งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Verb to have (have, has). เป็นกริยาแท้ แปลว่า “ มี ” และ “ กิน ” เป็นกริยาช่วย มี 2 ตัว คือ Has ใช้กับประธานรูปเอกพจน์ เช่น He, She, It หรือประธานที่มีเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Verb to have (have, has). เป็นกริยาแท้ แปลว่า “ มี ” และ “ กิน ” เป็นกริยาช่วย มี 2 ตัว คือ Has ใช้กับประธานรูปเอกพจน์ เช่น He, She, It หรือประธานที่มีเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Verb to have (have, has)

2 เป็นกริยาแท้ แปลว่า “ มี ” และ “ กิน ” เป็นกริยาช่วย มี 2 ตัว คือ Has ใช้กับประธานรูปเอกพจน์ เช่น He, She, It หรือประธานที่มีเพียง คนเดียว Have ใช้กับประธานรูปพหูพจน์ เช่น You, We, They, I หรือประธานที่มี ตั้งแต่ 2 คน

3 โครงสร้างประโยค บอกเล่า ประธาน + has / have + นาม. He has a cat. I have a cat. You have a cat.

4 Fill in the blanks with verb to have (has, have) 1. They _______ their lunch at twelve. 2. Bill ______ a lot of money. 3. I ________ an English class at ten today. 4. We _______ a good time at the party. 5. A giraffe ________ a tall neck and long legs. 6. An elephant ______ big ears and a long trunk. 7. The children _______ a bath in the morning. 8. You ________ breakfast at seven every day. 9. He ________ two children. 10. She _________ a new car. have

5 โครงสร้างประโยค ปฏิเสธ ประธาน + doesn’t / don’t + have + นาม. does not = doesn’t do not= don’t He doesn’t have a cat. I don’t have a cat You don’t have a cat.

6 Change the sentences into negative. 1.A robber has a gun. 2.Their kids have many toys. 3.I have breakfast. 4.It has four legs. 5.Nancy and I have beautiful hair. 6.This house has a very big garden. 7.My cat has a long tail. 8.All boys have their own bags. 9.The boys have an important test tomorrow. 10.The books have nice covers. ( ปก ) A robber doesn’t have a gun.

7 โครงสร้างประโยคคำถาม Yes / No Question Does he have a cat? เขามีแมวใช่ไหม Yes, he does. / No, he doesn’t. ใช่ / ไม่ใช่ Do you have a cat? คุณมีแมวใช่ ไหม Yes, I do. / No, I don’t. ใช่ / ไม่ใช่ Do they have a cat? พวกเขามีแมวใช่ ไหม Yes, they do. / No, they don’t. ใช่ / ไม่ใช่

8 Make into questions and answer. Example: My dog has four legs. (Yes) Does your dog have four legs? Yes, it does. 1.The boys have an important test tomorrow. (Yes) 2.My cat has a long tail. (No) 3.The foxes have long ears. (Yes) 4.I have breakfast. (Yes) 5.We have a big farm. (No)


ดาวน์โหลด ppt Verb to have (have, has). เป็นกริยาแท้ แปลว่า “ มี ” และ “ กิน ” เป็นกริยาช่วย มี 2 ตัว คือ Has ใช้กับประธานรูปเอกพจน์ เช่น He, She, It หรือประธานที่มีเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google