งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
รายงานความก้าวหน้า งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ

2

3 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2554
งานดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ ความก้าวหน้าระบบ LMS ความก้าวหน้าระบบ E-Testing สถานีข่าว MJU Channel งานถ่ายทอดสด

4 งานดูแลและพัฒนาเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย

5 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย

6 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย

7 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์แยกตามประเทศที่เข้าชม

8 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์แยกตามจังหวัดที่เข้าชม

9 ภาพรวมเนื้อหาของการเข้าชมเว็บไซต์

10 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์แยกตามเครือข่ายที่เข้าชม

11 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์แยกตาม web browser ที่เข้าชม

12 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์แยกตามอุปกรณ์มือถือที่เข้าชม

13 งานดูแลและพัฒนาเว็บไซต์
ทำหน้าเว็บไซต์ Congratulations อยู่ 2 รูปแบบ เนื่องจากรูปแบบแรกที่นำเสนอ มีผู้ทักท้วงมาว่าควรมีรูปของฟ้าหญิงฯ ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ด้วย จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ 2

14 งานดูแลและพัฒนาเว็บไซต์
หน้าเว็บไซต์ Congratulations รูปแบบที่ 2 ที่ได้ทำการแก้ไข

15 งานดูแลและพัฒนาเว็บไซต์
ทำการแก้ข้อมูล ตามเนื้อหาใน ที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสั่งการ การปรับเปลี่ยนหน้า web อยากให้ใส่ที่เป็น highlight ของแม่โจ้ ใน Heading นวัตกรรมแม่โจ้ รวบรวมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง บุคลากรเด่น รวบรวมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง แก้ไขที่ผิด สำนักตรวจสอบภายใน เป็น สำนักงานตรวจสอบภายใน วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็น มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตชุมพร เป็น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ประวัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดึงรูปมาวางไว้ที่หัวข้อ ปูชนียบุคคล อธิการบดีในอดีต น่าจะลงประวัติ และรูปไว้ด้วย ลงประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิด้วย บุคลากรภายในให้ link ไปที่ e- manage ให้ได้ วิจัยและบริการวิชาการ มีหลายส่วนที่ไม่ active Web ของสำนักงานอธิการบดี ขอปรับเปลี่ยนรูปของ อ.พาวิน และ อ.เพ็ญรัตน์ ใช้รูปเดียวกับที่อยู่ในโครงสร้างผู้บริหาร เพราะรูปอ.พาวินดูแปลกแยกจากทุกคน ทำให้ไม่สวยงาม คงค้างข้อแรกที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

16 เว็บไซต์สถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

17

18 เว็บไซด์มหาวิทยาลัย 3 ภาษา

19 เว็บไซด์ 3 ภาษา ภาษาอังกฤษ โครงสร้าง, ประวัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

20 ระบบ LMS

21 ณ ห้องชลธารปาย ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 70 ปี
ระบบ LMS จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา น. ณ ห้องชลธารปาย ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 70 ปี

22 ระบบ LMS

23 ระบบ LMS รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม 11 รายวิชา คพ495 หัวข้อน่าสนใจ
คพ495 หัวข้อน่าสนใจ คพ321 โครงสร้างข้อมูล คพ332 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ คพ452 ปัญญาประดิษฐ์ ชว250 การศึกษาแบบทางวิศวกรรม สต323 การวางแผนการทดลอง 1 ฟส111 ฟิสิกส์ 1 ฟส112 ฟิสิกส์ 2 ฟส200 กระบวนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 ระบบ LMS รายงานผู้เข้าใช้ระบบ (ผู้สอน)

25 ระบบ LMS รายงานผู้เข้าใช้ระบบ (นักศึกษา)

26 ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing)

27 ความก้าวหน้าระบบ e-testing
รายวิชาที่ขอใช้บริการศูนย์สอบฯ มีดังนี้ 1. ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 2. ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 3. คม250 เคมีอินทรีย์ 4. คม254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 5. คม452 เคมีอินทรีย์ของสารธรรมชาติ

28 ความก้าวหน้าระบบ e-testing
เดือน ก.พ. จัดสอบ รายวิชา 1. ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 จัดสอบ : วันที่ และ 17 ก.พ ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 จัดสอบ : วันที่ 22 ก.พ. 55 (ศิลปศาสตร์ : อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ อาจารย์กุลยา ป้องพาล อาจารย์ปนัดดา พนานิล TA1,TA2,TA3)

