งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Verb to have (have, has) https://www.gotoknow.org/posts/576640.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Verb to have (have, has) https://www.gotoknow.org/posts/576640."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Verb to have (have, has)

2 เป็นกริยาแท้ แปลว่า “มี” และ “กิน”
เป็นกริยาช่วย  มี 2 ตัว คือ Has    ใช้กับประธานรูปเอกพจน์  เช่น He, She, It  หรือประธานที่มีเพียงคนเดียว Have  ใช้กับประธานรูปพหูพจน์ เช่น You, We, They, I หรือประธานที่มีตั้งแต่ 2 คน

3 โครงสร้างประโยคบอกเล่า
ประธาน + has / have + นาม. He has a cat. I have a cat. You have a cat.

4 Fill in the blanks with verb to have (has, have)
1. They _______ their lunch at twelve. 2. Bill ______ a lot of money. 3. I ________ an English class at ten today. 4. We _______ a good time at the party. 5. A giraffe ________ a tall neck and long legs. 6. An elephant ______ big ears and a long trunk. 7. The children _______ a bath in the morning. 8. You ________ breakfast at seven every day. 9. He ________ two children. 10. She _________ a new car. have

5 โครงสร้างประโยคปฏิเสธ ประธาน + doesn’t / don’t + have + นาม.
does not = doesn’t do not = don’t He doesn’t have a cat. I don’t have a cat You don’t have a cat.

6 Change the sentences into negative.
A robber has a gun. Their kids have many toys. I have breakfast. It has four legs. Nancy and I have beautiful hair. This house has a very big garden. My cat has a long tail. All boys have their own bags. The boys have an important test tomorrow. The books have nice covers. (ปก) A robber doesn’t have a gun.

7 โครงสร้างประโยคคำถาม Yes / No Question
Does he have a cat? เขามีแมวใช่ไหม Yes, he does. / No, he doesn’t. ใช่ / ไม่ใช่ Do you have a cat? คุณมีแมวใช่ไหม Yes, I do. / No, I don’t. ใช่ / ไม่ใช่ Do they have a cat? พวกเขามีแมวใช่ไหม Yes, they do. / No, they don’t. ใช่ / ไม่ใช่

8 Make into questions and answer.
Example: My dog has four legs. (Yes) Does your dog have four legs? Yes, it does. The boys have an important test tomorrow. (Yes) My cat has a long tail. (No)  The foxes have long ears. (Yes) I have breakfast. (Yes) We have a big farm. (No) 


ดาวน์โหลด ppt Verb to have (have, has) https://www.gotoknow.org/posts/576640.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google