต่อ) 1 2 3 4 5 6 7

11 ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลประเภทคดี (Cases) ต้องการค้นหาคดีความของ ประเทศสหรัฐอเมริกาจากศาล ทั่วประเทศ 1. คลิกแถบ Search จากนั้น คลิกที่ แถบเมนู Sources 2. ภายใต้แถบเมนู Legal จะพบ รายชื่อแหล่งข้อมูลประเภทคดี จากศาลของสหรัฐอเมริกาอยู่ ภายในเมนู Cases-U.S. 3. คลิกเลือกที่ Federal & State Cases, Combined หรือ สามารถดูแหล่งข้อมูลอื่นคลิกที่ View more sources หรือคลิก ที่ อักษร i เพื่อดูรายละเอียด ของแหล่งข้อมูลนั้น

12 ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลประเภทกฎหมาย ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal/States Legal-U.S.) ต้องการค้นหากฎหมายแห่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา 1. คลิกแถบ Search จากนั้นคลิก ที่แถบเมนู Sources 2. ภายใต้แถบเมนู Legal จะพบ รายชื่อแหล่งข้อมูลประเภทตัว บทกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา อยู่ภายในเมนู Federal Legal- U.S. 3. คลิกเลือกที่ United States Code Service – Titles 1 through 50 หรือสามารถดู แหล่งข้อมูลอื่น คลิกที่ View more sources หรือคลิกที่ อักษร i เพื่อดูรายละเอียดของ แหล่งข้อมูลนั้น 4. หรือถ้าต้องการดูกฎหมายของ แต่ละรัฐให้คลิกชื่อรัฐภายใต้เมนู States Legal – U.S.

13 ตัวอย่างการเลือกแหล่งข้อมูลประเภทวารสาร และ Law Reviews ต้องการค้นบทความที่ เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน ทางปัญญาจากวารสาร กฎหมาย และ Law Reviews 1. คลิกแถบ Search จากนั้นคลิกที่ แถบเมนู Sources 2. ภายใต้แถบเมนู Legal คลิกที่ Law Reviews & Journals ภายในเมนู Secondary Legal (รูปที่ 1) 3. คลิกที่ Law Reviews by Area of Law (รูปที่ 2) 4. คลิกที่ Intellectual Property Law Review Articles, Combined (รูปที่ 3) 1 2 3

14 ตัวอย่างการค้นหาแหล่งข้อมูลโดย Find A Source ต้องการค้นหาบทความ เฉพาะในวารสาร Yale Law Journal 1. คลิกแถบ Search จากนั้นคลิกที่ แถบเมนู Sources 2. คลิกที่แถบ Find A Source (รูปที่ 1) 3. พิมพ์ Yale Law Journal และคลิกที่ปุ่ม Find (รูปที่ 1) 4. คลิกที่ Yale Law Journal เพื่อใช้เป็น แหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น ต่อไป Yale Law Journal 1

15 Terms and Connecters เป็นวิธีการสืบค้นข้อมูลในเชิงลึก และได้ข้อมูลที่เฉพาะมากขึ้น โดย สามารถกำหนดเงื่อนไขการค้นหา เอกสารดังต่อไปนี้ 1. คลิกที่ Teams & Connecters 2. พิมพ์คำสำคัญที่ต้องการสืบค้น ในช่องคำค้นเช่น medical malpractice 3. และ/หรือ เลือกพิมพ์คำค้นลง ในส่วน Restrict by Segment เพื่อระบุให้คำค้นปรากฏอยู่ในส่วน ใดของเอกสาร โดยคลิกเลือกที่ Select a Segment จากนั้น คลิก ปุ่ม Add 4. และ/หรือ เลือกระบุช่วงเวลา ของเอกสารที่ต้องการ ใน Restrict by Date 5. คลิกที่ปุ่ม Search เพื่อ ดำเนินการสืบค้น 1 2 medical malpractice 3 4 5

16 เทคนิค Terms & Connectors 1.ระบุหัวเรื่องเพื่อกำหนดขอบเขตในสิ่งที่ต้องการค้นคว้า ตัวอย่างเช่น Information about efforts in the fast food industry to use recyclable packaging 2.เลือกเฉพาะคำสำคัญที่จะต้องใช้เพื่อการสืบค้น ตามตัวอย่าง ดังนี้ recycle package container fast food 3.เลือกใช้วิธีการละตัวอักษร (Truncation) หรือการแทนที่ (Wildcard) เพื่อการสืบค้นให้ครอบคลุมในรูปแบบคำที่ หลากหลาย หรือเมื่อไม่แน่ใจในตัวสะกดของคำ ดัง ตัวอย่างเช่น recycl! finds "recycle," "recycling" and "recyclable."