29 ความก้าวหน้าระบบ e-testing
เดือน ก.พ. จัดสอบวัดมาตราฐาน ICT สำหรับนักศึกษารหัส 53 และรหัส 54 รอบชำระค่าลงทะเบียน (หมายเหตุ : นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านนัดสอบเป็นสาขา)

30 กำหนดการสอบสัญจร ครั้งที่ 2
รายงานผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน ICT ระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์พานิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผ่าน 82 คน ไม่ผ่าน 31 คน ขาดสอบ 43 คน พังงา ยังไม่ได้สอบรอบที่ 2 สำหรับคนที่สอบไม่ผ่านให้ขึ้นมาสอบช่วงรับน้อง

31 Print Poster ต.ค. 2554 หน่วยงาน A1 A0 ราคา/แผ่น รวม
ประชาสัมพันธ์ (ขอความอนุเคราะห์) 20 -

32 สถานีข่าว MJU Channel

33 สถานีข่าว MJU Channel รอบวันทันข่าว เดือน มกราคม
ภาพบรรยากาศงานกีฬาบุคลากรประจำปี 2554 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ต.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานไส้เดือนดิน เปิดตัวนิตยสารแคมปัส การบรรยาย Years of studying english but we still can't speak it wall โดย คุณ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ หรือ พี่เต้ English breakfast กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตสัตวศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และม.แม่โจ้ พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน งาน 4 จอบครั้งที่ 29 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหกรรมทอล์คโชว์ต้อต้านยาเสพย์ติดกับโย่ง เชิญยิ้ม นักศึกษาโคนม - โคเนื้อ ชนะเลิศการประกวดการ แข่งขันปาฐกฐา มอบถ้วยให้แก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนาม MOU กับกรมปศุสัตว์

34 รอบวันทันข่าว เดือน มกราคม (ต่อ)
ผู้นำนักศึกษาม.สงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา งานสัมมนาจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ idea ไปกับ a day งานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน นักศึกษาจีน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ภาพบรรยากาศการบรรเลงไวโอลีนของ ศาสตราจารย์ ดร. ระพี สาคริก โครงการอบรมการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน ให้กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สัมภาษณ์พิเศษในพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนสาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ทีมลูกแม่เดียว สาขาวิชาพลังงานทดแทนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ M150 IDEOLOGY 2011

35 รอบวันทันข่าว เดือนกุมภาพันธ์
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ จัดการประชุมประจำปีครั้งที่10 ชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้และองค์การนักศึกษา ร่วมกันจัดมหกรรม เมาไม่มันส์ มันส์ต้องไม่เมา ปี 2 แม่โจ้ลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าวกับกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต รายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34ประจำปีการศึกษา ข่าวในพระราชสำนัก : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 34 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ (ข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7)

36 สถานีข่าว MJU Channel รายการอื่นๆ
รายการปราชญ์แม่โจ้ ตอน การทำเตาชีวมวลเพื่อใช้ในครัวเรือน Box กล่องเก็บแสง ตอนที่ 2 พี่เสือทีวี ตอน สถานที่ไหนในมหาวิทยาลัยที่โรแมนติกที่สุด พี่เสือพาเที่ยวงานวัฒนธรรมเกาหลี พี่เสือพาไปรู้จักเบื้องหลังการแสดงละครเวที เรื่อง กลิ่นแก้ว โดย สถาปัตย์การละคร พี่เสือทีวีตอน เมื่อคุณจะไปเซอร์ไพรส์แฟนคุณในวันวาเลนไทน์แต่ดันเจอแฟนเก่าของแฟนคุณมาตัดหน้าเสียก่อน คุณจะทำอย่างไร

37 สถานีข่าว MJU Channel งานอื่นๆ
จัดทำพรีเซนต์งานสรุปผล 4 สำนัก เพื่อรายงานกับสภามหาวิทยาลัย จัดทำพรีเซนต์หน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อรายงานกับสภามหาวิทยาลัย จัดทำพรีเซนต์งานกลุ่มวิทยาศาสตร์ เพื่อรายงานกับสภามหาวิทยาลัย จัดทำพรีเซนต์งานดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และศิษย์เก่าดีเด่น จัดทำไตเติ้ลงานพระราชทานปริญญาบัตร 2555

38 สถานีข่าว MJU Channel ปัญหา
เนื่องจากมีการขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำพรีเซ็นต์งานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ไม่สามารถปฎิบัติงานได้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ และในบางหน่วยงานไม่ได้บอกกำหนดระยะเวลาในการส่งงานอย่างชัดเจน ทำให้ทำงานออกมาไม่ค่อยมีคุณภาพตามที่ตั้งไว้ ในส่วนของรอบวันทันข่าว มีปัญหาในส่วนของการรับข่าวสาร เนื่องจากในบางกิจกรรมทางหน่วยงานไม่ได้แจ้งเข้ามา ทำให้ไม่มีข่าวในการนำเสนออย่างต่อเนื่อง