17 4.เชื่อมคำสำคัญเหล่านั้นให้มีความหมายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน อย่างไรให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการสืบค้น โดยใช้คำเชื่อม (Connectors) เช่น AND, OR, NOT เป็นต้น ดังตัวอย่าง recycl! W/25 fast food W/10 container OR package หมายความว่า ต้องการให้ค้นหา “recycle," "recycling" and "recyclable ซึ่งอยู่ใกล้กับคำว่า “fast food” ภายใน25 คำ และอยู่ใกล้กับคำว่า “container” หรือ package” ภายใน 10 คำ 5.ระบุช่วงวันที่ของเอกสารที่ต้องการ เทคนิค Terms & Connectors (ต่อ)

18 Truncations and Wildcards • เครื่องหมาย ! ใช้ในการละตัวอักษร เช่น recycl! จะพบ "recycle“, "recycling" และ "recyclable" • เครื่องหมาย * ใช้ในการแทนที่ตัวอักษรหนึ่งตัวอักษร เช่น bernst**n จะพบ bernstein และ bernstien

19 Connectors (1) • AND : เพื่อจำกัดให้การสืบค้นแคบลง โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องพบทุกคำ ในเอกสาร ตัวอย่างเช่น microsoft AND “bill gates” • OR : เพื่อขยายการสืบค้นให้กว้างขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่า จะพบคำใด คำหนึ่ง หรือพบทุกคำในเอกสารก็ได้ ตัวอย่างเช่น euthanasia OR “mercy killing” • AND NOT : เพื่อจำกัดให้การสืบค้นแคบลง โดยมีเงื่อนไขว่า ไม่ต้องการให้คำใดปรากฏในเอกสาร ให้วางไว้หลัง ตัวเชื่อม AND NOT ตัวอย่างเช่น dell OR compaq OR apple AND NOT fruit

20 •W/n: ให้คำค้นทั้งสองคำพบใกล้กันภายใน n คำ (n คือจำนวน คำค้น) ตัวอย่างเช่น william w/3 hearst จะพบ William Randolf Hearst; William R. Hearst; and Hearst, William R. •W/s: ให้คำค้นทั้งสองคำต้องพบภายในประโยคเดียวกันใน เอกสาร ตัวอย่างเช่น sanction W/s frivolous •W/p: ให้คำค้นทั้งสองคำต้องพบภายในย่อหน้าเดียวกันของ เอกสาร ตัวอย่างเช่น rule 11 W/p sanction •PRE/n (Preceded by n Words): ให้คำค้นทั้งสองคำพบใกล้กัน ภายใน n คำ (n คือจำนวนคำค้น) โดยเรียงตามลำดับก่อน-หลัง ของคำเป็นสำคัญ เช่น pay PRE/3 television Connectors (2)

21 วิธีการสืบค้นแบบ Natural Language เป็นวิธีการสืบค้นด้วยภาษาอังกฤษแบบ ง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องการคำเชื่อมใด จะค้น ในลักษณะวลี หรือ แนวความคิดอย่าง กว้างๆ หรือ คำถาม มากกว่าระบุคำสำคัญ เฉพาะเจาะจงลงไป โดยมีวิธีการดังนี้ 1. คลิกที่ Natural Languages 2. พิมพ์วลี หรือ แนวคิด ลงไปในช่อง คำค้น เช่น What efforts has the fast food industry made to use recyclable packages? 3. และ/หรือสามารถเลือกพิมพ์ วลี หรือ แนวความคิด โดยระบุให้ปรากฏอยู่ในส่วน ใดของเอกสาร ที่ส่วน Restrict using Mandatory Terms 4. และ/หรือ เลือกระบุช่วงเวลาของ เอกสารที่ต้องการ ใน Restrict by Date 5. คลิกที่ปุ่ม Search เพื่อดำเนินการสืบค้น 1 2 3 4 5 What efforts has the fast food industry made to use recyclable packages?

22 Easy Search เป็นวิธีการสืบค้นแบบรวดเร็ว โดยเพียงพิมพ์คำสำคัญ ซึ่งควรจะเป็นคำนาม โดยไม่ จำเป็นต้องใส่คำเชื่อม หรือวลีตามหลักเกณฑ์การค้นแบบ Terms and Connectors หรือ Natural Language แต่ถ้าพิมพ์คำค้นตามหลักเกณฑ์เหล่านั้น ระบบของ Lexis จะทราบ โดยอัตโนมัติว่าเป็นวิธีการสืบค้นแบบ Terms and Connectors หรือ Natural Language ดังวิธีการดังนี้ 1. คลิกที่ Easy Search 2. พิมพ์คำสำคัญที่ต้องการสืบค้นในช่องคำค้นเช่น medical malpractice 3. คลิกที่ปุ่ม Search เพื่อดำเนินการสืบค้น 1 medical malpractice 2 3

23 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทคดีความ 1. ต้องการค้นหาเอกสารประเภทคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิด ในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถพิมพ์เป็นวลีภาษาอังกฤษได้ดังนี้ “the crime of driving a vehicle after drinking alcohol too much” หรือ “driving under the influence” หรือ “driving while intoxicated” 2.เลือกแหล่งข้อมูลจากหมวดประเภทคดี (Cases-US) และให้ เลือกแหล่งข้อมูล Federal & State Cases, Combined เพื่อ ใช้ในการสืบค้น เนื่องจากแหล่งข้อมูลนี้จะครอบคลุม คดีทั้งหมดในสหรัฐทั้งในระดับรัฐ และ Federal ดัง Slide

24 เลือกวิธีการสืบค้นที่เหมาะสมดังต่อไปนี้  Natural Language พิมพ์วลี the crime of driving a vehicle after drinking alcohol too much  Terms and Connector พิมพ์ crim! and driving PRE/2 vehicle! and “drinking alcohol” and “driving under the influence”  Easy search พิมพ์ crime driving vehicle drinking alcohol driving under influence ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทคดีความ

25  เลือกเอกสารประเภทคดีจากรายการ จากหน้าแสดงผลลัพธ์ ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทคดีความ

26 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทกฎหมาย 1.ต้องการค้นหากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ด้วยเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถพิมพ์เป็นวลีที่ใช้เพื่อ สืบค้นในภาษาอังกฤษได้ดังนี้ - “driving under the influence” -“driving while intoxicated” 2.เลือกแหล่งข้อมูลจากหมวด Federal Legal-US. จากนั้นคลิกเลือกที่ United States Code Service เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้น เนื่องจาก แหล่งข้อมูลนี้เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในทุกรัฐ

27 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทบทความวารสาร Law 1. ต้องการค้นหาเอกสารประเภท บทความวารสารเกี่ยวกับการกระทำ ความผิดในเรื่องของการขับขี่ ยานพาหนะขณะมึนเมาในประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถพิมพ์เป็นวลี ภาษาอังกฤษได้ดังนี้ “the crime of driving a vehicle after drinking alcohol too much” หรือ “driving under the influence” หรือ “driving while intoxicated” 2. เลือกแหล่งข้อมูล Law Reviews and Journals จากหมวด Secondary Legal และให้เลือกแหล่งข้อมูล US Law Reviews and Journals, Combined เพื่อใช้ในการสืบค้น เนื่องจากแหล่งข้อมูลนี้จะครอบคลุม บทความจากวารสารและ Law Reviews ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

28 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทตัวบทกฎหมาย 3. เลือกวิธีการสืบค้นที่เหมาะสมตาม ตัวอย่างดังนี้ - Terms and Connectors พิมพ์ “driving under the influence” and “driving while intoxicated” - Natural Language พิมพ์ driving under the influence and driving while intoxicated 4. เลือกให้คำค้นในข้อ 3. ปรากฎอยู่ ในส่วนใดของเอกสาร - Full Text of document หมายถึง ให้ปรากฏอยู่ในส่วนของเนื้อหาของ กฎหมาย - Table of Content หมายถึง ให้ ปรากฏเฉพาะในส่วนของหัวข้อหรือ มาตราของกฎหมายอย่างเดียว 5. คลิกที่หัวข้อกฎหมายเพื่อเข้าดู เอกสารรูปแบบเต็ม