39 รายงานความก้าวหน้างานถ่ายทอดสด

40 12 มกราคม 2555 ถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดการความรู้แบบบูรณาการ โดย นายแพทย์พิเวฐ บัญญัติ

41 21 มกราคม 2555 ถ่ายทอดสด โครงการ การพัฒนาทักษะด้านวิทยุกระจายสียง และการสอบมาตรฐานการเป็นผู้ประกาศสถานีวิทยุเสียงจากแม่โจ้

42 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 ถ่ายทอดสด งาน Open House 35 ปีคณะบริหารธุรกิจ

43 10 กุมภาพันธ์ ถ่ายทอดสดโครงการ ประชุมวิชาการ โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555

44 11 กุมภาพันธ์ บันทึกเทป โครงการ การพัฒนาทักษะด้านวิทยุกระจายสียง และการสอบมาตรฐานการเป็นผู้ประกาศสถานีวิทยุเสียงจากแม่โจ้

45 18 กุมภาพันธ์ 2555 บันทึกเทป การประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 กุมภาพันธ์ บันทึกเทป การประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้

46 19 กุมภาพันธ์ 2555 ถ่ายทอดสด การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 กุมภาพันธ์ ถ่ายทอดสด การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

47 26 กุมภาพันธ์ 2555 ถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
26 กุมภาพันธ์ ถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

48 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถ่ายทอดสด โครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา
27 กุมภาพันธ์ ถ่ายทอดสด โครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา

49 การถ่ายทอดสดในรูปแบบใหม่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 34

50

51 แผนปฏิบัติงานเดือนถัดไป

52 แผนปฏิบัติงานเดือนถัดไป งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
งานดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ (ประวิทย์, สุมาลี, อภิญญา, นิรุต) ดูแลปรับปรุงรูปแบบและข้อมูลข่าวสารภายในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้ทันสมัยอยู่เสมอ จัดทำ banner ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / ข่าวศึกษาต่อ / ข่าวสมัครงาน /ข่าวประกวดราคา ภายในเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยการฝึกอบรม

53 แผนปฏิบัติงานเดือนถัดไป งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
ระบบ E-testing (ประวิทย์, สุมาลี, ปริญญา) 1. งานด้านศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) 1.1 ดูแลระบบศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) - ส่วนของผู้ดูแลระบบ - ส่วนของผู้จัดการการสอบ - ส่วนของผู้จัดการชุดข้อสอบ - ส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ - ส่วนของเจ้าหน้าที่คลัง 1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บลายนิ้วมือ และสอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-testing) 1.3 ดำเนินการให้บริการการใช้ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) แก่รายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 1.4 รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลในระบบ E-Testing

54 แผนปฏิบัติงานเดือนถัดไป งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
ระบบ LMS (ประวิทย์, อภิญญา) ติดตามการใช้งานโดยตรวจสอบจากสถิติการใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์ พร้อมแก้ไข ปรับปรุง content รายวิชาในระบบ LMS จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ LMS สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ไปยังคณะต่างๆ เพื่อประเมินการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำร่างนโยบายผลักดันให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายวิชาในระบบ LMS ให้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มเติมข้อมูลเว็บ 3 ภาษาในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ โดยประสานงานกับ Aj.Diana

55 แผนปฏิบัติงานเดือนถัดไป งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
งานสถานีข่าว (ประวิทย์, กรกช, กฤษดาวุฒิ, อภิญญา, นิรุต) ถ่ายทำข่าว สถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำเดือน มีนาคม 2555 นำเสนอรายการที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ รายการข่าว รายการความรู้ รายการทางด้านการเกษตร รายการของนักศึกษา รายงานข่าวนอกสถานที่ ในรายการ “รอบวันทันข่าว”

56 แผนปฏิบัติงานเดือนถัดไป งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
งานถ่ายทอดสด (ประวิทย์, ปริญญา, นิพนธ์, นิรุต, กฤษดาวุฒิ, ชัชวาลย์) ปรับปรุงระบบถ่ายทอดสดให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ เพิ่มช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์สถานีข่าวมหาวิทยาลัย

57 THANK YOU ! งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google