29 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทบทความวารสาร 3. เลือกวิธีการสืบค้นในแบบ Natural Language พิมพ์วลี the crime of driving a vehicle after drinking alcohol too much drinking alcohol driving under the influence Terms and Connector พิมพ์ crim! and driving PRE/2 vehicle! and “drinking alcohol” and “driving under the influence” Easy search พิมพ์ crime driving vehicle drinking alcohol driving under influence

30 4.คลิกเลือกคดีที่ต้องการจากหน้ารายการแสดงผลลัพธ์ ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทบทความวารสาร

31 การค้นหาเอกสารแบบรวดเร็ว (Get a Document) การค้นหาเอกสารแบบรวดเร็วสามารถแบ่งตามลักษณะ ข้อมูลที่ได้ 3 วิธี 1.Citation เป็นการค้นหาจากข้อมูลอ้างอิง 2.Party Name เป็นการค้นหาเอกสารประเภทคดีความ จากคู่กรณี เช่น โจทย์ หรือ จำเลย 3.Docket Number เป็นการค้นหาเอกสารประเภทคดี ความจาก หมายเลขคดี เช่น No. 01-6544

32 การค้นหาเอกสารด้วยข้อมูลอ้างอิง (Citation) การค้นหาเอกสารด้วยข้อมูลอ้างอิงนี้จำเป็นต้องทราบ ข้อมูลที่สำคัญดังนี้ 1.หมายเลข Volume เช่น Vol. 106 2.ชื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Harvard Law Review 3.หมายเลขหน้า เช่น หน้า 517 ตัวอย่างข้อมูลอ้างอิง : 106 Harv. L. Rev. 517 หมายความว่า : Volume 106 จากสิ่งพิมพ์ชื่อ Harvard Law Review หน้า 517

33 วิธีการค้นหาเอกสารด้วยข้อมูลอ้างอิง (citation) วิธีการค้นหาเอกสารด้วยข้อมูลอ้างอิงมีขั้นตอนดังนี้ 1.คลิกที่แถบเมนู Get a Document จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Citation 2.พิมพ์รูปแบบข้อมูลอ้างอิง (Citation) ที่ใช้เพื่อการสืบค้น เช่น 106 Harv. L. Rev. 517 หรือถ้าไม่ทราบรูปแบบข้อมูลอ้างอิงที่ใช้เพื่อการสืบค้น ให้ คลิกที่ปุ่ม Citation Formats (ดังตัวอย่างใน Slide ถัดไป) 3.คลิกที่ปุ่ม Get เพื่อดำเนินการสืบค้น 1 2 3 106 Harv. L. Rev. 517 1

34 วิธีการค้นหารูปแบบข้อมูลอ้างอิง (Citation Formats) 1. คลิกที่ปุ่ม Citation Formats (ในรูปที่ 1) 2. พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดหรือบางส่วนใน Option 1 เช่น Harvard Law Review (ในรูปที่ 2) 3. คลิกที่ปุ่ม Find (ในรูปที่ 2) 1 23 Harvard Law Review

35 4. คลิกที่รูปแบบย่อของชื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Harv. L. Rev. ดังรูปที่ 1 5. พิมพ์หมายเลข Volume ช่องแรก เช่น 106 และพิมพ์หมายเลขหน้าในช่องหลัง เช่น หน้า 517 6. คลิกที่ปุ่ม Get วิธีการค้นหารูปแบบข้อมูลอ้างอิง (Citation Formats) (ต่อ) 4 5 6 106517

36

37 การค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากคู่กรณี (Party Name) วิธีการค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากคู่กรณี 1.คลิกที่ แถบเมนู Get a Document จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Party Name 2.พิมพ์ชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล ในช่อง Party name จะพิมพ์เป็นฝ่ายโจทย์ หรือจำเลย ก่อนหลังก็ได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องพิมพ์ให้ครบทั้งสองช่อง เช่น ถ้าต้องการทราบ เอกสารพิจารณาคดีของบริษัท Microsoft ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ หรือ จำเลย ให้พิมพ์ Microsoft ใน Party name ช่องแรกเพียงช่องเดียว 3. เลือกประเภทของศาล เช่น US Supreme Court 4. เลือกระบุช่วงเวลา 5. คลิกที่ปุ่ม Search 1 2 3 4 5 microsoft 1

38 การค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากหมายเลขคดี (Docket Number) การค้นหาเอกสารประเภทคดีความจากหมายเลขคดี มีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 1.คลิกที่ แถบเมนู Get a Document จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Docket Number 2.พิมพ์หมายเลขคดีที่ทราบ เช่น No. 05-288 3.เลือกประเภทของศาลเช่น US Supreme Court 4.ระบุช่วงวันที่ของเอกสาร 5.คลิกที่ปุ่ม Search 1 2 3 4 5 No. 05-288

39 การใช้ Shepard’s เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์คดีความที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยเพื่อกำหนดว่าเอกสารใด ที่เป็นประโยชน์ และมีข้อเท็จจริงที่ยังคงใช้ได้กับงานวิจัยของผู้ใช้ เช่น ลำดับขั้นตอนของ การพิจารณาคดี ประวัติคดี และการอ้างจากเอกสารประเภทอื่นๆ เช่น วารสาร Law Review เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่แถบ Shepard’s และคลิกที่ปุ่ม Shepard’s 2. พิมพ์ข้อมูลรูปแบบอ้างอิง (Citation Formats) เช่น 549 F. Supp. 574 หรือคลิกที่ Citation Formats ในกรณีที่ไม่ทราบรูปแบบอ้างอิง (Citation) 3. เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแสดงผลในส่วน “The Report will include” 4. คลิกที่ปุ่ม Check 1 1 2 3 4

40 หน้าแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์เอกสาร Shepard’s

41 การใช้ Table of Authority Table of Authority เป็นเครื่องมือช่วยในการวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการ วิเคราะห์เอกสารกฎหมายว่ายังคงใช้อ้างอิงหรือข้อเท็จจริงยังมีผลบังคับ ใช้ได้อยู่หรือไม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่แถบ Shepard’s และคลิกที่ปุ่ม Table of Authority 2. พิมพ์ข้อมูลรูปแบบอ้างอิง (citation Format) เช่น 549 F. Supp. 574 หรือ คลิกที่ Citation formats ในกรณีที่ไม่ทราบรูปแบบอ้างอิง(Citation) 3. คลิกที่ปุ่ม Check 1 1 2 3

42 TOA Results

43 Research Tasks Research Tasks เป็นวิธีการที่ช่วยให้ การค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว แหล่งข้อมูล ได้จัดแบ่งตามหัวเรื่องที่สำคัญๆโดย ผู้เชี่ยวชาญ และได้รวมเอารูปแบบการ สืบค้นอัตโนมัติและรูปแบบการค้นหา ข้อมูลเฉพาะด้านเอาไว้ให้ด้วย ซึ่งมี ขั้นตอนการเข้าใช้ดังนี้ 1. คลิกที่แถบเมนู Research Task 2. เลือกหัวเรื่องที่ต้องการจากคอลัมน์ Area of Law เช่น Medical หรือPatent 3. หน้าจอการสืบค้นจากหัวเรื่องที่เลือก ไว้จะปรากฎขึ้น เช่น ถ้าเลือกหัวเรื่อง Medical ก็จะพบกับหน้า Search Medical Source หรือเลือกหัวเรื่อง Patent ก็จะพบกับ Search Patent Law Sources ดังตัวอย่างใน Slide ถัดไป 1 2

44 ตัวอย่างการค้นหาจากหัวเรื่อง Medical ตัวอย่างการค้นหาเอกสาร ภาพวาดกายวิภาค ในเรื่อง เกี่ยวกับฟัน หรือสมอง ให้คลิก เลือกจากแหล่งข้อมูล Find Anatomical Illustrations 3

45 ตัวอย่างการค้นหาจากหัวเรื่อง Medical 1 คลิกที่ปุ่ม Go 2 3 คลิกที่ชื่อ เรื่อง คลิกที่ PDF เพื่อดู รูปภาพ

46

47

48 การค้นหาเอกสารประเภทสิทธิบัตร (Patents)

49 ตัวอย่างการค้นหาเอกสารประเภทสิทธิบัตร (Patents)

50 ตัวอย่างเอกสารประเภทสิทธิบัตร (Patents)

51

52 หน้ารายการแสดงรายการผลลัพธ์

53 Print/Save/Email ผลลัพธ์

54 Print

55 Save

56 Email

57 การออกจาก Lexis ทุกครั้งเมื่อต้องการออกจาก Lexis ให้คลิกที่ปุ่ม Sign Off เพื่อเลิกการใช้งานอย่างสมบูรณ์

58


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล Lexis โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google